Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 4.3.2004
zuletzt bearbeitet: 27.11.2011

Woordjeslijst - Vokabelliste jagers

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Jagers organiseren hun eigen zwijneplaag. Jäger organisieren ihre eigene Schweineplage.
Er zijn te veel wilde zwijnen. Es gibt zu viele Wildschweine.
Daarom is heropening van de jacht nodig. Darum ist die Wiedereröffnung der Jagd notwendig.
Dat zeggen de jagers. Das sagen die Jäger.
Nadat zij zelf voor een overschot hebben gezorgd. Nachdem sie selbst für einen Überschuß gesorgt haben.
Op de Veluwe leven te veel wilde zwijnen. In der Veluwe leben zu viele Wildschweine.
Het Nationale Park de Hoge Veluwe is één van de mooiste natuurparken van Nederland. Der Nationalpark die Hohe Veluwe ist einer der schönsten Naturparks der Niederlande.
Daarom moeten de jagers helaas tot afschot overgaan. Darum müssen die Jäger leider zum Abschuß übergehen.
al sinds de oprichting van de vereniging in 1975 schon seit der Gründung des Vereins im Jahre 1975
de Vereniging Wildbeheer Veluwe der Verein Wildverwaltung Veluwe
Jaarlijks wordt een persbericht van deze strekking verspreid. Jährlich wird ein Pressebericht über diese Region herausgegeben.
De leden van deze vereniging zijn personen die... Die Mitglieder dieses Vereins sind Personen, die...
... die tot genoegen van het bestuur kunnen aantonen dat... ..., die zum Vergnügen der Verwaltung zeigen können, daß...
... dat ze beschikken over een jachtveld op de Veluwe. ..., daß sie über ein Jagdgebiet in de Veluwe verfügen.
Gezamenlijk bepalen deze grofwildjagers hun beleid ten aanzien. Gemeinsam bestimmen diese Großwildjäger ihre Anscheinspolitik.
het aanzien van het beheer der Anschein von der Verwaltung
bejagen van herten, wilde zwijnen en reeën das Bejagen der Hirsche, Wildschweine und Rehe
welwillend terzijde gestaan door het ministerie wohlwollend vom Ministerium zur Seite gestanden
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) das Ministerium für Landwirtschaft, Naturverwaltung und Fischerei (LNV)
en sinds de invoering van de nieuwe wet und seit der Einführung des neuen Gesetzes
de invoering van de nieuwe Flora- en Faunawet die Einführung des neuen Flora- und Faunagesetzes
welwillend terzijde gestaan ook door de provincie Gelderland wohlwollend zur Seite gestanden auch von der Provinz Gelderland
1974 ging het nog om 1435 exemplaren. 1974 ging es noch m 1435 Exemplare.
volgens het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer laut dem damaligen Reichsinstitut für Naturverwaltung
Toen al stond de grootte van de populatie ter discussie. Bald schon stand die Größe der Population zur Diskussion.
de grootte van de populatie wilde zwijnen die Größe der Population der Wildschweine
voornamelijk vanwege de schade die... hauptsächlich wegen des Schadens, den...
... die de zwijnen aan de landbouw aanrichten. ..., den die Schweine in der Landwirtschaft anrichten.
de schade die destijds rond de 150.000 gulden per jaar bedroeg der Schaden, der damals gut 150.000 Gulden pro Jahr betrug
Midden jaren tachtig groeide de populatie uit tot 2600 wilde zwijnen. Mitte der achtziger Jahre wuchs die Population auf 2600 Wildschweine.
En daarna ging het aantal gestaag omhoog. Und danach ging die Zahl ständig nach oben.
De Veluwe staat inmiddels vol met miljoenen kostende hekken. Die Veluwe steht mittlerweile mit Millionen kostenden Gattern voll.
bekostigd door het Jachtfonds finanziert vom Jagdfonds
het Jachtfonds die de boeren moeten vrijwaren van schade... der Jagdfonds, der die Bauern vor Schaden bewahren muß, ...
... aangericht door de wilde zwijnen. ..., angerichtet durch die Wildschweine.
in de jaren negentig in den neunziger Jahren
Er ging ook nog een fors bedrag naar... Es ging auch noch ein ansehnlicher Betrag zur...
... naar aanleg van wildakkers. ... zur Anlage von Wildackern.
Dat zijn onnatuurlijke voedselplaatsen in het bos. Das sind unnatürliche Nahrungsplätze im Wald.
speciaal voor wild gecreërde, eiwitrijke voedselplaatsen speziell für Wild geschaffene, eiweißreiche Nahrungsplätze
Zij dienen alleen maar om de wildstand kunstmatig op te schroeven. Sie dienen nur dazu, den Wildbestand künstlich hochzuschrauben.
Er worden welbewust teveel zwijnen gekweekt. Es wurden wissentlich zu viele Schweine gezüchtet.
ten behoeve van de jacht zugunsten der Jagd
Nu de drijf- en drukjacht verboden zijn, is... Nun, da die Treib- und Drückjagd verboten sind, ist...
..., is de lol voor veel jagers eraf. ..., ist der Spaß für viele Jäger vorbei.
Bij een drukjacht sluipen de drijvers door het bos, schudden de zwijnen wakker en... Bei einer Drückjagd schleichen die Treiber durch den Wald, rütteln die Schweine wach und...
... en vragen of ze zo goed willen zijn naar de executieplaats te wandelen. ... und fragen sie, ob sie so gut sein wollen, zum Exekutionsplatz zu spazieren.
De zwijnen moeten worden geschoten vanaf hoogzitten. Die Schweine müssen von Hochsitzen aus geschossen werden.
Hoogzitten zijn hutjes op palen. Hochsitze sind Hütten auf Pfählen.
Ze moeten worden geschoten door individuele jagers. Sie müssen von einzelnen Jägern geschossen werden.
De lol is voor veel jagers eraf. Der Jux ist für viele Jäger vorbei.
Sommigen wijken voor de zwijnenjacht uit. Manche weichen mit der Schweinejagd aus.
Ze wijken uit naar het buitenland. Sie weichen ins Ausland aus.
sommigen, zoals de leden van de koninklijke familie manche, wie die Mitglieder der königlichen Familie
het personeel van het kroondomein das Personal der Krondomäne
Het staat voor de ondankbare taak... Es steht vor der undankbaren Aufgabe, ...
... een massaslachting aan te richten. ..., eine Massenschlachtung anzurichten.
een massaslachting onder de jarenlang kunstmatig gekweekte... eine Massenschlachtung unter den jahrelang künstlich gezüchteten...
... en nu dus overbodig geworden zwijnenpopulatie ... und nun also überflüssig gewordenen Schweinepopulation
In andere gebieden gaan jagers stug door. In anderen Gebieten machen Jäger stur weiter.
Ze gaan stug door met bijvoeren. Sie machen stur mit dem Zufüttern weiter.
zelfs in terreinen van Staatsbosbeheer sogar in Gebieten der Staatswaldverwaltung
... om ervoor te zorgen dat de enige uitweg die... ..., um dafür zu sorgen, daß der einzige Ausweg, den...
... die de Flora- en Faunawet ze biedt vanzelf ontstaat. ..., den das Flora- und Faunagesetz ihnen bietet, von selbst entsteht.
alleen drukjacht bij calamiteiten nur Drückjagd bei Kalamitäten*
..., hoewel de wetgever uitdrukkelijk een andere bedoeling had. ..., obwohl der Gesetzgeber ausdrücklich eine andere Absicht hatte.
Bijvoeden is verboden. Zufüttern ist verboten.
Met calamiteiten wordt gedoeld op externe problemen. Mit Kalamitäten wird auf externe Probleme gezielt.
problemen van onbeheersbare aard zoals de varkenpest Probleme unbeherrschbarer Art wie die Schweinepest
na alle publiciteit over de noodzaak... nach aller Reklame über die Notwendigkeit...
de noodzaak van drijf/drukjachten die Notwendigkeit von Treib-/Drückjagden
Enige jaren geleden heeft het ministerie van LNV opdracht gegeven... Vor einigen Jahren hat das Ministerium für LNV den Auftrag gegeben...
Het heeft opdracht gegeven aan het onderzoeksinstituut Alterra... Es hat dem Forschungsinstitut Alterra den Auftrag gegeben...
Het heeft opdracht gegeven om uit te rekenen hoeveel.... Es hat den Auftrag gegeben auszurechnen, wieviel...
... hoeveel zwijnen er kunnen leven op de Veluwe. ..., wieviel Schweine in der Veluwe leben können.
onder natuurlijke omstandigheden, dus zonder bijvoeren unter natürlichen Umständen, also ohne zuzufüttern
zonder bijvoeren en zonder speciale wildakkers ohne zuzufüttern und ohne spezielle Wildacker
Onderzoeker GGB heeft berekend dat... Forscher GGB hat berechnet, daß...
... dat de natuurlijke draagkracht 670 dieren bedraagt. ..., daß die natürliche Tragfähigkeit 670 Tiere beträgt.
de natuurlijke draagkracht van de gehele Veluwe die natürliche Tragfähigkeit der gesamten Veluwe
Dezelfde onderzoekers schreven een advies. Dieselben Forscher schrieben ein Gutachten.
een advies voor de gemeente Nunspeet ein Gutachten für die Gemeinde Nunspeet
een advies over drijf- en drukjacht ein Gutachten über Treib- und Drückjagd
Zij kwamen tot heldere conclusies: ... Sie kamen zu klaren Schlußfolgerungen: ...
Als er al onderscheid gemaakt kan worden tussen drijf- en drukjacht... Wenn schon ein Unterschied zwischen Treib- und Drückjagd gemacht werden kann, ...
... dan lopen ze in de praktijk zodanig in elkaar over dat... ..., dann laufen sie in der Praxis derartig ineinander über, daß...
... dat ze niet uit elkaar gehouden kunnen worden in de handhaving. ..., daß sie in der Handhabung nicht auseinandergehalten werden können.
De onderzoekers spreken over grote risico's. Die Forscher sprechen über große Risiken.
grote risico's van een niet direct dodelijke verwonding van de dieren große Risiken bei einer nicht sofort tötlichen Verwundung der Tiere
grote risico's van een weinig selectief afschot große Risiken bei einem wenig auswählenden Abschuß
grote verstoring en een laag rendement große Störung und ein niedriger Ertrag
Alterra is heel duidelijk in haar adviezen: ... Alterra wird in seinen Gutachten sehr deutlich: ...
...: niet bijvoeren, geen wildakkers, geen drijfjacht en geen drukjacht ...: nicht zufüttern, keine Wildacker, keine Treibjagd und keine Drückjagd
Als de jagers zich maar iets zouden hebben aangetrokken, ... Wenn die Jäger sich nur etwas angenommen haben würden, ...
van dit advies von diesem Gutachten
..., dan zouden er nu geen 5000 zwijnen te veel zijn. ..., dann würden nun keine 5000 Wildschweine zuviel da sein.
Het heeft er alle schijn van dat de grofwildjagers... Es hat allen Anschein, daß die Großwildjäger...
... alles in het werk stellen om de drijf/drukjacht als... ... alles daransetzen, die Treib-/Drückjagd als...
... als onmisbaar element in de zwijnenjacht te veroveren. ... als unverzichtbares Element in der Schweinejagd zu erobern.
In plaats van de lobbyen voor de herinvoering van de... Anstelle der Lobbyisten für die Wiedereinführung der...
de herinvoering van de verfoeilijke drijf/drukjacht die Wiedereinführung der verabscheuenswerten Treib-/Drückjagd
... zou Wildbeheer Veluwe moeten ijveren vor het afschaffen. ... sollte die Wildverwaltung Veluwe nach der Abschaffung trachten müssen.
het definitief afschaffen van alle vormen van bijvoeren die endgültige Abschaffung aller Formen des Zufütterns
Zelfs de koninklijke familie liet via haar website weten... Sogar die königliche Familie ließ via ihrer Webseite wissen, ...
... geen drijf/drukjacht meer uit te oefenen in het Kroondomein omdat... ..., keine Treib-/Drückjagd mehr in der Krondomäne auszuüben, weil...
... omdat dit niet effectief is. ..., weil dies nicht effektiv ist.
Saillant detail: nu de discussie weer oplaait, ... Markantes Detail: Nun, da die Diskussion wieder auflodert, ...
..., haalde de koninklijke webmaster de zinssnede... ..., holte der königliche Webmaster den Teilsatz...
... de zinssnede over de ineffectiviteit van de drukjacht... ... den Teilsatz über die Ineffektivität der Drückjagd....
...weer van de website. ... wieder von der Webseite.
Ook de Staatsbosbeheer stelt dat... Auch die Staatswaldverwaltung behauptet, daß...
... dat de aanzitjacht effectiever is. ..., daß die Ansitzjagd effektiver ist.
Nadat de bescherming van vossen in de Flora-en Faunawet... Nachdem der Schutz der Füchse im Flora- und Faunagesetz...
... al na enkele maanden sneuvelde, ... ... schon nach einigen Monaten fiel, ...
op initiatief van Kamerlid en vossenjager WvdB auf Initiative des Abgeordneten und Fuchsjägers WvdB
en de jagersvrouw AS-P und der Jägerin AS-P
..., is het doelwit van de jagerslobby het heroveren van de druk/drijfjacht. ..., ist das Ziel der Jägerlobby das Zurückerobern der Drück-/Treibjagd.
..., waarmee het oude adellijke spel weer gespeeld zou kunnen worden. ..., womit das alte adlige Spiel wieder gespielt können werden würde.
ten koste van weerloze dieren auf Kosten wehrloser Tiere
Het is hoogste tijd dat belanghebbenden geen rol meer speelt. Es ist höchste Zeit, daß Interessenten keine Rolle mehr spielen.
bij het vaststellen van het jachtbeleid beim Festlegen der Jagdpolitik
..., maar dat onafhankelijke onderzoeken zoals van Alterra... ..., sondern daß unabhängige Untersuchenungen wie von Alterra...
... de doorslag gaat geven in de wijze ... ... den Ausschlag in der Weise geben wird, ...
... waarop we met onze in het wild levende dieren omgaan. ..., wie wir mit unseren wild lebenden Tieren umgehen.

Anmerkungen:

*Kalamität: Unglück, Mißgeschick

S. auch De raaf en zijn kostje - Der Rabe und sein bißchen Verpflegung

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Niko Koffeman: Jagers organiseren hun eigen zwijneplaag. de Volkskrant 14 juli 2003, blz. 7
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Weiterführende Informationen zur Jagd:
http://www.tierrecht.de/jagd-q1.htm#Oekologie


Es gibt eine Initiative zur Abschaffung der Jagd: Weitgehendes Jagdverbot in Holland
http://www.abschaffung-der-jagd.de/Holland.html
Das Jagdproblem ist nicht allein auf die Niederlande beschränkt; in Deutschland gibt es das auch:


Cord Riechelmann: Halali in Halensee. Borstenvieh im Berufsverkehr: Warum Wildtiere in die Stadt wandern - und wieso man sie nicht los wird. Der Tagesspiegel Nr. 18498, 7.6.2004, S. 13
...
... Wurden im Jahr 1910 gerade mal 14.500 Tiere erlegt, so waren es 1983 schon 170.000 und im Jahr 2001 sogar 532.000. Die Ursachen der Zunahme liegen auf der Hand. Durch die Ausweitung der Landwirtschaft stieg auf den Feldern das Nahrungsangebot. Hinzu kommen die milder werdenden Winter. Dadurch können Wildschweine inzwischen das ganze Jahr über Ferkel "frischen", wie man die Geburt bei ihnen nennt. Dies verringert die natürlichen Verluste, die ursprünglichen Lebensräume werden knapp, und die Tiere werden gezwungen, sich neue Plätze zu suchen. Auch in den Städten. Dort finden die Allesfresser ein reichhaltiges Nahrungsangebot.
Auch die Jäger selbst vermehren den Bestand der Schweine. Sie bringen das natürliche Gleichgewicht der Bachen, wie die weiblichen Tiere genannt werden, durcheinander, indem sie mit Vorliebe die größten und am leichtesten zu treffenden Schweine erschießen anstatt der kleinen Frischlinge oder der jüngeren Weibchen, die noch trächtig werden.
Der große Wildschweinforscher Heinz Meynhardt, der jahrelang das Leben von Wildschweinfamilien studierte, fand heraus, daß Wildschweine ursprünglich in langlebigen, matriarchalischen Familienverbänden leben. In diesen Rotten gibt es immer eine Leitbache, die die Geburten innerhalb der Großfamilie reguliert. Dadurch wird normalerweise verhindert, daß die jüngsten Weibchen selbst schon Frischlinge zur Welt bringen. Wenn nun immer die stärksten Tiere der Rotte bejagt werden, wird das Altersgefüge durcheinandergebracht. Die jüngeren Bachen werfen früher, weil das natürliche Verhütungssystem außer Kraft gesetzt wird. Dadurch kommen immense Zuwachsraten zustande, die derzeit zwischen 60 und 200 Prozent des jeweiligen Frühjahrsbestandes liegen.
... Weder Landwirtschaft noch Jagdgewohnheiten werden sich so schnell ändern, daß die Schweine in absehbarer Zeit den Weg aus der Stadt zurückfinden...
Der Biologe und Journalist Cord Riechelmann ist Autor des Buches "Wilde Tiere in der Großstadt" (Nicolai, 170 S., mit Tierstimmen-CD, 16,90 Euro)...
cs: Hirsch verirrte sich in die Stadt. Der Tagesspiegel Nr. 18640, 27.10.2004, S. 13
Wildwechsel auf Stadtstraßen - damit hatten zwei Autofahrer nicht gerechnet. Sie fuhren auf der Pistoriusstraße in Berlin-Pankow nacheinander einen Hirsch an.
Den ersten Zusammenstoß hat das Tier überlebt, beim zweiten Mal um 8 Uhr früh kam der Hirsch ums Leben...
Du: Füchse spazieren nachts durch Berlins Straßen. Keine Angst: Seit zehn Jahren Tollwutgefahr gebannt. wohnen 1-2/2005, S. 14
Da traut man seinen Augen nicht! Ein Fuchs in der Kurfürstenstraße, mitten im Wohngebiet von Schöneberg? Das kann nicht sein, dachte sich ein Spaziergänger. Aber der lange, buschige Schwanz, die spitze Schnauze, der typische Gang - alles erinnerte ihn in diesem Moment an Meister Reineke. Husch, schon war er wieder verschwunden. Alles etwa nur eine Fata Morgana?
... ... ...
Der Fuchs ist ein Tier mit einem fest umrissenen Jagdrevier. Das können Straßenzüge, Parkanlagen oder Friedhöfe sein. Dort fängt der Jäger mit der spitzen Schnauze Ratten, Mäuse oder auch kranke Vögel. Unterschlupf findet er an Bahndämmen, an Büschen oder unter alten Schuppen...
... Man kann auch über das Wildtiertelefon bei der zuständigen Senatsstelle unter 030 / 90 12 22 22 um Rat bitten.
N.N.: Turmfalken lieben die Hochhäuser in Marzahn. Rund 25 Vogelpaare werden zum Brüten erwartet. wohnen 1-2/2005, S. 14
Wenn die Turmfalken demnächst wieder auf Partnersuche gehen, tun sie das besonders gern in Marzahn. Nirgendwo sonst in Berlin gibt es so viele gepflegte Unterkünfte für verliebte Paare und Familien mit Kindern. Bevorzugte Adresse bei der Wahl des Nistplatzes: Hochhäuser ab 18 Etagen.
20 bis 25 Vogelpaare finden sich jährlich zum Brüten in der Großsiedlung ein. In der Fachwelt gilt diese Zahl für ein Einzugsgebiet von rund 10 km3 als außergewöhnlich - der Durchschnitt liegt lediglich bei einem Paar...
... ... ...
Der Turmfalke ist sehr anpassungsfähig. Er gilt als Großstadtvogel und brütet gern in Kolonien bzw. in Gemeinschaft mit anderen Falken, Krähen, Dohlen und Elstern. Auf Tauben wirkt seine Gegenwart abschreckend. Als Felsenbrüter baut der Turmfalke keine Nester, kann aber vielfältige Standorte besiedeln: Löscher und Nischen von Mauern, Fenster bzw. Fenstersimse, Blumenkästen, Dachkästen und Dachrinnen. Dabei bevorzugt er Höhen zwischen 6 und 90 Metern.
...
Paul F. Duwe: Die Schwarzkittel sind wieder auf dem Vormarsch. Berliner Förster warnen: Bitte nicht füttern! wohnen 1-2/2005, S. 14
Sie grunzen dumpf vor sich hin, wühlen im Unterholz oder spazieren im Familienverband in einer Rotte von bis zu zwölf Tieren nachts durch die Siedlung an der Krummen Lanke in Zehlendorf.
...
Die Berliner Förster geben es unumwunden zu: Die Wildschweine sind an vielen Stellen in der Stadt auf dem Vormarsch. Grund dafür sind die vermehrt auftretenden warmen Sommer, die den Tieren ein überreiches Nahrungsangebot an Bucheckern und Eicheln bescherten...
Schätzungen über die genaue Zahl der Wildschweine in den Berliner Forsten sind schwierig. Zwischen 6000 und 8000 könnten es nach Ansicht der Fachleute schon sein. Und trotz intensiver Jagd von etwa 1500 im Jahr bleibt der Bestand auf hohem Niveau. Rund 40 Tonnen Fleisch kamen dabei zusammen. Wildschweinbraten gilt zu Recht als Delikatesse.
...
Lakenberg und sein Försterkollege wissen um die "hohe Intelligenz" der Tiere, die zum Teil schon seit Generationen als "Stadtschweine" in Rotten durch bewohnte Gebiete streifen. Das Muttertier, die Bache, gibt dabei den Ton an. Der männliche Keiler ist im wesentlichen "nur" zur Fortpflanzung da. Sonst gilt er allgemein als unauffälliger Einzelgänger. Bis zu zehn längs gestreifte Frischlinge können zu einer Großfamilie zählen. Die Bache wehrt Hunde oder Menschen von der Rotte ab. Dabei kann sie schon mal rabiat werden.
Das erwachsene Schwarzwild springt aus dem Stand bis zu 1,50 Meter hoch und besitzt mit seinem Gewicht enorme Rammkräfte...
Das Wildtiertelefon hat die Rufnummer 030 / 90 12 22 22.

N.N.: Die Spur der Füchse. Wildtiere sind in der ganzen Stadt. Berliner Abendblatt Nr. 30, 27. Juli 2005, S. 1
Berlin. Die Füchse sind wieder in der Stadt - so wirkt es jedenfalls. In Wahrheit waren sie nie weg. Doch zurzeit beginnen die Jungen umherzustromern, mit und ohne ihre Mütter. Und bei Derk Ehlert klingelt das Telefon von morgens bis abends. Er ist Jagdreferent des Landes Berlin und Fachmann für Wildtiere.
Rund 1500 Füchse leben in Berlin, schätzt der 38jährige. Mit Betonung auf "leben": Sie kommen nicht aus dem Wald, sondern sind in der Stadt aufgewachsen und haben ihre Reviere überall: Auf der Museumsinsel, im Palast der Republik, am Rand des Tiergartens...
Ängste sind wenig begründet: Tollwutfälle hat es seit über 80 Jahren in der Stadt nicht mehr gegeben, auch sind keine Fälle von Fuchsbandwurm in Berlin gemeldet...
...
Fortsetzung von Seite 1
susch: Schweine auf der Clayallee. Jagdreferent Derk Ehlert über Füchse und Wildschweine in der Stadt. Berliner Abendblatt Nr. 30, 27. Juli 2005, S. 3
... Ein anderes Problem sind Wildschweine...
...
... Denn manchmal müssen sie eingreifen - zum Beispiel, wenn die Wildschweine den Verkehr gefährden. So beispielsweise geschehen vor fünf Wochen in Zehlendorf. Eine ganze Rotte pilgerte seelenruhig Nacht für Nacht auf den Mittelstreifen der Clayallee, wo noch viele Eicheln aus dem vergangenen Jahr zu ergattern waren. Es gab mehrere Verkehrsunfälle und verletzte oder getötete Tiere. Nach Jagdeinsätzen mit Wildwächtern und Polizei beruhigte sich die Lage...
Rund 900 Wildschweine mußten im vergangenen Jahr außerhalb des Waldes erlegt werden, davon waren die Hälfte Verkehrsunfälle, kranke oder bereits tote Tiere... das Jagen in der Stadt ist grundsätzlich verboten.
... "Es gibt unglaublich tolle Vogelarten... zum Beispiel der Mauersegler, der pro Jahr 180.000 Kilometer zurücklegt...

Wildtiertelefon:
030 / 90 12 - 22 22, 030 / 90 12 - 12 47, 030 / 90 12 - 13 86 und
Veterinäramt Steglitz-Zehlendorf:
002 99 85 30
Katja Michel: waschecht. Der Tagesspiegel Nr. 18938, 28.8.2005, S. S5
Vor 50 Jahren fand in Kassel die erste Documenta statt -
seitdem machten die bisher elf Kunstausstellungen die Stadt weltweit bekannt.
Was nun im Jubiläumstrubel völlig untergeht: Kassel ist Europas Waschbärenmetropole.

Erst schmierte der Bär den Käse auf den Boden, dann biß er die Katze.
Es war tief in der Nacht, die Frau allein zu Hause, als sie ein lautes Poltern weckte. "Einbrecher!", war ihr erster Gedanke. Aber welcher Dieb würde einen solchen Lärm veranstalten? Also riskierte sie es, ging nachsehen. Aus der Küchentür kam ihr das Tier entgegen, verschwand blitzschnell durch die Katzenklappe nach draußen. Es war ungefähr so groß wie eine Katze, hatte einen gestreiften, buschigen Schwanz und eine dunkle Gesichtsmaske. Der Kühlschrank stand offen, und der Eindringling war gründlich gewesen: Käse, Salami, Schinken, alles weg.
Die Beschreibung war eindeutig: Procyon lotor, ein Waschbär. Ungewöhnlich, daß der nachtaktive Jäger bis in die Küche vordringt - selbst in Harleshausen, einem Stadtteil im Westen Kassels. Im Garten, im Schuppen oder unter dem Dach ist ein Waschbär dort allerdings ganz normal. Schließlich leben in diesem Gebiet auf einem Quadratkilometer fast 50 erwachsene Waschbären. Im Sommer, wenn die Tiere ihre Jungen haben, sind es sogar 100. Das ist eine Waschbärendichte, wie es sie sonst nur in nordamerikanischen Städten gibt. Zwar hat sich die Art inzwischen über Mitteldeutschland ausgebreitet, wurden Exemplare in Berlin und Brandenburg, in den Beneluxstaaten, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Tschechien und Dänemark gesichtet. Aber nirgendwo sonst leben sie in so großer Zahl auf so kleinem Raum wie in Nordhessen. Kassel ist die Waschbärenhauptstadt Europas.
Angefangen hat alles mit zwei Waschbärenpärchen, die der Leiter eines Forstamtes 1934 am Edersee aussetzte, rund 40 Kilometer von Kassel entfernt. Waschbären waren damals wegen ihrer Pelze eine beliebte Jagdbeute. Ob es nun darum ging oder ob mit den ursprünglich aus Amerika stammenden Tieren die deutsche Fauna bereichert werden sollte, ist nicht bekannt. Und welche Folgen seine Aktion haben würde, war dem Forstamtsleiter sicher auch nicht klar. Die Waschbären nämlich fanden am Edersee einen idealen Lebensraum: viel Wasser und einen Wald voller alter, hohler Eichen, in denen die Tiere schlafend ihre Tage verbringen.
Die Waschbären breiteten sich langsam immer weiter aus, bis sie eines Tages ins Kassler Stadtgebiet vordrangen. In den 60er Jahren wurden sie nur vereinzelt, in den 80ern und 90ern immer häufiger in Wohngebieten gesichtet. Heute gehören sie zumindest im Westen von Kassel fast schon ins nächtliche Stadtbild.
Hier, in den Vierteln Harleshausen und Kirchditmold, die direkt an den Habichtswald grenzen, erforschten der Biologe Bernd Hohmann und seine Kollegen in den Jahren 2001 und 2002 die Verstädterung des Waschbären. Die Wissenschaftler fingen und markierten über 100 Tiere, 17 legten sie einen Halsbandsender um. Nach der Auswertung ihrer Daten kannten sie die ungefähre Zahl der Waschbären im Kassler Westen, wußten, wo die Bären schlafen und ihre Jungen aufziehen, wo einzelne Tiere nach Futter suchen und welche Wege sie zurücklegen.
Die Stadthalle Harleshausen und Kirchditmold gehören zu Kassels teureren Wohngegenden. Lehrer, ärzte, Professoren leben hier. Einfamilienhäuser und alte Villen stehen in großen gepflegten Gärten voller alter Bäume. Ein Paradies für Waschbären, wie die Forscher herausfanden: Schlaf- und Wurfplätze gibt es auf Dachböden, in Kaminschächten sowie in Bäumen in Hülle und Fülle, Nahrung findet sich in Mülltonnen, auf Komposthaufen und an Obstbäumen im Überfluß. Weshalb hier sehr viel mehr Waschbären leben als außerhalb der Stadt.
Waschbären sind Allesfresser. So auch der Küchendieb aus Harleshausen. Er kam über Wochen fast jede Nacht durch die Katzenklappe, räumte den Kühlschrank aus oder fraß, was auf dem Tisch stand. Am Anfang fanden die unfreiwilligen Gastgeber das Tier noch niedlich, wie es so lieb aus seinen dunklen Knopfaugen blickte. Bald registrierten sie, daß es gar nicht immer derselbe war, sondern daß sich insgesamt drei Tiere nachts in der Küche bedienten. Trotzdem fand der Hausherr es noch komisch, als er einen Waschbären im Kühlschrank beim Kekseklauen erwischte. Nachdem die Hausbewohner wegen des Lärms wochenlang nicht mehr richtig schlafen konnten, ein Waschbär den erbeuteten Schafskäse auf dem Küchenboden verschmiert hatte, ein anderer im Garten eine der Hauskatzen biß, wurde das Ganze zu einem Fall für Franz Becker.
Becker ist Inhaber eines Kassler Forstbetriebes, Jäger und spezialisiert auf Waschbären. Er lockte den Eindringling mit einem Stück Kuchen in die Falle. Dann brachte er den Bären in den Wald und tötete ihn. Nicht immer fällt die Lösung so drastisch aus... Der Biologe Hohmann hält das lediglich in Einzelfällen für sinnvoll: "Waschbären sind gesellig; wenn man einen tötet, sind an derselben Stelle meist noch viele andere übrig."
Nur einige Straßen weiter hatte eine Fähe - also ein Waschbärenweibchen - die Kinderstube für ihre vier Jungen unter dem Dach eines Wohnhauses eingerichtet. Hineingekommen war sie durch den Schornstein. Über Wochen machten die fünf Bären fast jede Nacht so einen Lärm, "daß es sich anhörte, als ob zwanzig Leute durchs Haus liefen", erzählt eine Bewohnerin. Auf dem Dachboden habe es gerochen "wie im Zoo". Eine Dachdeckerfirma öffnete schließlich das Dach, die Jungen wurden hinuntergeholt, die Fähe folgte und suchte ihren Kindern ein neues Waschbärenzuhause.
Auch hier kam Frank Becker zum Einsatz. Er montierte Metallverkleidungen um die Fallrohre am Haus, jeweils rund einen Meter lang. Der Weg für die Tiere aufs Dach war damit versperrt. Die Fähe und ihre Jungen hatten schon vorher allerdings Zeit genug gehabt, gewaltiges Unheil anzurichten. Fotos zeigen, wie alle Dämmwolle in Fetzen von der Dachschräge hängt, 12.000 Euro hat die Reparatur gekostet.
Wer einmal einen Schaden durch Waschbären erlitten hat, findet die Tiere nicht mehr niedlich. "Da treffen Welten aufeinander", erzählt Becker. Und die wohnten oft sogar im gleichen Haus: "Die im Erdgeschoß sehen nur ab und zu mal ein süßes Waschbärchen im Garten und füttern es am besten noch, die oben können nachts wegen der randalierenden Tiere unterm Dach nachts nicht schlafen."
Andere fürchten sich gar vor Ansteckung. Tatsächlich sind drei Viertel der Kassler Waschbären mit einem Spulwurm infiziert, der auch auf Menschen übertragbar ist. Eine Infektion kann lebensgefährlich sein. Dazu müssen allerdings Larven des Spulwurms, die sich im Kot der Waschbären befinden, vom Menschen aufgenommen werden - und zwar in größeren Mengen. Aus Kassel ist bisher kein Fall bekannt, in dem sich jemand mit dem Spulwurm infiziert hat.
Procyon lotor wird aus Kassel nicht wieder verschwinden. Ihn in größerem Maß zu jagen, ist wenig sinnvoll. Denn Verluste kann die Population innerhalb eines Jahres ausgleichen: Je mehr Waschbären getötet werden, desto mehr Jungtiere kommen dafür zur Welt...
... ... ...

Julia Thurau: Die Stadt der wilden Tiere. Wildscheine, Waschbären, Füchse und Marder leben mitten in Berlin. Der Tagesspiegel Nr. 18999, 29.10.2005, S. 14, Kinderspiegel
... ... ...
Weshalb sie in die Stadt gekommen sind? Manche Tiere sind sogenannte "Kulturfolger". Zum Beispiel Spatzen, Ratten oder Tauben. Sie finden in Städten so viel zu fressen, daß es für sie keinen Grund mehr gibt, aufs Land zurückzukehren. Sie gehören zur Stadt wie Autos und Mietshäuser. Echte Wildtiere dagegen kommen nur in die Stadt, wenn sie durch schlechte Lebensverhältnisse auf dem Land dazu gezwungen werden. Das sind die "Opportunisten" (das kommt vom lateinischen opportunus: günstig, bequem). Sie ziehen in die Städte, nicht trotz, sondern gerade wegen der vielen Menschen. Die Gründe dafür sind allerdings eher traurig und lassen sich in zwei Worten zusammenfassen: Flucht und Müll.
Die Flucht: Auf dem Land wird ständig gebaut. Statt eines Waldes wächst in vielen Dörfern ein Neubaugebiet. Die grüne Wiese gibt's nicht mehr, dafür aber eine neue Straße. Wo man früher Frösche quaken hörte, parken nun Autos. Statt Erde bedecken Beton und Asphalt den Boden. Wild lebenden Tieren geht dadurch ihr Lebensraum verloren. Außerdem wird auf dem Land gejagt. In der Stadt ist das streng verboten, weil zu leicht Menschen zu Schaden kommen könnten. Das spricht sich rum in der bedrängten Tierwelt. Genauso übrigens wie das Fressen, das in der Stadt geradezu auf der Straße liegt. Und damit wären wir beim Müll.
Menschen werfen wahnsinnig viel weg. Vieles davon liegt einfach herum oder scheint in Mülltonnen geradezu auf die Tiere zu warten. Wozu noch selbst Beute jagen oder umständlich den Wald nach Maden und Würmern durchwühlen, wenn's doch in der Stadt so bequem ist? ... ... ...
WILDSCHWEINE
durchwühlen in Städten gerne Gärten und Parkanlagen nach Maden, Würmern und Wurzeln... Geschätzte Zahl in Berlin: 2500 - 6000 je nach Jahr.
WASCHBÄREN
... Nachts suchen sie auf Komposthaufen und Obstwiesen oder in Mülltonnen etwas Freßbares... Ihre Zahl in Berlin ist unbekannt, aber man weiß: Es werden immer mehr.
FÜCHSE
... fressen vor allem Ratten... Geschätzte Zahl der Füchse in Berlin: 1500
STEINMARDER
... Geschätzte Zahl in Berlin: Ein Marder pro fünf Hektar.

oew: Forstverwaltung richtet "Wildschwein-Telefon" ein. Der Tagesspiegel Nr. 19206, 31.5.2006, S. 10
... Der neue Service ist unter der Rufnummer
030 / 64 19 37 - 23 zu erreichen
(E-Mail: wildtiere@senstadt.verwalt-berlin.de).
Für alle Themen im Zusammenhang mit Wildtieren in der Stadt, insbesondere Wildschweine, aber auch Rehe, Füchse, Marder, Waschbären und andere stehen Mitarbeiter der Berliner Forsten als Ansprechpartner zur Verfügung.
Das Wildtiertelefon ist
montags, mittwochs und donnerstags von 9-17 Uhr,
dienstags von 9-18 Uhr und
freitags von 9-14 Uhr besetzt.

kög: Waschbär hat Bleiberecht. Niemand darf Alex fangen, sagt der Senatsexperte. Der Tagesspiegel Nr. 19936, 17.6.2008, S. 11
Die Fans von Waschbär Alex können aufatmen: Das Tier ist gesund und munter – und es gibt aus Senatssicht keinen Anlass, das Tier aus der Garage des Hotels "Park Inn" wegzufangen. "Solange alles so bleibt wie jetzt, ist für uns die Welt in Ordnung", sagt der Jagdreferent der Stadtentwicklungsverwaltung, Derk Ehlert. Er selbst hat sich in der Nacht zu gestern in der Garage auf die Lauer gelegt – "und den Waschbären natürlich gesehen", wie er lächelnd erzählt. Er hat Alex sogar so genau betrachten können, dass er jetzt bekannt geben kann: Der Waschbär ist ein Rüde, etwa ein Jahr jung, putzmunter und bei bester Gesundheit. Wie Ehlert das Geschlecht erkannt hat – er konnte das Tier doch nicht einfangen? "Das sieht man, wenn sich der Bär aufrichtet, ob er ein Gesäuge hat oder nicht." Von dem Tier gehe keinerlei Gefahr aus, man solle es auch in Ruhe lassen.
Ehlert zufolge hat das Hotel zwar die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zum Fang zu beantragen... Dennoch werde in der Direktion über den Bären diskutiert – denn es gebe vereinzelt Beschwerden von Gästen. Diese seien einfach verunsichert durch den Anblick eines wilden Tieres.
"Das ist ja nachvollziehbar, aber wir müssen uns einfach an die neuen Mitbewohner in unserer Stadt gewöhnen", sagt Ehlert. Ein paar Meter weiter, auf der anderen Seite des Alexanderplatzes, seien seit langem Füchse heimisch, daran störe sich auch niemand. Zudem seien überall in der Stadt Steinmarder zuhause. Ehlert zufolge hat sich Alex "eine perfekte Immobilie ausgesucht, wo ihm die Nahrung in die Schnauze fällt". Verlaufen habe er sich jedenfalls nicht, wie das Hotel zunächst befürchtet hatte...
Neben Alex gibt es in Berlin rund 150 freilebende Waschbärfamilien. Die Tiere halten sich gern nahe dem Wasser auf, etwa im Tiergarten... Wasser trinken sie aus Pfützen auf Dächern. Füttern und handzahm machen darf man die Tiere nicht. Darauf stehen sogar 5000 Euro Strafe.
Viele Berliner sorgen sich schon, dass Alex in der Garage überfahren werden könnte. Auch das Hotel macht sich darüber Gedanken. Alex haben wohl fast alle gern.

Agnes Taegener: Auf Hauptstadtsafari. Der Tagesspiegel Nr. 19950, 1.7.2008, S. 9
Florian Möllers ist Tierfotograf und dokumentiert mit dem Projekt "Wildes Berlin" frei lebende Tiere in der Stadt
...
... Wie eines der vier Wanderfalkenpaare, die am Roten Rathaus einen Brutplatz gefunden haben. "Berlin ist als Stadt für Wildleben einmalig in Europa: Füchse, Wildschweine, Kraniche und Seeadler leben in direkter Nähe zu den Menschen in den Bezirken", sagt Möllers.
... das als "Wildschweinhauptstadt" bekannte Berlin.
Der studierte Biologe arbeitete erst vier Jahre für die Gesellschaft deutscher Tierfotografen. Dann kam der Auftrag, für das Magazin "Geo" eine Reportage über Wildschweine zu machen. In Berlin fand er 5000 potenzielle Fotomodelle und viel mehr wildes Tierleben, das sich in Parks, Schulhöfen und Baugruben entwickelt. Gründe dafür, dass neben Wildschweinen auch Dachse, Füchse und sogar Waschbären Einzug in die Stadt gehalten haben, gibt es mehrere: Nur ein Drittel der Stadtfläche ist bebaut. Auch das von Menschen produzierte, überreiche Nahrungsangebot und die üppige Vegetation bieten optimale Lebensbedingungen.
...
7240 Tier- und Pflanzenarten gibt es in Berlin, so die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung...
... wenn zum Beispiel im Keller des Neuen Museums Spuren von Füchsen gefunden werden. Ein Muttertier mit drei Jungen hatte sich dort häuslich eingerichtet.
...

Accent. Populatiecontrole
Bart Dirks: We kunnen vallen zetten, maar de wasbeer komt. de Volkskrant 26 augustus 2008, blz. 3
Met het naderende einde van de komkommertijd worden ook de hypes van afgelopen zomer doorgeprikt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nam maandag voortvarend de leiding met het ontzenuwen van horrorverhalen over de wasbeer.
De Procyon lotor was begonnen aan een gevaarlijke opmars in Nederland, zo waarschuwde Stichting AAP begin juli. Het dier bedreigde de weidevogels en kon een parasiet bij zich dragen. Een spoelworm zou via wasbeeruitwerpselen in zandbakken terecht kunnen komen en vervolgens kinderen opzadelen met beschadigingen van het hersenweefsel.
Maar volgens een onderzoek van het Wageningse instituut Alterra, in opdracht van het ministerie, loopt het niet zo'n vaart. Er zijn in Nederland slechts tien wasberen in het wild waargenomen. De komende tien tot twintig jaar is zeker geen echte populatie te verwachten.
Wel is het 'zonder extra maatregelen' mogelijk dat het dier zich steeds meer thuis gaat voelen in Nederland – geschikte leefgebieden genoeg. Maar is dat ook erg? In Duitsland, waar het volgens Alterra is mislukt de wasbeer uit te roeien, is het roofdier een geaccepteerde inheemse soort geworden. Daar heeft men gemerkt dat het dier ook bij lokale 'hoge dichtheden' slechts geringe risico's met zich meedraagt op veterinaire effecten en schade aan economie of ecosystemen.
'Toch willen we de kolonisatie van Nederland vertragen', zegt woordvoerster Marjet Heins van LNV. 'Provincies kunnen dieren vangen die overlast veroorzaken. Die kunnen dan naar een opvang of – als het echt niet anders kan – worden afgemaakt.'
Desgewenst kan in de toekomst aan 'populatiecontrole' worden gedacht. Anticonceptie is ingewikkeld, duur en ineffectief, maar kastvallen plaatsen is wel een optie. Ook zou eraan gedacht kunnen worden het houden van wasberen te verbieden – sommige dieren ontsnappen en handhaven zich dan in het wild.
Een ding staat volgens het rapport vast: de instroom van 'Duitse' wasberen kan op korte of langere termijn worden verwacht. 'Nederland is dus niet wasbeervrij te houden.'


Vokabelsuche im Wörterbuch Deutsch-Niederländisch / Niederländisch - Deutsch - woordenboek Duits - Nederlands / Nederlands - Duits (im Aufbau - in de opbouw)

cfr: Der Fuchs schleicht ums Haus. Menschen und (Wild-)Tiere teilen sich die Stadt / Respekt und Distanz zwischen Mensch und Tier. Berliner Abendblatt, 27.9.2008, S. 2
Wildschweine auf dem Alexanderplatz, Füchse in Parkanlagen und Waschbären auf der Straße - in der Stadt [Berlin] treten vermehrt Wildtiere in unserer unmittelbaren häuslichen Umgebung auf. Allein im Berliner Zentrum werden rund 1.600 Füchse vermutet. Sie haben Berlin bereits flächendeckend besiedelt, und es gibt wahrscheinlich keine Ecke im Stadtgebiet, in der nicht schon einmal ein Fuchs gesichtet wurde. Auch Waschbären trifft man häufiger denn je. Sie beginnen jedoch erst, sich in der Stadt niederzulassen...
"Es sind die guten Nahrungsbedingungen, die die Wildtiere zu uns führen", so Marc Franusch von den Berliner Forsten. "Außerdem besteht unsere Stadt zu einem Fünftel aus Grünflächen. Ein Wald in der Stadt - etwas Besseres kann einem Wildtier gar nicht passieren!" In der Tat bieten städtische Abfälle, unachtsam weggeworfene Lebensmittel, Reste von Komposthaufen, Obst und Kleinsäuger wie Mäuse und Ratten oft wunderbare Lebensbedingungen...
... ... ...
Der Mensch selbst sollte ebenfalls, auch bei gesund erscheinenden Wildtieren, stets einen hinreichenden Abstand wahren und sie nicht füttern. Füchse, Wildschweine und Waschbären brauchen in aller Regel keine menschliche Fürsorge. Das Füttern dieser Tiere ist gesetzlich sogar verboten und wird mit einer Ordnungswidrigkeitsstrafe bis zu 5.000 Euro geahndet.
Die Zuwanderung einst scheuer Wildtiere in Ballungsräume ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, das unumkehrbar erscheint. "Das Jagen ist schon längst keine nachhaltig wirkende Methode mehr, um die Tiere aus der Stadt zu verdrängen", sagt Marc Franusch. Im Gegenteil: Trotz dieser teilweise intensiven Bejagung hat die Population von Wildtieren in der Vergangenheit stark zugenommen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Mensch durch fortschreitende Abholzung von Wäldern den Tieren ihren natürlichen Lebensraum nimmt...
... Eigentlich könnten wir uns glücklich schätzen, dass wir es "nur" mit Füchsen und Waschbären zu tun haben. In andere Städte dieser Welt verirren sich schon einmal Wölfe oder Bären...

Markus Langenstrass: Die Wildnis fängt vor der Haustür an. Der Tagesspiegel Nr. 21150, 8.11.2011, S. 13
Wanderfalken auf dem Fernsehturm, Fledermäuse im Wasserwerk, Wildschweine im Garten: Die Ausstellung „Biopolis – Wildes Berlin“ zeigt das Miteinander von Natur und Großstadt.
Berlin - Zwischen verdorrten Geranien und dem Kräuterkasten bebrütet eine Stockente ihre Eier. Auf dem Hochhausbalkon im 4. Stock sind sie und ihr Nachwuchs sicher vor freilaufenden Hunden. Die fast perfekte Anpassung ans Großstadtleben – mit einem Haken: Wenn die Küken geschlüpft sind und die Stockente ihren Instinkten folgend das Nest verlässt, springen die Küken hinterher. Natur und Architektur prallen aufeinander. Mensch, Wildtier, Metropole, das passt für viele nicht recht zusammen – obwohl sie in Berlin längst vereint sind. Tierfotograf Florian Möllers hat dieses Zusammentreffen eingefangen, seine Aufnahmen sind bis Ende Februar im Naturkundemuseum zu sehen, in der Sonderausstellung "Biopolis – Wildes Berlin".
Dass viele Tiere die Vorzüge des Großstadtlebens zu schätzen wissen, daran lassen Möllers' Bilder keinen Zweifel: Vom Aussterben bedrohte Wanderfalken nisten auf dem Fernsehturm, Fledermäuse haben sich in den unterirdischen Filteranlagen der Wasserwerke am Tegeler See eingenistet, und Füchse und Waschbären durchstöbern den Müll nach Fressbarem. Bis zu 30 000 Tier- und Pflanzenarten beherbergt Berlin. Die Stadt sei damit eine der artenreichsten überhaupt, sagt Kurator und Biologe Uwe Moldrzyk. Der Mauerstreifen als Korridor in die Stadt und eine Vielzahl von Brachen hätten das möglich gemacht. Sogar die ungeräumten Abrissbrachen seien wichtig, denn sie böten selten gewordenen Tieren wie der Haubenlerche eine Heimat.
Neben den Tierbildern werden in der Ausstellung in begehbaren Boxen die Geschichten von Großstädtern erzählt, in deren Leben sich Wildtiere einen Weg gebahnt haben. Etwa die von Barbara Lorbeer und Barbara von Boroviczeny, die für eine Wildschweinfamilie Feuer und Flamme sind, die eines Tages ihren Garten besiedelte. Seitdem gibt es Auseinandersetzungen mit Nachbarn, die am liebsten den Jäger rufen wollen.
"Man hat sie gern, so lange sie nicht den eigenen Garten durchpflügen", sagt Moldrzyk. Zudem werde der Schaden, den die Tiere auf der Suche nach Tulpenzwiebeln anrichten, in der Großstadt nicht erstattet. "Gefährlich werden sie meist nur, wenn sie zahmgefüttert sind", sagt Möllers, der beim Fotografieren knapp den Hauern eines Keilers entging. Wildschweine und Füchse halten keine Distanz mehr, weil sie von den menschlichen Nachbarn Futter einfordern.
Gründe für die tierische Landflucht sieht Moldrzyk vor allem in der die großflächigen Landwirtschaft, die den Lebensraum auf dem Land reduziert. Und in den besseren Bedingungen in der Stadt: ein wärmeres Klima, genug zu fressen, und der "Jagddruck" sei in der Stadt auch gering. "Warum sollten die Wildtiere nicht hierher kommen dürfen?", fragt Fotograf Möllers. Und auch wenn es manche Schwierigkeiten gäbe, sagt Moldrzyk: "die Natur hat sich die Stadt zurückgeholt".
Was nun die abgestürzten Entenjungen betrifft: Zwei von fünf hatten den endlosen Fall überlebt, eine Anwohnerin fand sie, nahm sie auf – und war bald schon von den Kleinen als Enten-Mama anerkannt.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangÜber weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum