Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 13.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste polsstok

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
stuntelende juryleden stümpernde Jurymitglieder
ploeterende tegenstanders sich abrackernde Gegner
een onwillige douanier ein unwilliger Zollbeamter
Ze hebben de wedstrijd flink ontregeld. Sie haben den Wettkampf tüchtig durcheinandergebracht.
de wedstrijd om de titel polsstokhoogspringen der Wettkampf um den Titel Stabhochspringen
Kampioen RB slaagt er na afloop slechts met moeite.... Titelverteidiger RB gelingt am Ende nur mit Mühe, ...
... in een glimlach op het gezicht te tonen. ..., sich mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu zeigen.
Die titel zegt me niet zoveel. Der Titel bedeutet mir nicht so viel.
Ik had hier 5,80 willen springen. Ich hatte hier 5,80 springen wollen.
Dat Blom kampioen van Nederland zou worden, ... Daß Blom Sieger der Niederlande werden würde, ...
..., staat voor hem bij voorbaat al vast. ..., steht für ihn schon im voraus fest.
Voor eigen publiek had hij bovendien graag laten zien waartoe... Für die eigene Bekanntheit wollte er außerdem gern zeigen, wozu...
... waartoe hij werkelijk in staat moet worden geacht. ..., was wirklich in ihm steckt.
Dat zijn sprongen die boven het record (5,76) uitkomen. Daß seine Sprünge über denen des Rekords (5,76) liegen.
boven het Nederlandse record (5,76) über dem niederländischen Rekord (5,76)
het record van naaste concurrent CT der Rekord des direkten Konkurrenten CT
Dat hij daarin uiteindelijk faalt... Daß er daran letztendlich scheitert, ...
... heeft in de eerste plaats een mentale oorzaak. ..., hat in erster Linie eine mentale Ursache.
maar ook de gebrekkige organisatie van het complexe onderdeel aber auch die mangelhafte Organisation der komplexen Teile
Maar ook de organisatie ligt daaraan ten grondslag. Aber auch die Organisation legt dazu den Grundstein.
als de lat zaterdagmiddag als am späten Sonnabendmittag
Eindelijk wordt gelegd op 5,40 meter. Endlich wird auf 5,40 Meter Höhe gelegt.
een redelijke aanvangshoogte voor toppers als B en T eine passable Anfangshöhe für Spitzenmänner wie B und T
De wedstrijd is al uren aan de gang. Der Wettkampf ist schon stundenlang im Gange.
Het deelnemersveld is dan gereduceerd tot vier. Das Teilnehmerfeld ist dann auf vier reduziert.
..., terwijl van dat viertal B, T und S, nog niet één keer in actie zijn gekomen. ..., während von den Vieren B, T und S noch nicht einmal aktiv wurden.
de Duitse gastspringer S der deutsche Gastspringer S
Werkeloos hebben zij moeten toezien hoe... Tatenlos haben sie zusehen müssen, wie...
in de tussentijd in der Zwischenzeit
vanaf een aanvangshoogte van 4,20 ab einer Anfangshöhe von 4,20 Meter
... hoe de tegenstanders richting de vijf meter begeven. ..., wie die Gegner in Richtung Fünfmetermarke versagen.
tergend langzaam quälend langsam
niet eens zozeer het geploeter nicht einmal so sehr die Schinderei
de geploeter van de rest van het deelnemersveld die Schinderei des Restes des Teilnehmerfeldes
Niet zozeer het geploeter is de toppers een doorn in het oog, ... Nicht so sehr die Schinderei ist den Spitzenleuten ein Dorn im Auge, ...
..., maar het gepruts van de onervaren juryleden. ..., sondern die Pfuscherei der unerfahrenen Jurymitglieder.
Volgend jaar kom ik een week erder. Nächstes Jahr komme ich eine Woche eher.
En dan gaan we oefenen. Und dann werden wir üben.
Dan maak ik dertig sprongen. Dann mache ich dreißig Sprünge.
En dan mogen zij de lat telkens opleggen. Und dann dürfen sie die Latte jedesmal auflegen.
Het kan toch niet zo zijn dat... Es kann doch nicht sein, daß...
... dat er hier mensen rondlopen die... ..., daß hier Leute rumlaufen, die...
... die dit werk voor de allereerste keer doen en.... ..., die diese Arbeit das allererste Mal machen und...
... en niet eens de kracht hebben... ... und nicht einmal die Kraft haben, ...
... om die lat er met z'n tweeën op te leggen. ..., diese Latte zu zweit aufzulegen.
Dat doe ik zelfs in mijn eentje. Das schaffe ich sogar ganz allein.
Het prubliek reageert met een enthousiast applaus. Das Publikum reagiert mit einem begeisterten Applaus.
op het vermakkelijke geklungel tussen de palen auf das unterhaltsame Herumwursteln zwichen den Pfählen
Maar T valt zijn concurrent bij. Aber T pflichtet seinem Konkurrenten bei.
wegens een enkeloperatie nog niet in topvorm wegen einer Fußgelenksopration noch nicht in Topform
Op deze manier jagen ze ons weg uit Nederland. Auf diese Weise jagen sie uns aus den Niederlanden fort.
Er is voor ons niets aan om hier te springen. Es gibt für uns nichts, hier zu springen.
We gaan veel liever naar het buitenland. Wir gehen viel lieber ins Ausland.
Wij trainen ons te barsten. Wir trainieren bis zum Umfallen.
... om ons te blijven ontwikkelen. ..., um uns weiterhin zu entwickeln.
Maar de organisatie kan dat niet bijbenen. Aber die Organisation kann damit nicht Schritt halten.
Die zou ook veel beter getraind moeten zijn. Die sollte auch viel besser trainiert sein müssen.
ondanks het lange wachten ungeachtet des langen Wartens
B en T komen toch nog in de wedstrijd. B und T kommen doch noch in den Wettkampf.
Beiden vliegen in de tweede poging over 5,40. Beide fliegen im zweiten Versuch über 5,40 Meter.
5,60 wordt zelfs in één keer gehaald. 5,60 Meter wird sogar beim ersten Mal geschafft.
Verfolgens ging ik ook nog soepel over 5,70. Daraufhin ging ich auch noch geschmeidig über 5,70 Meter.
Maar daarna moest ik opnieuw zo verschrikkelijk lang wachten. Aber dann mußte ich wieder so schrecklich lange warten.
Dat haalde me volledig uit mijn ritme. Das brachte mich vollständig aus dem Rhythmus.
B, derde bij de WK indoor B, Dritter bei der Indoor-WM
net als T reeds geplaatst voor de WK in Parijs genauso wie T bereits für die WM in Paris gemeldet
Hij weet dat hij klaar is voor een sprong over 5,80. Er weiß, daß er für einen Sprung über 5,80 Meter fit ist.
In Lausanne zat hij daar al heel dichtbij. In Lausanne war er schon nahedran.
Maar in het moment stootte hij de lat er alsnog af. Aber in dem Moment stieß er die Latte nachträglich herunter.
in het moment dat hij begon te juichen in dem Augenblick, als er zu jubeln begann
Stom, achteraf. Heel stom. Blöd, hinterher. Sehr blöde.
Dat doe ik dus ook nooit meer. Das mache ich also auch niemals mehr.
Weinig bleef de Limburger de afgelopen week bespaard. Wenig blieb dem Limburger in der vergangenen Woche erspart.
de sprong over 5,80 der Sprung über 5,80 Meter
Het zou met een nieuwe, zwaardere polsstok moeten worden gemaakt. Er sollte mit einem neuen, schwereren Stab gemacht werden müssen.
Maar het duurde tot woensdag. Aber es dauerte bis Mittwoch.
die in het Amerikaanse Reno gefabriceerde stok der im amerikanischen Reno fabrizierte Stab
die speciaal op zijn wensen afgestemde stok der speziell nach seinen Wünschen angefertigte Stab
... tot woensdag voor hij die stokken op het vliegveld kon afhalen. ... bis Mittwoch, bevor er diese Stäbe am Flugplatz abholen konnte.
De afhandelingen met de douane namen ruim 3,5 uur in beslag. Die Zollformalitäten nahmen reichlich 3,5 Stunden in Beschlag.
De douaniers weigerden om medewerking te verlenen. Die Zöllner lehnten es ab, Mitarbeit zu gewähren.
Ze wilden niks uitleggen. Sie wollten nichts erklären.
Ze wilden niet vertellen wat ik... Sie wollten nicht erzählen, was ich...
... wat ik precies moest doen om die stokken mee te krijgen. ..., was ich genau tun mußte, um die Stäbe mitzubekommen.
Ik werd van boven naar beneden gestuurd. Ich wurde von oben nach unten geschickt.
Toen ik eindelijk alle formulieren had ingevuld... Als ich endlich alle Formulare ausgefüllt hatte,...
... wilden ze me in eerste instantie slechts één van die vier stokken meegeven. ..., wollten sie mir in der ersten Instanz nur einen dieser vier Stäbe mitgeben.
Voor zijn allerlaatste poging staat hij met de zwaarste variant. Für seinem allerletzten Versuch steht er mit der schwersten Variante.
zijn allerlaatste poging op 5,80 sein allerletzter Versuch über 5,80 Meter
onwennigheid met het nieuwe materiaal mangelnde Routine mit dem neuen Material
het nieuwe en nog stugge materiaal das neue und noch störrische Material
Onwennigheid staat een goede sprong in de weg. Mangelnde Routine steht einem guten Sprung im Weg.
de teleurstelling over de gemiste recordpoging die Enttäuschung über den verpatzten Rekordversuch
De teleurstelling verdringt de blijdschap over de titel. Die Enttäuschung verdrängt die Freude über den Titel.
Ik weet dat ik de beste ben. Ich weiß, daß ich der Beste bin.
Dat klinkt misschien arrogant, maar zo is het wel. Das klingt vielleicht arrogant, aber so ist das nun mal.
Dus euforisch kan ik hierover niet zijn. Also euphorisch kann ich hierüber nicht sein.
korte tijd later kurze Zeit danach
Hij berust in het lot. Er findet sich mit seinem Schicksal ab.
Eigenlijk mag ik niet klagen. Eigentlich darf ich nicht klagen.
5,70 meter begint voor mij een standaardhoogte te worden. 5,70 Meter beginnt, für mich eine Standardhöhe zu werden.
in de aanloop naar de WK im Vorfeld der WM
In de aanloop heb ik nog wedstrijden zat om te oefenen. Im Vorfeld habe ich noch Wettkämpfe satt zum Üben.
Ik heb echt een keer over 5,80 gesprongen. Ich bin wirklich einmal über 5,80 Meter gesprungen.
de WK / de wereldkampioenschap die WM / die Weltmeisterschaft

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Tynke Landsmeer: Douane en jury frustreren polshoogspringers. de Volkskrant 14 juli 2003, blz. 11
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum