Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 13.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste verloving

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Ze roemt de monarchie. Sie rühmt die Monarchie., Sie lobt die Monarchie.
met rozen en champagne mit Rosen und Champagner
Prins Johan Friso had in Mexico zijn huwelijksaanzoek kracht bij gezet. Prinz Johan Friso hatte in Mexiko seinem Heiratsantrag Nachdruck verliehen.
Tijdens een persbijeenkomst waarop ze... Während einer Pressezusammenkunft, bei der sie...
..., waarop ze hun verloving bekendmaakten, zei ze... ..., bei der sie ihre Verlobung bekanntmachten, sagte sie, ...
... zei ze trots te zijn op haar aanstaande schoonfamilie. ..., sagte sie, stolz auf ihre angehende Schwiegerfamilie zu sein.
Mabel Wisse Smit, de verloofde van prins Johan Friso Mabel Wisse Smit, die Verlobte von Prinz Johan Friso
De verloofde blijkt een aanwinst voor de monarchie. Die Verlobte scheint ein Gewinn für die Monarchie zu sein.
maandagmiddag op paleis Huis ten Bosch am Montagmittag im Palais Huis ten Bosch
Het nieuws van het komende huwelijk wordt toegelicht. Die Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit wird erläutert.
WS verkoopt het staatsrechtelijke gewicht van haar nieuwe familie. WS verkauft das staatsrechtliche Gewicht ihrer neuen Familie.
met verve begeistert, mit Schwung
Nederland is een geweldig voorbeeld van hoe... Die Niederlande sind ein sagenhaftes Vorbild dafür, wie...
... hoe monarchie en democratie kunnen samengaan. ..., wie Monarchie und Demokratie Hand in Hand gehen können.
Overal waar je in de wereld komt, kent men... Überall, wohin man in der Welt kommt, kennt man...
kent men de naam van voetballers, van een bekend biermerk en... kennt man die Namen von Fußballern, von einer bekannten Biermarke und...
... en de naam van onze koningin. ... und den Namen unserer Königin.
In Nederland hebben we daar een fantastische formule voor gevonden. In den Niederlanden haben wir dafür eine fantastische Formel gefunden.
haar vriendin prinses Laurentien ihre Freundin, Prinzessin Laurentien
de 34-jarige Mabel Wisse Smit die 34jährige Mabel Wisse Smit
Het is de tweede verlovingsaankondiging in het halletje van Huis ten Bosch. Das ist die zweite Verlobungsanzeige in der Halle des Huis ten Bosch.
De Oranjes zijn de enige Nederlandse familie die... Die Oranjes sind die einzige niederländische Familie, die...
... die haar hoogtepunten en dieptepunten publiekelijk deelt. ..., die ihre Höhepunkte und Tiefstände öffentlich teilt.
Het verscheiden van prins Claus wordt gememoreerd door Beatrix. An das Verscheiden von Prinz Claus wird durch Beatrix erinnert.
tijdens de korte ontmoeting während des kurzen Treffens
Ze zegt dat ze heel blij is dat... Sie sagt, daß sie sehr glücklich ist, daß...
... dat haar man Mabel nog heeft mogen leren kennen. ..., daß ihr Mann Mabel noch hat kennen lernen durfte.
Nederland maakte vorig jaar kennis met WS, toen... Die Niederlande lernten voriges Jahr WS kennen, als...
..., toen zij tijdens de bijzetting van prins Claus... ..., als sie während der Beisetzung von Prinz Claus...
..., toen zij met de familie afdaalde in de Delftse graftombe. ..., als sie mit der Familie in das Delfter Grabmal hinabstieg.
Vanaf dat moment is duidelijk dat... Von diesem Augenblick an ist es klar, daß...
... dat zij een bestendige relatie met JF is aangegaan. ..., daß sie ein dauerhafte Beziehung mit JF eingegangen ist.
MWS heeft een gesprek gehad met minister-president B. MWS hat ein Gespräch mit Ministerpräsident B gehabt.
minister-president Balkenende Ministerpäsident Balkenende
Die heeft erin toegestemd dat ze... Dieser hat darin zugestimmt, daß sie...
... dat ze haar politiek geëngageerde werk kan voortzetten. ..., daß sie ihre politisch engagierte Arbeit fortführen kann.
als directeur van het Brusselse Open Society Institute als Direktor des Brüsseler Open Society Institute
Het opkomt voor de bevordering van mensenrechten. Es tritt für die Förderung von Menschenrechten ein.
mensenrechten, de onafhankelijke rechtsstaat en democratie Menschenrechte, der unabhängige Rechtsstaat und Demokratie
Het instituut is een onderdeel van het internationale charitas-imperium. Das Institut ist ein Teilbereich des internationalen Caritas-Imperiums.
het charitas-imperium van de Hongaarse miljardair George Soros das Caritas-Imperium des ungarischen Milliardärs George Soros
(Caritas = Nächstenliebe / caritativ = mildtätig)
Eerder in de jaren negentig was ze oprichtster. Früher in den 90er Jahren war sie Gründerin.
oprichter van de stichting European Action Council for Peace in the Balkans Gründer der Stiftung European Action Council for Peace in the Balkans
Ze was eveneens betrokken bij de totstandkoming van... Sie war ebenfalls für das Zustandekommen des... zuständig.
van de Nederlandse tak van War Child des niederländischen Zweiges von War Child
Voorjaar 2004 willen ze trouwen. Im Frühjahr 2004 wollen sie heiraten.
Ze schetsen een wederzijds rozig profiel van elkaar. Sie umreißen ein gegenseitig rosiges Profil voneinander.
Prins JF roemt niet alleen haar loyaliteit en liefde, maar... Prinz JF lobt nicht nur ihre Loyalität und Liebe, sondern...
..., maar vooral de energie die ze steekt in het helpen van anderen. ..., sondern vor allem die Energie, die sie in das Anderen-helfen steckt.
M is op haar beurt niet alleen blij met JF, maar ook... M wiederum ist nicht nur über JH froh, sondern auch...
..., maar ook met haar geweldige schoonfamilie. ..., sondern auch mit ihrer tollen Schwiegerfamilie.
Maar de romantiek verdampt als de eerste vragen... Aber die Romantik verdunstet, als die ersten Fragen...
De romantiek verdampt voor even als... Die Romantik verdampft für einen Augenblick, als...
..., als de eerste vragen worden gesteld over haar oude liefde. ..., als die ersten Fragen zu ihrer früheren Liebe gestellt werden.
de voormalige minister van Bosnië Muhammed Sacirbey der ehemalige Außenminister von Bosnien Muhammed Sacirbey
Hij werd enkele maanden geleden gearresteerd. Er wurde vor einigen Monaten verhaftet.
Hij werd gearresteerd op verdenking van corruptie. Er wurde wegen Korruptionsverdachts festgenommen.
Terwijl het paar weg wandelt, klinkt uit het persvak... Während das Paar wegspaziert, erklingt es aus dem Pressefeld...
..., klinkt uit het persvak van de fotografen klagerig 'kusje'? ..., erklingt es klagend aus dem Pressefeld der Fotografen: "Küßchen?"
Daarop werpt WS een weigerachtige schalkse blik... Daraufhin wirft WS einen ablehnenden, schelmischen Blick...
Ze werpt een schalkse blik over haar linkerschouder. Sie wirft einen schelmischen Blick über die linke Schulter.
Ze verdwijnt voor de viering van haar verloving. Sie verschwindet zu ihrer Verlobungsfeier.
door de openslaande deuren in de paleiselijke intimiteit durch die Flügeltüren in die palästliche Intimität

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Jan Hoedeman: Verloofde prins Friso roemt monarchie. de Volkskrant 1 Juli 2003, blz. 2
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum