Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 4.4.2004
zuletzt bearbeitet: 11.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste roos

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Hollandse roos bloeit op Ugandese ruïne. Hollädische Rose blüht auf ugandischer Ruine.
Na buurland Kenia hebben... Nach dem Nachbarland Kenia haben...
... hebben Nederlandse bedrijven nu ook Uganda ontdekt. ... haben niederländische Betriebe nun auch Uganda entdeckt.
als geschikte locatie voor bloemenkwekerijen als geeigneter Standort für Blumenzüchtereien
De grond is goedkoop, de werknemers ook. Der Boden ist billig, die Arbeitnehmer auch.
Het klimaat is perfect. Das Klima ist perfekt.
Wat wij hier bieden is betere hulp dan ontwikkelingshulp. Was wir hier bieten, ist bessere Hilfe als Entwicklungshilfe.
Vraag aan een chrysant wat de mooiste plek op aarde is. Frage eine Chrysantheme, welches der schönste Fleck auf Erden ist.
En zij zal zeggen: Uganda. Und sie wird sagen: Uganda.
voor het stekken van chrysanten für den Chrysanthemensteckling
Voor zij is er geen beter land dan dit. Für sie gibt es kein besseres Land als dieses.
Het hele jaar zon, maar nooit te heet. Das ganze Jahr über Sonne, aber niemals zu heiß.
voldoende regen, hoge luchtvochtigheid genügend Regen, hohe Luftfeuchtigkeit
Vier jaar geleden vertrokken de laatste chrysantenbedrijven. Vor vier Jahren zogen die letzten Chrysanthemenbetriebe weg.
Zij vertrokken uit Nederland. Sie zogen aus den Niederlanden weg.
De stookkosten waren te hoog, de arbeid te duur. Die Heizkosten waren zu hoch, die Arbeit zu teuer.
In Uganda kost een ongeschoolde arbeider 45 euro per maand. In Uganda kostet ein Hilfsarbeiter 45 Euro pro Monat.
Buurland Kenia was al eerder ontdekt. Nachbarland Kenia war schon früher entdeckt worden.
door Nederlandse kwekers als bloemenparadijs von niederländischen Züchtern als Blumenparadies
B werkte er voor een Nederlandse onderneming. B arbeitete für eine niederländische Unternehmung.
tot hij drie jaar geleden met compagnon W bis er vor drei Jahren mit seinem Kompagnon W
met compagnon W en beider echtgenotes mit Kompagnon W und beider Ehefrauen
onder de naam Wagagai unter dem Namen Wagagai
Hij begon voor zichzelf in Uganda. Er machte sich in Uganda selbständig.
W was er midden jaren negentig een van de pioniers. W war Mitte der 90er Jahre einer der Pioniere.
een van de pioniers van de bloemisterij einer der Pioniere der Gärtnereien
de bloemisterij die voordien non-existent was die Gärtnerei, die früer nicht existent war
De jonge bloemensector groeit onstuimig. Die junge Blumenbranche wächst ungestüm.
Met vijfduizend werknemers loopt Uganda nog ver achter bij Kenia. Mit 5.000 Arbeitnehmern rangiert Uganda noch weit hinter Kenia.
Maar Wagagai is niet de enige onderneming. Aber Wagagai ist nicht das einzige Unternehmen.
met een jaarlijkse groei van 30 procent mit einem jährlichen Wachstum von 30 Prozent
Alles is voor export naar Europa en Noord-Amerika. Alles ist für den Export nach Europa und Nordamerika.
met de Aalsmeerse veiling als distributiepunt mit der Aalsmeerer Versteigerung als Distributionsort
Dit jaar exporteert 600 miljoen stekken. Dieses Jahr werden 600 Millionen Stecklinge exportiert.
600 miljoen chrysantenstekken naar Nederland 600 Millionen Chrysanthemenstcklinge in die Niederlande
bijna 45 procent van de Nederlandse markt fast 45 Prozent des niederländischen Marktes
Naast chrysanten kweekt B vooral rozen. Neben Chrysanthemen züchtet B vor allem Rosen.
in zijn 17 hectare aan kassen in seinen 17 Hektar umfassenden Gewächshäusern
niet de allermooiste, wel stevige nicht die allerschönsten, allerdings kräftige
meer voor Albert Heijn en Aldi mehr für Albert Heijn und Aldi
De Ugandese roos staat bekend om zijn lange vaasleven. Die ugandische Rose ist bekannt für ihr langes Vasenleben.
Een op veertig rozen in Nederland komt uit Uganda. Eine von vierzig Rosen in den Niederlanden kommt aus Uganda.
Recente aanwinst van W is de experimentele kas. Die neueste Erwerbung von W ist das experimentelle Gewächshaus.
de kas met potplanten das Gewächshaus mit Topfpflanzen
kerststerren en vlijtige liesjes Weihnachtssterne und Fleißige Lieschen
In dit soort exportproducten moet Uganda zijn toekomst zoeken. In dieser Art Exportprodukten muß Uganda seine Zukunft suchen.
Uganda als agrarisch, niet aan zee grenzend land Uganda als agrarisches, nicht ans Meer grenzendes Land
voor veel industrieproducten für viele Industrieprodukte
dit land zonder havens dieses Land ohne Hafen
Het heeft bij voorbaat een achterstand. Es hat von vornherein einen Rückstand.
een achterstand op de internationale markt einen Rückstand auf dem internationalen Markt
Voor hoogwaardige landbouw geldt dit niet. Für hochwertige Landwirtschaft gilt das nicht.
land- en tuinbouw Landwirtschaft und Gartenbau
ook de visserij op het Victoriameer auch die Fischerei im Viktoriasee
Vervoer kan hier door de lucht gebeuren. Der Transport kann hier durch die Luft geschehen.
Er is zó veel potentie. Es gibt so viel Potenz.
de vertegenwordiger van de Wereldbank in Kampala der Vertreter der Weltbank in Kampala
Ze hebben nog maar aan het bovenste laagje gekrabd. Sie haben gerade mal an der obersten Schicht gekratzt.
van wat mogelijk is von dem, was möglich ist
Niet alleen neerslag en ... dragen bij aan het investeringsklimaat. Nicht nur Niederschlag und ... tragen zum Investitionsklima bei.
neerslag en temperatuur Niederschlag und Temperatur
Uganda is een van de zeer weinige succesverhalen in Afrika. Uganda ist eine der sehr wenigen Erfolgsgeschichten in Afrika.
De economische groei schommelt rond de 6 procent. Das ökonomische Wachstum liegt um sechs Prozent.
al jaren schon seit Jahren
De overheid is marktgericht. Der Staat ist marktorientiert.
Wereldbank, IMF en donorlanden Weltbank, IWF und Spendenländer
Internationaal Monetair Fonds (IMF) Internationaler Währungsfond (IWF)
Ze zijn enthousiast over het sociaal-economisch beleid. Sie sind von der sozial-ökonomische Politik begeistert.
het beleid van president Museveni die Politik von Präsident Museveni
Macro-economisch gezien gedraagt hij zich voorbeeldig. Volkswirtschaftlich gesehen, verhält er sich vorbildlich.
maar ook zijn programma voor alfabetisiering aber auch sein Programm zum Lesen- und Schreibenlernen
zijn programma's voor aidspreventie en armoedsbestrijding seine Programme zur Aidsprävention und Armutsbekämpfung
Ze krijgen lof. Sie bekommen Lob.
Niettemin: Uganda is nog steeds een zeer arm land. Trotzdem: Uganda ist noch immer ein sehr armes Land.
Het was totaal verruÔneerd, toen M in 1986 aantrad. Es war total ruiniert, als M 1986 antrat.
Maakt B dus misbruik van de armoede? Macht B also Mißbrauch von der Armut?
als buitenlandse investeerder als ausländischer Investor
B kent de theorieŽn van zijn studie ontwikkelingseconomie. B kennt die Theorien von seiner Entwicklungsökonomie-Studie.
Maar hij ziet geen enkel verband met de werkelijkheid. Aber er sieht keinen einzigen Zusammenhang mit der Wirklichkeit.
De 50 hectare grond lagen voorheen braak. Die 50 Hektar Boden lagen vorher brach.
de grond aan het Victoriameer die hij gebruikt der Boden am Viktoriasee, den er nutzt
Zijn werknemers hadden geen inkomen. Seine Arbeitnehmer hatten kein Einkommen.
Ze hadden geen of een lager inkomen. Sie hatten kein oder ein niederigeres Einkommen.
Geen sprake was er van verdringen van lokale ondermers. Keine Sprache kann von der Verdrängung lokaler Unternehmer sein.
het hele idee om bloemen in een vaas te zetten die ganze Idee, Blumen in eine Vase zu stellen
bloemen in een vaas op tafel zetten Blumen in einer Vase auf den Tisch stellen
Het hele idee is voor Ugandezen bespottelijk. Die ganze Idee ist für Ugander lächerlich.
een van de weinige Ugandezen onder de twintig bloemenboeren einer der wenigen Ugander unter den zwanzig Blumenbauern
Ugandezen zijn spekkoper, mede vanwege de emolumenten. Ugander sind keine Kostverächter. Wegen der Zugaben.
de emolumenten die Nebeneinnahmen
Dat is een hele spekkoper. Er hat viel Geld.
ontbijt en lunch van het bedrijf Frühstück und Mittagessen vom Betrieb
een kliniek voor eerstelijns gezondheidszorg eine Klinik für die Grundversorgung
schoon drinkwater sauberes Trinkwasser
ook voor de omliggende gemeenschap auch für die angrenzenden Gemeinden
Een sportveld is in aanleg. Ein Sportplatz ist im Bau.
Werkdagen duren acht uur. Die Arbeitstage dauern acht Stunden.
Overwerk wirdt extra betaald. Mehrarbeit wird extra bezahlt.
Niet voor niets staan er vijftig mensen bij het hek van W. Nicht umsonst stehen 50 Leute am Gatter von W.
elke maandagochtend jeden Montagmorgen
hoopend op werk auf Arbeit hoffend
Voor jonge moeders is er een crèche. Für junge Mütter gibt es eine Kinderkrippe.
een crèche van Nederlands ogende kwaliteit eine Kinderkrippe mit niederländischem Qualitätsstandard
met kamers waar de moeders borstvoeding geven mit Räumen, wo die Mütter stillen
in de anderhalf jaar dat de crèche bestaat in den anderthalb Jahren, in denen die Krippe besteht
In de anderhalf jaar is nog geen zuigeling overleden. In den anderthalb Jahren ist noch kein Säugling gestorben.
Van de 900 werknemers is 80 procent vrouw. Von den 900 Arbeitnehmern sind 80 Prozent Frauen.
Voordeel: zij investeren hun inkomen in het gezin. Vorteil: Sie investieren ihr Einkommen in die Familie.
Mannen drinken hun salaris op. Männer vertrinken ihr Gehalt.
de economische uitstraling van bedrijven die ökonomische Ausstrahlung der Betriebe
Rond de boerderijen ontwikkelt zich een micro-economie. Um die Höfe herum entwickeln sich Unternehmen.
(Mikroökonomie = Bezeichnung für bestimmte wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen)
toeleveranciers, onder andere voor de bouw van kassen Zulieferer, unter anderem für den Bau von Gewächshäusern
kassen en gebouwen Treibhäuser und Gebäude
Timmerlieden, electriciens en metselaars vinden er werk. Zimmerleute, Elektriker und Maurer finden da Arbeit.
Wij hebben een meervoudig effect op de nationale economie. Wir haben einen mehrfachen Effekt auf die nationale Ökonomie.
Een groot deel van wat we nodig hebben wordt lokaal gekocht. Ein großer Teil dessen, was wir brauchen, wird hier gekauft.
Kijk op de stenen woningen. Guck auf die steinernen Wohnungen.
woningen die in de buurt worden opgetrokken Wohnungen, die in der Nachbarschaft hochgezogen wurden
door onze werknemers of door verhuurders von unseren Arbeitnehmern oder Vermietern
Bovendien worden Ugandezen opgeleid. Außerdem werden Ugander ausgebildet.
in een beloftevolle, honkvaste branche in einer vielversprechenden, krisensicheren Branche
van rozensnijdsters tot iemand als exportmanager von Rosenschneiderinnen bis jemanden wie Exportmanager
universitair geschoold, salaris 900 euro per maand universitär geschult, 900 Euro Gehalt pro Monat
De directeur wil haar niet kwijt. Der Direktor will sie nicht loswerden.
Maar zou zij te zijner tijd niet in staat zijn... Aber sollte sie nicht zu gegebener Zeit imstande sein, ...
... zelf een onderneming te runnen? ..., selbst ein Unternehmen zu betreiben?

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Rob Vreeken: Hollandse roos bloeit op Ugandes ruïne. de Volkskrant 16 juli 2003, blz. 9
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Weitere Informationen:

Quelle:
ZAHLEN, BITTE
Blumen
Zusammengestellt von Christoph Koch, Der Tagesspiegel Nr. 18445 vom 11.4.2004, S. S3

3.300.000.000 Euro geben die Deutschen jährlich für Schnittblumen aus. 58 Prozent davon werden verschenkt.
Quelle: Blumenmarkt Deutschland
72.000.000 Mark bezahlte 1987 eine japanische Firma für ein Exemplar von van Goghs "Sonnenblumen" - eine Fälschung sagen einige Kunstexperten.
Quelle: MDR Online
17.000.000 Blumen werden an einem einzigen Tag auf dem größten Blumenmarkt der Welt in Aalsmeer bei Amsterdam versteigert.
Quelle: Focus
48.000 Tonnen Blumen werden jährlich aus Lateinamerika und Afrika nach Deutschland importiert.
Quelle: Frankfurter Rundschau
16.000 Fachgeschäfte für Floristik mit etwa 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gab es 2003 in Deutschland.
Quelle: Blumenmarkt Deutschland
66 Prozent aller in Deutschland gehandelten Blumen kommen aus Holland.
Quelle: FocusÜber weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum