Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 11.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste wilde-horizon

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
In de periode 1971 - 1973 reisde de legendarische Jan Cremer door... In der Zeit von 1971 - 1973 reiste der legendäre Jan Cremer durch ...
Lapland, Siberië, Mongolië und Groenland Lappland, Sibirien, Mongolei und Grönland
Hij legde al zijn ervaringen onverbiddelijk vast. Er hielt alle seine Erfahrungen unerbittlich fest.
de wilde horizon der wüste Horizont
op de keper beschouwd bei Licht betrachtet
Sindsdien is de wereld fors veranderd. Seitdem ist die Welt stark verändert.
Hij moest het toentertijd stellen zonder laptop en mobiele telefoon. Er mußte es damals ohne Laptop und Handy verfassen.
De wereld was toen nauwelijks ontgonnen door het massale toerisme. Die Welt wurde damals kaum durch massenhaften Tourismus ausgebeutet.
De Koude Oorlog was nog in de haarvaten voelbaar. Der Kalte Krieg war noch bis in die Haarspitzen fühlbar.
van het bestaan in seiner Existenz
de sinds vijftig jaar gesloten Mongoolse Volksrepubliek die seit 50 Jahren abgeriegelte Mongolische Volksrepublik
Hij was de eerste Nederlandse journalist die doordrong. Er war der erste niederländische Journalist, der durchdrang.
een rauw realistisch schrijnend portret ein offen-realistisches, schmerzliches Porträt
van de levensomstandigheden onder het communistische staatsjuk über die Lebensumstände unter dem kommunistischen Staatsjoch
achter de Ijzeren Gordijn hinter dem Eisernen Vorhang
de geknechte, van hun dromen beroofde mensen die geknechteten, von ihren Träumen beraubten Menschen
dromen en illusies Träume und Illusionen
zonder uitzicht op een beter leven ohne Aussicht auf ein besseres Leben
in deze tijd waarin T-shirts met hamer en sikkel... in dieser Zeit, in der T-Shirts mit Hammer und Sichel...
T-shirts vinden gretig aftrek. T-Shirts finden reißenden Absatz.
de mensonterende ellende das menschenverachtende Elend
De ellende is geboekstaafd. Das Elend ist aufgeschrieben worden.
geen histroriserende ervaring keine historisierende Erfahrung
betrekkelijk tijdloos verhältnismäßig zeitlos
de spoor van de door hem bewonderde Djingiz Chan die Spur des von ihm bewunderten Dschingis Khan
Djingiz Chan en diens afstammelingen Dschingis Khan und dessen Nachkommen
de brandschattende Mongolen die brandschatzenden Mongolen
Overal waar ze hun hoeven gezet hadden, wil hij ook zijn. Überall, wohin sie ihre Hufe gesetzt hatten, wollte er auch sein.
dwars door Siberië naar Alaska quer durch Sibirien nach Alaska
over het noorden van Canada naar Groenland über den Norden von Kanada nach Grönland
en uiteindelijk naar Lapland und letzendlich nach Lappland
een verklaring voor zijn passie verstrekt C niet. eine Erklärung für seine Passion gibt C nicht.
het romantische beeld van Hunnen en Mongolen das romantische Bildnis über Hunnen und Mongolen
Het heeft te maken met zijn Hongaarse moeder. Es hat zu tun mit seiner ungarischen Mutter.
een directe afstammeling van Attila de Hun eine direkte Abstammung von Attila, dem Hunnen
Zijn ideaal is het ruige, eerlijke nomadenbestaan. Sein Ideal ist das raue, ehrliche Nomadendasein.
Eenzame poolhond tuurt naar de gure einder. Einsamer Polarhund späht nach unwirtlichem Horizont.
de verre streep aan de einder der ferne Streifen am Horinzont
de lijn die horizon heet die Linie, die Horizont heißt
Mijn rusteloze ziel dwaalt verder dan de horizon. Meine ruhelose Seele irrt weiter als der Horizont.
op de mythe gerichte blik auf den Mythos gerichteter Blick
ten spijt zum Bedauern
over de begrenzing van de eigen tijd heen über die Begrenzung der eigenen Zeit hin
een gedateerd document ein datiertes Dokument
elke bladzijde van deze turf jede Seite dieses Wälzers
de mentaliteit van een vervlogen era die Mentalität einer verflogenen Ära
De geest van de jaren zestig is springlevend. Der Geist der 60er Jahre ist springlebendig.
We zijn terug in de beschaving. Wir sind zurück in der Zivilisaton.
de onbeschaafde wereld die unzivilisierte Welt
een cynische opmerking eine zynische Bemerkung
een brave huisvader-op-vrijersvoeten ein biederer Hausvater-auf-Freiersfüßen
Hij wordt gemept in een Kopenhaags bordeel. Er wird in einem Kopenhagener Bordell geschlagen.
Een bordeel belichaamt bij uitstek onze beschaving. Ein Bordell verkörpert ganz besonders unsere Zivilisation.
Met een fris, ongeremd oog beziet hij de wereld. Mit kühlem, hemmungslosem Blick betrachtet er die Welt.
Grote waardering heeft hij voor authentiek levende volkeren. Große Achtung hat er vor urtümlich lebenden Völkern.
herders in de Gobi-woestijn Hirten in der Wüste Gobi
eerlijke, voedzame maaltijden ehrliche, nahrhafte Mahlzeiten
Hij eet gewoon mee met wat de inheemse pot schaft. Er ißt einfach mit, was auf den einheimischen Tisch kommt.
Als die Mongolen nog warme hersens uit de kop lepelen... Als diese Mongolen noch warme Gehirne aus dem Kopf löffeln, ...
van een net geslacht schaap von einem gerade geschlachteten Schaf
... gaat hij niet lopen zeiken. ..., mäkelt er nicht.
Lyrische naturistenpraat laat hij uit. Lyrisches Naturistengeschwätz verzapft er.
over het wonder van de sauna in Scandinavië über das Wunder der Sauna in Skandinavien
Blootlopen was toen al heel gewoon. Das Nacktherumlaufen war damals schon ganz normal.
Voor autoriteiten betoont hij een forse afkeer. Für Autoritäten bekundet er eine starke Abneigung.
Die KGB-apparatsjiks neemt hij fors in de maling. Die KGB-Apparatschiks verulkt er kräftig.
een onversneden hommage aan een dionysische levensstijl eine unverschnittene Hommage an einen dionysischen Lebensstil
drank, nog eens drank, vódka Getränk, noch einmal Getränk, Wodka
zeker met dat totaal bezopen zootje Mongolen sicher mit dem total besoffenen Haufen Mongolen
heerlijke roes, maffe chaos herrlicher Rausch, beknacktes Chaos
de vrije liefde die freie Liebe
Voortdurend is het raak. Fortlaufend trifft es ihn.
een blonde Finnair-stewardess eine blonde Finnair-Stewardeß
een leuke Lapse eine reizende Läppin
een willige Russin eine willige Russin
voor een luttel bedrag für einen geringen Betrag
een uitdagende Mongoolse eine provozierende Mongolin
De namenlijst zwol aan en aan. Die Namenliste schwoll an und an.
Wij hebben alweer beet. Wir haben schon wieder Biß.
een pakje kauwgom ein Päckchen Kaugummi
op een bierviltje auf einem Bierdeckel
de nymfomane Vietnames verpleegster die nymphomane, vietnamesische Krankenschwester
het bijklussende eskimomeisje das nebenher schwarzarbeitende Eskimomädchen
met de azuurblauwe ogen mit den azurblauen Augen
Dat moet in die kleine wc gebeuren. Das muß in dem kleinen WC passieren.
Altijd dralen de lokale schoonheden om Jan heen. Immer trödeln die lokalen Schönheiten um Jan herum.
De keuze is moeilijk. Die Wahl ist schwierig.
dozijnen mooie meiden Dutzende schöner Mädchen
enorm stevig vooruitpriemende borsten enorm stark herausgestreckte Brüste
wellustige ronde heupen wollüstige, runde Hüften
uitnodigende dijen einladende Schenkel
En altijd weer nemen die meiden het initiatief. Und immer wieder ergreifen die Mädchen die Initiative.
geen reisverhalen van introspectieve, peinzende soort keine Reisegeschichten der introvertierten, nachdenklichen Art
actie, observatie en jongensachtige humor Action, Beobachtung und jungenhafter Humor
Ze voeren bij hem de boventoon. Sie führen bei ihm das große Wort.
een guitige bootwerker ein schelmischer Hafenarbeiter
met knoestige jatten mit knorrigen Flossen
rijp om saaie psychologische romans te lezen reif, um langweilige, psychologische Romane zu lesen
Waarin niks gebeurt en mensen... Worin nichts passiert und Menschen...
... en mensen ondefinieerbare, vage problemen hebben. ... und Menschen undefinierbare, vage Probleme haben.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Jan Cremer: Terug in de onbeschaafde wereld. Vrij Nederland nummer 24, 14 juni 2003, blz. 55
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum