Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 6.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste levensaders

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Hij was altijd gefascineerd door water. Er war immer schon vom Wasser fasziniert.
Hij wilde afstand nemen van zijn werk als fotograaf. Er wollte von seiner Arbeit als Fotograf Abstand nehmen.
fotograaf in conflictgebieden Fotograf in Konfliktgebieten
Hij documenteerde het dagelijks gezicht van de grote wereldrivieren. Er dokumentierte das tägliche Gesicht der großen Flüsse der Welt.
fotograaf Kadir van Lohuizen Fotograf Kadir van Lohuizen
een van de grootste rivieren van de wereld einer der größten Flüsse der Welt
Kijk hier druppelt hij van het plateautje. Guck, hier tröpfelt er von der Hochebene.
Voor hem op tafel ligt de drukproef van zijn nieuwe boek. Vor ihm auf dem Tisch liegt die Druckfahne seines neuesten Buchs.
opgeslagen bij een zwartwitfoto aufgeschlagen bei einem Schwarzweißfoto
een foto van een op het oog onbeduidend waterpoeltje ein Foto von einem für das Auge unbedeutenden Wassertümpel
op een wijdse bergvlakte auf einer weiten Bergebene
een herder van een kudde lama's ein Hirte von einer Lamaherde
Een goede foto wordt bepaald door het moment. Ein gutes Foto wird durch den Augenblick bestimmt.
door het moment, door het licht durch den Augenblick, durch das Licht
en doordat er iets op gebeurt und dadurch daß etwas darauf passiert
Die man is essentieel. Dieser Mann ist essentiell. (essentiell = wesentlich)
het simpele feit dat de man er wás die einfache Tatsache, daß der Mann da war
bij de bron van de Amazone an der Quelle des Amazonas
op het moment dat Van Lohuizen daar aankwam in dem Moment, als van Lohuizen dort ankam
na een dag lopen met een Peruaanse berggids nach einem Tag Laufen mit einem peruanischen Bergführer
en een ezel volgepakt met foto-apparatuur und einem Esel, vollgepackt mit Fotoausrüstung
de bron van de Amazone, dat is het McIntyre-meer die Quelle des Amazonas, das ist der McIntyresee
in de zuidelijke Andes in Peru, op 5800 meter in den südlichen Anden von Peru, auf 5800 Meter
Althans, dat is het sinds drie jaar. Wenigstens ist sie es seit drei Jahren.
De oorsprong van een rivier is altijd de plek die... Der Ursprung eines Flusses ist immer die Stelle, die...
... die het verst weg ligt van de monding. ..., die am weitesten von der Mündung entfernt liegt.
Maar dat punt is vaak onduidelijk. Aber dieser Punkt ist oft unklar.
Bij de Amazone liggen twee bergen naast elkaar waar... Beim Amazonas liegen zwei Berge nahe beieinander, wo...
... waar beekjes ontspringen. ..., wo Bächlein entspringen.
Jarenlang is er geruziet wat nou de echte bron was. Jahrelang ist gestritten worden, was nun die echte Quelle war.
Kadir van Lohuizen heeft een fascinatie voor water. Kadir von Lohuizen ist vom Wasser fasziniert.
Voordat hij in 1988 als professioneel fotograaf begon, werkte hij... Bevor er 1988 als professioneller Fotograf begann, arbeitete er...
..., werkte hij eerst als maat en daarna als schipper. ..., arbeitete er zunächst als Matrose und danach als Schiffer.
Binnenkort gaat hij weer zeilen met zijn woonschip. Demnächst geht er wieder mit seinem Hausboot segeln.
in het water van de Amsterdamse binnenstad im Wasser der Amsterdamer Innenstadt
Verwonderlijk is het dus niet. Verwunderlich ist es also nicht.
Hij bedacht een grootscheeps fotoproject. Er läßt sich ein großangelegtes Fotoprojekt einfallen.
Hij moest zeven wereldrivieren afreizen. Er muß sieben größte Ströme der Erde bereisen.
de Niger in 1996 der Niger 1996
de Ganges in 1997 der Ganges 1997
de Yantze in 1999 der Jangtsekiang 1999
de Donau deels in 1999 deels in 2002 die Donau teils 1999, teils 2002
de Amazone in 2000 en 2001 der Amazonas 2000 und 2001
de Ob in 2001 en 2002 der Ob 2001 und 2002
ook in 2002 de Mississippi auch den Mississippi 2002
allemaal van de bron tot de monding samt und sonders von der Quelle bis zur Mündung
zo'n 29 duizend kilometer water etwa 29.000 Kilometer Wasser
Ik heb mezelf soms wel vervloekt. Ich habe mich selbst schon manchmal verflucht.
in de kajuit van zijn zeilschip in der Kajüte seines Segelschiffes
De oorsprong van de Ganges was al moelijker te bereiken. Der Ursprung des Ganges war schon mühsamer zu erreichen.
drie dagen lopen vanaf de busparkeerplaats drei Tage Laufen ab dem Busparkplatz
naar een hoogte van vijfduizend meter auf 5000 Meter Höhe
Om nog maar te zwijgen van de Ob. Um mal zu schweigen vom Ob.
een autotocht van vijftien uur eine Autofahrt von 15 Stunden
een tocht met een speedboot van een dag eine einen Tag lange Tour mit einem Schnellboot
Na een twee dagen durende trip te paard keerde hij om. Nach einem zwei Tage dauernden Trip zu Pferde kehrte er um.
op een paard dwars door beken en onbegaanbare bossen auf einem Pferd quer durch Bäche und unberührte Wälder
langs ravijnen an Schluchten entlang
Het rivierproject loopt als een rode draad door hun leven. Das Flußprojekt läuft wie ein roter Faden durch sein Leben.
de laatste seven jaar die letzten sieben Jahre
In zekere zin is het dan ook een geluk dat... Gewissermaßen ist es dann auch ein Glück, daß...
... dat het project uiteindelijk vorm moest krijgen in een solotentoonstelling. ... daß das Projekt letzendlich Gestalt in einer Soloausstellung bekommen mußte.
in de Rotterdamse Kunsthal Aderen in der Rotterdamer Kunsthalle Aderen
een gelijknamig boek ein gleichnamiges Buch
Anders was het misschien nooit afgekomen. Anders wäre es vielleicht niemals bekannt gemacht worden.
Aanstande zaterdag wordt de tentoonstelling geopend. Kommenden Sonnabend wird die Ausstellung eröffnet.
Het wordt geopend door oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking. Sie wird vom ehemaligen Minister für Entwicklungszusammenarbeit eröffnet.
een selectie uit grofweg vijfhonderd kleinbeeldfilmpjes eine Auswahl aus - grob gerechnet - 500 Kleinbildfilmen
Het project begon 1996 eigenlijk als vanzelf. Das Projekt begann 1996 eigentlich wie von selbst.
Ik wilde af en toe afstand kon nemen van mijn dagelijks werk. Ich wollte ab und zu von meiner täglichen Arbeit Abstand nehmen können.
VL werkt doorgaans als fotograaf in conflictgebieden. VL arbeitet durchweg als Fotograf in Konfliktgebieten.
..., waar hij niet al te veel collega's tegenkomt. ..., wo er nicht allzu vielen Kollegen begegnet.
West-Afrika, Afghanistan of vorige maand nog de Gaza-strook Westafrika, Afghanistan oder vorigen Monat noch der Gazastreifen
Altijd als ik in Afrika was geweest, kwam ik... Immer, wenn ich in Afrika gewesen war, kam ich...
..., kwam ik thuis met honger en ellende. ..., kam ich mit Hunger und Elend nach Hause.
met alle clichés die maar over het continent bestaan mit allen Klischees, die so über den Kontinent bestehen
de Nigerianen, de Mozambikanen, de Sierraleoners die Nigerianer, die Menschen aus Mosambik oder Sierra Leone
het idee van de rivier, als metafoor van het leven die Idee vom Fluß als Metapher des Lebens
de rivier als levensader der Fluß als Lebensader
In het Westen zijn we vergeten dat de rivier de bron van het leven is. Im Westen haben wir vergessen, daß der Fluß die Quelle des Lebens ist.
Maar als de Niger ooit opdroogt, sterft heel West-Afrika uit. Aber wenn der Niger jemals austrocknet, stirbt ganz Westafrika aus.
drinkwatervoorziening en snelweg Trinkwasserversorgung und Autobahn
De keus voor de rivieren is deels door toeval gemaakt. Die Wahl der Flüsse ist teilweise durch Zufall gekommen.
De Yantze en de Amazone lagen voor de hand. Der Jangtsekiang und der Amazonas lagen auf der Hand.
Ze lagen, als de twee grootste rivieren van de wereld, voor de hand. Sie lagen als die zwei größten Flüse der Welt auf der Hand.
... of ik de Nijl in plaats van de Niger moest doen. ..., ob ich den Nil anstelle des Nigers nehmen müßte.
Er was een logistiek probleem: de oorlog in Sudan. Es gab ein logistisches Problem: Der Krieg im Sudan.
De Rijn sloeg Van L. bewust over. Den Rhein verwarf von L. bewußt.
Anders zou de nadruk te veel op de westerse wereld komen. Anders würde die Betonung zu stark auf der westlichen Welt liegen.
Doorslaggevend waren de journalistieke verhalen. Ausschlaggebend waren die journalistischen Geschichten.
Het is een journalistiek project. Es ist ein journalistisches Projekt.
Iedere rivier heeft zijn eigen verhaal. Jeder Fluß hat seine eigene Geschichte.
de Yantze (China) der Jangtsekiang (China)
de bouw van de drieklovendam bij Sandouping der Bau des Drei-Schluchten-Staudamms bei Sandouping
de stuwmeer van zeshonderd kilometer der Stausee von 600 Kilometern
waardoor miljoenen mensen uit hun dorpen worden verdreven wodurch Millionen Menschen aus ihren Dörfern vertrieben werden
de Donau (van Duitsland tot Oekraïne) die Donau (von Deutschland bis zur Ukraine)
De Donau stroomt dwars door het vroegere 'Ijzeren Gordijn'. Die Donau fließt quer durch den früheren "Eisernen Vorhang".
de oorlog in Joegoslavië der Krieg in Jugoslawien
de economische achterstand in de voormalige communistische staten der ökonomische Rückstand in den ehemaligen kommunistischen Staaten
De Mississippi gaat over het Amerika na 11 september. Der Mississippi führt durch das Amerika nach dem 11. September.
de armoede in het zuiden die Armut im Süden
de Amazone door de houtkap en het regenwoud der Amazonas durch die Holzrodung und den Regenwald
Bij de Ganges draait alles om religie, om leven en dood. Beim Ganges dreht sich alles um Religion, um Leben und Tod.
de Ganges (India) der Ganges (Indien)
Het leven in en om de rivieren heeft honderd verschillende gedaantes. Das Leben in und um den Flüssen hat hundert verschiedene Gesichter.
een uitzicht over de baai van Shanghai eine Aussicht über die Bucht von Schanghai
portetten van vissende Nigerianen Porträts von fischenden Nigerianern
Chinese bouwvakkers chinesiche Bauarbeiter
Indiase gelovigen indische Gläubige
een strandtafereel in Novozibirsk eine Strandszene in Novosibirsk
Voor het project kreeg Van L. een werkbeurs van 42 duizend gulden. Für das Projekt bekam von L. ein Arbeitsstipendium in Höhe von 42.000 Gulden.
van het Fonds voor de Beeldende kunst vom Fonds für Bildende Kunst
een film over de gaswinning in het Polgebied ein Film über die Gasgewinnung im Polgebiet
een fotoserie over een Greenpeace-expeditie in het Amazonegebied eine Fotoserie zu einer Greenpeace-Expedition im Amazonasgebiet
zijn intuïtie als belangrijkste kompas seine Intuition als wichtigster Kompaß
De Niger, de Ob en de Amazone bevoer hij per bood. Den Niger, den Ob und den Amazonas befuhr er per Boot.
simpelweg omdat er verder geen wegen zijn einfach, weil es keine anderen Wege gab
de Ganges, waar alleen boten van de ene oever naar de andere varen der Ganges, wo nur Boote von einem Ufer zum anderen fahren
de Mississippi, waar alleen maar vrachtvaart is der Mississippi, wo es nur Güterfahrten gibt
in geszelschap van een tolk in Gesellschaft eines Dolmetschers
Je blijft altijd een buitenstaander. Man bleibt immer ein Außenstehender.
Op een gegeven moment klom ik op de wal. In einem gegebenen Augenblick kletterte ich ans Ufer.
Op de wal stond een groep dronken mannen rond een motorfiets. Am Ufer stand eine Gruppe betrunkener Männer um ein Motorrad herum.
Van alle rivieren maakte de Ob de meeste indruk. Von allen Flüssen hinterließ der Ob den größten Eindruck.
De rivier is een doorsnee van de vroegere Sovjet-Unie. Der Fluß ist ein Querschnitt durch die frühere Sowjetunion.
Je bent daar echt dertig jaar terug in de tijd. Man ist dort wirklich 30 Jahre in der Zeit zurück.
Dagenlang bracht hij door in een enorm moerasgebied. Tagelang brachte er in einem enormen Sumpfgebiet zu.
ten noorden van Novozibirsk nördlich von Novosibirsk
de politieke ballingen van het Stalinregime die politschen Verbannten des Stalinregimes
de oude goelag der alte Gulag
Je hebt het gevoel alsof je in Grozny bent. Man hat das Gefühl, als ob man in Grosny ist.
Mensen rijden er in pantservoertuigen door het moeras. Menschen fahren in Panzerfahrzeugen durch den Morast.
boven de poolcirkel über dem Polarkreis
Nenets, het enige nog bestaande nomadenvolk Nenets, das einzige noch bestehende Nomadenvolk
Ik werk met simpele mechanische Nikons. Ich arbeite mit simplen, mechanischen Nikon-Fotoapparaten.
Digitale camera's zijn groot en duur. Digitale Kameras sind groß und teuer.
De kans op beroving is groter. Die Chance, beraubt zu werden, ist größer.
Ik ben altijd al aanwezig door mijn lengte (1,97 meter). Ich bin immer schon durch meine Größe (1,97 Meter) gegenwärtig.
Ik sta er altijd heel dicht bovenop. Ich bin immer sehr auffällig.
Zo'n dure camera beïnvloedt mensen. Solch eine teure Kamera beeinflußt Menschen.
Als ik ergens in een haven een loods nodig had, ... Wenn ich irgendwo in einem Hafen einen Lotsen brauchte, ...
..., dan belde ik hem. ..., dann rief ich ihn an.
Hij kende de dames en heren van de havendiensten. Er kannte die Damen und Herren von den Hafendiensten.
Officieel is de broer hamid nog steeds 'vermist'. Offiziell ist der Bruder Hamid noch immer "vermißt".
De schipper die jarenlang op een Greenpeaceschip werkte, ... Der Schiffer, der jahrelang auf einem Greenpeaceschiff arbeitete, ...
..., sloeg in juli 2001 voor de kust van Canada overboord. ..., ging im Juli 2001 vor Kanadas Küste über Bord.
De foto die Van L. op die julimiddag in 2001 nietsvermoedend maakte, ... Das Foto, das von L. an diesem Julimittag 2001 nichtsahnend machte, ...
..., prijkt nu op de cover van 'Aderen'. ..., prankt nun auf dem Cover von "Adern".
bij Ilha de Marajó, de monding van de Amazone bei Ilha de Marajo, der Amazonasmündung
De jongen die 5616 kilometer ten noordoosten van de oorsprong... Der Junge, der 5616 Kilometer nordöstlich des Ursprungs...
... van de Amazone in duik neemt, zweeft... ... des Amazonas einen Kopfsprung macht, schwebt...
..., zweeft met de armen gespreid in de lucht. ..., schwebt, die Arme ausgebreitet, in der Luft.
Achteraf heeft deze foto een totaal andere lading. Hinterher hat dieses Foto eine total andere Bedeutung.
De Amazone ontspringt ten zuiden van Arequipa. Der Amazonas entspringt südlich von Arequipa.
in het Anden-gebergte in Peru in den Anden in Peru
Progorkino, een dorp langs de Ob Progorkino, ein Dorf am Ob
De Ob, die stroomt van het Altaigebergte waar... Der Ob, der vom Altai fließt, wo...
... waar Rusland, China en Mongolië aan elkaar grenzen. ..., wo Rußland, China und die Mongolei aneinanderstoßen.
... tot aan de havenstad Salechard waar de poolcirkel dwars doorheen loopt. ... bis zur Hafenstadt Salechard, wo der Polarkreis quer durchläuft.
Saint-Louis, Missouri Saint Louis, Missouri
De Mississippi stroomt van Lake Itaska in Minnesota, dwars... Der Mississippi fließt vam Lake Itaska in Minnesota quer...
..., dwars door Amerika van noord naar zuid. ... quer durch Amerika vom Norden bis zum Süden.
door de staten Wisconsin, Iowa, Missouri, Arkansas durch die Staaten Wisconsin, Iowa, Missouri, Arkansas
... Tennessee, Louisana en mondt uit bij New Orleans in de Golf van Mexico ... Tennessee, Louisana und mündet bei New Orleans im Golf von Mexiko
de door NAVO-bombardementen getroffen brug over de Donau die durch NATO-Bombardements getroffene Brücke über der Donau
bij Novi Sad in Servië bei Novi Sad in Serbien
De Donau ontspringt in Furtwangen in Duitsland en... Die Donau entspringt in Furtwangen in Deutschland und...
... en gaat dan door Oostenrijk, Slowakij, Hongarije ... und fließt dann durch österreich, Slowakei, Ungarn
Kroatië, Servië-Montenegro, Bulgarije, Roemenië Kroatien, Serbien-Montenegro, Bulgarien, Rumänien
Moldavië en Oekraïne, naar Sulina in de Donau Delta Moldavien und Ukraine nach Sulina im Donaudelta
De Yangtze doorkruist China van west naar oost, begint... Der Jangtse durchkreuzt China von West nach Ost, beginnt...
..., begint in Tibet en eindigt nabij Shanghai. ..., beginnt in Tibet und endet nahe Shanghai.
visfeest in de Niger Delta Fischfest im Nigerdelta
De Niger, 'de bruine God', begint op de grens van... Der Niger, "der braune Gott", beginnt an der Grenze zu...
op de grens van Sierra Leone en Guinee an der Grenze zu Sierra Leone und Guinea
Hij gaat dan door Mali, Niger en Nigeria en eindigt... Er fließt dann durch Mali, Niger und Nigeria und endet...
... en eindigt in de Golf van Guinee in de Atlantische Oceaan. ... und endet im Golf von Guinea im Atlantischen Ozean.
Amazonas: totale lengte: 6516 km Amazonas: Totale Länge: 6516 km
Ob: 3650 km. Ob: 3650 km
Mississippi: 3728 km. Mississippi: 3728 km
Donau: 2840 km. Donau: 2840 km
Yangtze: 6380 km. Jangtse: 6380 km
Niger: 4184 km. Niger: 4184 km

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Machteld van Hulten: Levensaders. de Volkskrant 3 Juli 2003, Beilage, blz. 2-5
s. auch Veranstaltungen
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum