Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 11.4.2004
zuletzt bearbeitet: 16.7.2005

Woordjeslijst - Vokabelliste guldensporen

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
de Slag der Guldensporen die Schlacht der Goldenen Sporen
11 juli is een feestdag in Vlaanderen. Der 11. Juli ist in Flandern ein Festtag.
Omdat 11 juli 1302 een bijzondere datum is. Weil der 11. Juli 1302 ein besonderes Datum ist.
in de geschiedenis in der Geschichte
Het was de dag van de Guldensporenslag. Das war der Tag der Goldenen-Sporen-Schlacht.
En daarom is 11 juli 2002 een zeer bijzondere feestdag. Und darum ist der 11. Juli 2002 ein ganz besonderer Feiertag.
Want dat is precies 700 jaar later! Denn das ist genau 700 Jahre später!
Want andere jaren wodt 11 juli nogal eens vergeten. Denn in den anderen Jahren wurde der 11. Juli mal ziemlich vergessen.
Het is dan een gewoone dag in de vakantie. Er ist dann ein gewöhnlicher Tag in den Ferien.
De mensen hebben niet eens vrijaf. Die Menschen haben nicht einmal frei.
Op 11 juli 1302 versloegen Vlaamse strijders... Am 11. Juli 1302 besiegten flämische Krieger...
... de soldaten van de Franse koning Filips de Schone. ... die Soldaten des französischen Königs Philipp dem Schönen.
In deze tijd bestonden de landen nog niet... Zu dieser Zeit bestanden die Länder noch nicht so, ...
... zoals we ze nu kennen. ..., wie wir sie heute kennen.
Er waren ridders, graven, hertogen en koningen. Es gab Ritter, Grafen, Herzoge und Könige.
Ze bestreden elkaar voor de macht. Sie kämpften miteinander um die Macht.
Rond 900 was Vlaanderen de naam van de streek rond Brugge. Um 900 war Flandern der Name für die Gegend um Brügge.
In 1300 was het graafschap van Vlaanderen de naam van het stuk grond. 1300 war die Grafschaft Flandern der Name eines Landstücks.
Dat bestaat nu uit de provincie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen... Das besteht jetzt aus den Provinzen Ost-Flandern, West-Flandern...
..., Zeeuws-Vlaanderen in Nederland en... ..., Seeland-Flandern in den Niederlanden und...
... en Frans-Vlaanderen in Frankrijk. ... und Französisch-Flandern in Frankreich.
de steden Brugge, Gent, Kortrijk en Ieper die Städte Brügge, Gent, Kortrijk und Ieper
Ze waren ook toen al de belangrijkste steden. Sie waren auch damals schon die wichtigsten Städte.
Het waren handelssteden waar het erg goed ging. Es waren Handelsstädte, denen es sehr gut ging.
De graafschap was een leengoed van de Franse koning. Die Grafschaft war ein Lehngut des französischen Königs.
Maar dat was tegen de zin van de graaf en de bewoners. Aber das war gegen den Willen des Grafen und der Einwohner.
Ze wilden meer onafhankelijkheid. Sie wollten mehr Unabhängigkeit.
Ze wilden meer hun eigen zin doen. Sie wollten mehr nach ihrem eigenen Sinn tun.
Dat leidde tot spanningen en opstanden. Das führte zu Spannungen und Aufständen.
De Franse koning wilde het graafschap V niet kwijt. Der französische König wollte nicht die Grafschaft V loswerden.
..., omdat het zo rijk was. ..., weil sie so reich war.
Hij begon een oorlog tegen de Vlaamse graaf. Er begann einen Krieg gegen den flämischen Grafen.
... om V in zijn bezit te krijgen. ..., um V in seinen Besitz zu bekommen.
in plaats van een enkel leenheer anstelle eines einzelnen Lehnsherrn
Hij won de oorlog en de graaf werd gevangen genomen. Er gewann den Krieg, und der Graf wurde gefangengenommen.
Maar toen kwamen de gewone mensen in opstand. Aber bald lehnten sich die einfachen Menschen auf.
de gewone mensen en burgers die einfachen Menschen und Bürger
de Franse soldaten die französischen Soldaten
voornamelijk ridders en edellieden hauptsächlich Ritter und Edelleute
Ze moesten de opstandelingen de kop indrukken. Sie mußten die Aufständigen unterdrücken.
Op 11 juli 1302 stonden ongeveer 9000 Vlaamse strijders klaar om... Am 11. Juli 1302 standen ungefähr 9000 flämische Krieger bereit, um...
... om te vechten tegen het Franse leger. ..., um gegen die französische Armee zu kämpfen.
Die waren met evenveel strijders, maar... Die waren genauso viele Kämpfer, aber...
..., maar geharnast en te paard. ..., aber geharnischt und zu Pferde.
De meeste Vlamingen waren te voet. Die meisten Flamen waren zu Fuß.
burgers, boeren en ambachtslieden Bürger, Bauern und Handwerker
Ze vochten tegen de edellieden en wonnen de strijd. Sie kämpften gegen die Edelleute und gewannen den Kampf.
drie uur lang drei Stunden lang
Niemand had dat verwacht. Niemand hätte das erwartet.
Iederen spaak van een wonderbaarlijke gebeurtenis. Jeder sprach von einem erstaunlichen Ereignis.
Er werd over geschreven. Es wurde darüber geschrieben.
De slag werd meermaals uitgebeeld. Die Schlacht wurde mehrmals dargestellt.
op prenten, op doeken en zelfs op een eikenhouten koffer auf Kupferstichen, Gemälden und sogar auf einem der Koffer aus Eichenholz
bij het verzamelen van de buit beim Zusammensammeln der Beute
De Vlamingen vonden ongeveer 500 gulden sporen. Die Flamen fanden ungefähr 500 goldene Sporen.
met goud bezet mit Gold besetzt / goldbesetzt
Die waren van de verslagen ridders. Die stammten von den niedergeschlagenen Rittern.
Vandaar de naam van de veldslag. Daher der Name der Schlacht.
De aanhangers van de graaf werden de Liebaarts genoemd. Die Anhänger des Grafen wurden die Liebaarts genannt.
Op het schild van de graaf staat een 'liebaart'. Auf dem Schild des Grafen steht ein "Liebaart".
een klauwende liebaart ein kratzender Liebaart
Dat is een oud woord voor een soort luipaard. Das ist ein altes Wort für eine Leopardenart.
Later werd het beest een leeuw genoemd. Später wurde die Bestie ein Löwe genannt.
Nadien werd het Vlaamse graafschap opgeslokt. Danach wurde die flämische Grafschaft geschluckt.
opgeslokt in het rijk van de Boergondische hertogen geschluckt vom Reich des burgundischen Herzogs
Pas bij de oprichting van België... Erst bei der Gründung von Belgien...
... werd de naam Vlaanderen gebruikt voor het hele gebied. ... wurde der Name Flandern für das ganze Gebiet benutzt.
zoals wij het nu kennen wie wir es jetzt kennen
het Nederlandstalige deel van het land der niederländischsprachige Teil des Landes
11 juli is het feest. Der 11. Juli ist die Feier.
Het is al sinds 1973 de officiële Vlaamse feestdag. Das ist schon seit 1973 der offizielle flämische Feiertag.
Maar nu - in 2002 - zal iederen het ook echt geweten hebben! Aber nun - 2002 - soll es jeder auch wirklich gewußt haben!
De Vlaamse regering wil dat alle Vlamingen meevieren. Die flämische Regierung will, daß alle Flamen mitfeiern.
Ze hoeven daarvoor niet het lied uit de hoofd te leren! Sie brauchen dafür nicht das Lied auswendig zu lernen!
het lied van de Vlaamse Leeuw das Lied vom flämischen Löwen
Op 11 juli is er vanalles te doen. Am 11. Juli kann man alles machen.
11 juli is de nationale feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Der 11. Juli ist der Nationalfeiertagder Flämischen Gemeinschaft.
Maar er werd nooit echt veel gefeest op die dag. Aber es wurde niemals wirklich viel an diesem Tag gefeiert.
De mensen krijgen geen vrijaf. Die Menschen bekommen nicht frei.
De kindern hebben toch al vakantie. Die Kinder haben doch schon Ferien.
Er gebeurde meestal niet echt iets speciaals. Es geschah meistens nicht wirklich etwas Besonderes.
Sommige mensen vinden dat jammer. Einige Menschen finden das schade.
Andere niet: ze vinden de Guldensporenslag... Andere nicht: Sie finden, daß die Goldene-Sporen-Schlacht...
... niet echt een reden om feest te vieren. ... nicht wirklich ein Grund zum Feiern ist.
Het is zo lang geleden. Es ist so lange her.
Het was een vreselijk gevecht. Es war ein schreckliches Gefecht.
een gevecht vol doden en gewonden ein Gefecht mit Toten und Verwundeten
Het ging eigenlijk enkel over de Oost- en West-Vlaamse steden. Es ging eigentlich nur um die ost- und westflämischen Städte.
De Guldensporenslag werd vooral beroemd... Die Goldene-Sporen-Schlacht wurde vor allem berühmt...
... beroemd en geliefd door de schrijver HC. ... berühmt durch und geliebt von dem Schriftsteller HC.
de Belgische schrijver Hendrik Conscience der belgische Autor Hendrik Conscience
Hij schreef er in 1838 een roman over: 'De Vlaamse Leeuw'. Er schrieb 1838 einen Roman: "Der flämische Löwe".
In het boek staan veel verzonnen dingen, om... In dem Buch stehen viele erdichtete Sachen, um...
..., om het verhaal spannend te maken. ..., um die Geschichte spannend zu machen.
In die tijd werd ook het strijdlied geschreven. Zu dieser Zeit wurde auch das Kampflied geschrieben.
het strijdlied 'De Vlaamse Leeuw' das Kampflied "Der flämische Löwe"
Sindsdien is de Vlaamse Leeuw een symbool voor de Vlamingen. Seitdem ist der flämische Löwe ein Symbol für die Flamen.
voor Vlamingen en hun strijd voor zelfstandigheid für die Flamen und ihren Kampf um Selbständigkeit
Ook andere festiviteiten in verband met 11 juli krijgen steun. Auch andere Festlichkeiten in Verbindung mit dem 11. Juli bekommen
Nu nog hopen dat pa en ma toch een dagje vrijaf krijgen! Nun noch hoffen, daß Pa und Ma doch einen Tag frei bekommen!

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
De Slag der Guldensporen, ein Artikel aus dem Internet zum flämischen Nationalfeiertag am 11. Juli: http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/kits/020601/achtergrond.html
Weitere Informationen: http://www.liebaart.org/gulden_n.htm
De Guldensporenslag war u.a. auch Thema des Nederlandse Avond vom 18. August 2003
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen

Weitere Vokabeln finden Sie im
Wörterbuch - woordenboek (im Aufbau - in de opbouw)
Vokabelsuche im Wörterbuch Deutsch-Niederländisch / Niederländisch - Deutsch -
woordjeszoek in het woordenboek Duits - Nederlands / Nederlands - Duits
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum