Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 12.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste horstermeer

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Het is moelijk om de ooit drooggelegde meer droog te houden. Es ist schwierig, den einst trockengelegten See trocken zu halten.
plannen van provincie en waterschap Pläne der Provinz und Wasserbehörde
Ze stuiten op verzet. Sie stoßen auf Widerstand.
Nu wil de bewonersvereniging zelf land teruggeven. Nun will der Bewohnerverband von sich aus Land zurückgeben.
in ruil voor geld im Tausch gegen Geld
geld den ruime kavels Geld und geräumigen Parzellen
kavels op een van de nieuwe schiereilanden Parzellen auf einer der neuen Halbinseln
MV en zijn medebestuursleden MV und seine Verwaltungsmitglieder
in elk geval auf jeden Fall
Het kan niet worden gezegd dat... Es kann nicht behauptet werden, daß...
... dat ze hun verantwoordelijkheid ontlopen. ..., daß sie vor ihrer Verantwortung davonlaufen.
Het is nogal wat om met een plan te komen waardoor... Es ist schon allerhand, mit einem Plan zu kommen, durch den...
... waardoor je eigen woning onder de slopershammer gaat. ..., durch den deine eigene Wohnung unter den Abbruchhammer gerät.
De polder wordt onder water gezet. Der Polder wird unter Wasser gesetzt.
(Polder = deichgeschützte Flächen)
de polder waarin die staat der Polder, auf dem sie steht (sie = die Wohnung)
Toch is dat precies het voorstel dat het bestuur... Doch das ist genau der Vorschlag, den die Verwaltung...
het bestuur van de bewonersvereniging die Verwaltung der Bewohnervereinigung
de bewonersvereniging van de Horstermeer die Bewohnervereinigung des Horstersees
het voorstel dat het bestuur aan zijn achterban heeft voorgelegd der Vorschlag, den die Verwaltung ihrer Basis vorgelegt hat
Sinds de Horstermeer in 1882 werd drooggelegd, is... Seitdem der See 1882 trockengelegt wurde, ist...
..., is het gebied een van de grootste zorgenkindjes. ..., ist das Gebiet eins der größten Sorgenkinder.
het zorgenkindje van de Nederlandse waterhuishouding das Sorgenkind des niederländischen Wasserhaushalts
De diepgelegen polder werkt als 'natuurlijk afvoerputje'. Der tiefgelegene Polder arbeitet als "natürliche Abflußgrube".
Vanuit de hoger gelegen A en K plassen sijpelt het water naartoe. Von den höher gelegenen A- und K-Teichen aus sickert das Wasser durch.
Het water sijpelt via de dijken en de ondergrond naartoe. Das Wasser sickert durch die Deiche und den Untergrund durch.
de Utrechtse Heuvelrug der Utrechter Hügelrücken
Het zorgt er via diepe grondlagen voor veel zoute kwel. Er sorgt durch reichliches Grundwasser für viele süße Quellen.
Om de polder droog te houden moeten er uit de meer daarom... Um den Polder trocken zu halten, müssen darum aus dem See...
... moeten er uit ... daarom jaarlijks 35 miljoen kubieke water worden weggeslagen. ..., müssen darum aus ... jährlich 35 Millionen Kubikmeter abgepumpt werden.
En daar blijft het niet bij. Und dabei bleibt es nicht.
vanuit het Ijmeer vom Ijsee aus
... wordt juist weer water aangevoerd om het water... ... wird auch wieder Wasser zugeführt, um das Wasser...
het water dat vanuit de omringende plaasen weglekt das Wasser, das aus den umgebenden Teichen leckt
... om het water te vervangen. ..., um das Wasser aufzufangen.
de kosten van deze complexe waterstaatkundige operaties die Kosten dieser komplexen wasserpolitischen Eingriffe
De kosten zijn voor rekening van het waterschap. Die Kosten gehen auf Rechnung der Wasserbehörde.
Ze worden omgeslagen naar alle ingezeten daarvan. Sie werden auf alle Einheimischen umgelegt.
Met de waterstaatkundige kennis waarover we nu beschikken, ... Mit der wasserpolitischen Kenntnis, worüber wir nun verfügen, ...
..., zouden we nooit meer besluiten, ... ..., sollten wir niemals mehr beschließen, ...
... de Horstermeer droog te leggen. ..., den Horstersee trockenzulegen.
aldus JdB, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap A, G en V so JdB, Vorsteher der Hochwasserverwaltung A, G und V
eigenlijk al sinds het eind van de jaren vijftig eigentlich schon seit Ende der 50er Jahre
... om de meer weer geheel of gedeeltelijk aan de natuur prijs te geven. ..., den See wieder ganz oder teilweise der Natur zurückzugeben.
Want als er weer water in de polder komt te staat, kan... Denn wenn wieder Wasser im Polder ist, kann...
..., kan de zoute kwel er niet langer naar boven komen en... ..., kann das süße Quellwasser nicht mehr nach oben kommen, und...
... en wordt ook de verdroging van de Vechtplassen tot stilstand gebracht. ..., und es wird auch das Austrocknen der Vechtteiche zum Stillstand gebracht.
Tot nog toe stuitten die plannen echter steeds op verzet van de... Bisher scheiterten die Pläne freilich immer am Widerstand der...
... op het verzet van de 950 inwoners van de polder. ... am Widerstand der 950 Polderbewohner.
Aanvankelijk waren dat vooral veeboeren. Anfangs waren es vor allem Viehbauern.
Maar daar zijn er door de bedrijfbeŽindigingen nog maar een paar van over. Aber davon sind durch die Betriebsschließungen nur noch ein paar übrig.
Ihre Plätze wurden durch selständige Unternehmer eingenommen. Hun plaatsen werden ingenomen door zelfstandige ondernemers.
zelfstandige ondernemers en rijke yuppen selbständige Unternehmer und reiche Yuppies
aangetrokken door de ruime bouwkavels angezogen durch ausgedehnte Bauparzellen
bouwkavels die in de Horstermeer beschikbaar zijn Baugrundstücke, die in Horstersee verfügbar sind.
Maar de druk is toegenomen. Aber der Druck hat zugenommen
de druk de Hostermeer anders in te richten der Druck, den Horstersee anders zu gestalten
De provincie N-H heeft verschillende plannen op tafel gelegd. Die Provinz N-H hat verschiedene Pläne auf den Tisch gelegt.
de laatste jaren in den letzten Jahren
... om een gebied van 250 hectare in te richten als 'natte natuur'. ..., um ein Gebiet von 250 Hektar als "nasse Natur" einzurichten.
De gehele polder is 650 hectare groot. Der gesamte Polder ist 650 Hektar groß.
vanwege de klimatologische veranderingen wegen der klimatischen Veränderungen
De waterschappen zijn op zoek naar gebieden waar... Die Wasserbehörden ist auf Suche nach Gebieten, wo...
... waar tijdelijk overtollig regenwater kan worden opgeslagen. ..., wo zeitweise überschüssiges Regenwasser aufgefangen werden kann.
overal in Nederland überall in den Niederlanden
het Normaal Amsterdams Peil / het NAP der Amsterdamer Normalpegel
De Horstermeer ligt 3,45 meter beneden NAP. Der Horstersee liegt 3,45 Meter unter NAP.
Het is dan ook bij uitstek een geschikte plek. Er ist dann auch eine ganz besonders geeignete Stelle.
Wij zouden het liefst alles bij het oude laten. Wir sollten am liebsten alles beim Alten lassen.
Maar waar we vooral behoefte aan hebben is duidelijkheid. Aber was wir vor allem brauchen, ist Klarheit.
Het waterschap komt voortdurend met nieuwe plannen. Die Wasserverwaltung liefert ständig neue Pläne.
En dat leidt hier tot veel onrust. Und das führt hier zu viel Unruhe.
de denktank die Beratergruppe
een door een aantal ministeries gefinancierde denktank ein von mehreren Ministerien finanzierte Beratergruppe
een eigen inrichtingsplan ein eigener Gestaltungsplan
Dat komt erop neer dat... Er läuft darauf hinaus, daß...
... dat een groot deel van de polder onder water wordt gezet. ..., daß ein großer Teil des Polders unter Wasser gesetzt wird.
De bewoners zullen daarvoor hun huizen moeten opgeven. Die Bewohner werden dafür ihre Häuser aufgeben müssen.
Ze krijgen daarvoor een ruimhartige schadevergoeding. Sie bekommen dafür eine großzügige Entschädigung.
... plus het voorrangsrecht voor een van de ruime bouwkavels ... plus dem Vorrangsrecht für eines der großzügigen Bauparzellen
bouwkavels die op een van schiereilanden zullen worden opgeworpen Baugrundstücke, die auf einer der Halbinseln entstehen sollen
in het nieuwe meer in dem neuen See
De kosten van deze operatie kunnen worden betaald. Die Kosten dieses Eingriffs können beglichen werden.
uit de uitgifte van extra kavels aus dem Angebot von Extragrundstücken
In de huidige Horstermeer staan 250 woningen. Im heutigen Horstersee gibt es 250 Wohnungen.
Op de nieuwe schiereilanden zullen dat er ruim 615 zijn. Auf den neuen Halbinseln sollen es mehr als 615 sein.
Dijkgraaf De Bondt is enthousiast over het plan van de bewoners. Vorsteher de Bondt ist vom Plan der Bewohner begeistert.
Maar wethouder BN houdt zich op de vlakte. Aber Beigeordneter BN hält sich bedeckt.
Onze stellingname hangt af van het draagvlak onder de bewoners. Unsere Stellungnahme hängt von der Zustimmung der Bewohner ab.
Die steun valt tegen. Die Unterstützung enttäuscht.
De overheid is niet te vertrouwen, luidde... Dem Staat ist nicht zu vertrauen, lautete...
..., luidde de teneur van de commentaren vanuit de zaal. ..., lautete der Tenor der Kommentare aus dem Saal.
Er zal wel gesjoemeld worden met de waardebepaling. Es wird wohl bei der bei der Wertermittlung geschummelt werden.
met de waardebepaling van onze huizen bei der Wertermittlung unserer Häuser
De bouwkavels die we terugkrijgen zijn veel te klein. Die Baugrundstücke, die wir wiederbekommen, sind viel zu klein.
Wat de meeste bewoners niet beseffen, is dat... Was die meisten Bewohner nicht einsehen, ist, daß...
... dat als onze plannen het niet halen, het waterschap... ..., daß, wenn unsere Pläne scheitern, die Wasserbehörde...
..., het waterschap weer met nieuwe voorstellen zullen komen die... ..., die Wasserbehörden wieder mit neuen Vorstellungen kommen werden, die...
... die voor hen veel ongunstiger zijn. ..., die für sie viel ungünstiger sind.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Arnold Koper: 'De Horstermeer moet weer onder water komen'. de Volkskrant 16 juni 2003, blz. 2
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum