Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 6.3.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste euro-schulden

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
bondskanselier Schröder Bundeskanzler Schröder
de Duitse economie die deutsche Wirtschaft
uit de crisis halen aus der Krise holen
door vijf miljard euro aan nieuwe schulden te maken durch eine Neuverschuldung in Höhe von 5 Milliarden Euro
een extra slag voor het Europese Stabiliteitspact ein Extrahieb für den europäischen Stabilitätspakt
de 10 procent belastingsverlaging die 10 Prozent Steuererleichterung
weer aanzetten tot consumptie zum Konsum wieder anspornen
zijn minister van Financiën Eichel sein Finanzminister Eichel
Zij vertellen hoe dit gebaar betaald gaat worden. Sie erzählen, wie diese Geste bezahlt werden soll.
lichte vermindering van subsidies leichte Kürzung der Subventionen
Duitslands talrijke subsidies Deutschlands zahlreiche Subventionen
onder andere aan de onrendabele kolenmijnen unter anderem bei den unrentablen Kohlenzechen
Ook zal nog enig staatsbezit worden verkocht. Auch soll noch einiger Staatsbesitz verkauft werden.
het gat van 7,5 miljard das Loch von 7,5 Milliarden
Het wordt grotendeels gedicht met kredieten. Es wird größtenteils mit Krediten ausgeglichen.
D heeft volgend jaar in totaal bijna 29 miljard euro aan nieuwe schulden. D hat im nächsten Jahr insgesamt fast 29 Milliarden Euro neuer Schulden.
Daarbij komt een miljardentekort voor de deelstaten. Dazu kommt ein Milliardendefizit der Bundesländer.
D geeft een kwart van haar belastinginkomsten uit. D gibt ein Viertel seiner Steuereinnahmen aus.
aan rente op de enorme schuldenberg für Zinsen auf den enormen Schuldenberg
Jarenlang had minister E er op gehamerd dat... Jahrelang hatte Minister E darauf gedrungen, daß...
... dat het onverantwoordlijk is... ..., daß es unverantwortlich ist, ...
... de komende generaties op te zadelen met de uitgaven van nu. ..., den kommenden Generationen die heutigen Ausgaben aufzuhalsen.
in het derde jaar van stagnatie im dritten Jahr der Stagnation
Het is onontkoombaar de economie aan te zwengelen. Es ist unumgänglich, die Wirtschaft anzukurbeln.
De kanselier zei dat... Der Kanzler sagte, daß...
... dat D binnen de 3-procentgrens blijft. ..., daß D innerhalb der Drei-Prozent-Grenze bleibt.
de 3-procentgrens van het Stabiliteitspact die Drei-Prozent-Grenze des Stabilitätspaktes
volgend jaar nächstes Jahr
mits de officiële schattingen uitkomen vorausgesetzt, daß sich die offiziellen Schätzungen erfüllen
Maar dat laatste is uitgesloten volgens economen. Aber letzteres ist laut Ökonomen ausgeschlossen.
De vijf miljard extra schuld stuitte op veel kritiek. Die fünf Milliarden Extraschulden stießen auf viel Kritik.
bij werkgevers en oppositie bei Arbeitgebern und Opposition
Simpelweg vluchten in nieuwe schulden, terwijl... Einfach in neue Schulden zu flüchten, während...
..., terwijl de deelstaten en gemeentes in de steek worden gelaten. ..., während die Bundelländer und Gemeinden im Stich gelassen werden.
'Dat voldoet niet', zei oppositieleidster AM van de CDU. "Das befriedigt nicht," sagte Oppositionsführerin AM van der CDU.
De regering moet nablijven. Die Regierung muß nachsitzen.
Zonder de toestemming van CDU/CSU, die... Ohne die Zustimmung der CDU/CSU, die...
..., die de meerderheid van de deelstaten regeert, ... ..., die die Mehrheit in den Bundesländern bildet, ...
..., gaan Schröders plannen niet door. ..., gehen Schröders Pläne nicht durch.
Maar de oppositie verkeert in een moeilijk parket. Aber die Opposition befindet sich auf glattem Parkett.
nu in het land nieuwe hoop ontstaat nun, wo in dem Land neue Hoffnung entsteht
... en de Bild-Zeitung belastingen omlaag-medailles uitdeelt aan politici. ... und die Bild-Zeitung Steuer-Abwärts-Medaillen an Politiker verteilt.
Het blokkeren van de belastingverlaging... Das Blockiern der Steuersenkung...
... zou de oppositie heel impopulair maken. ... würde die Oposition sehr unpopulär machen.
Als zij voorstellen doet om de verlaging serieus te financieren, ... Wenn sie darlegt, wie die Senkung seriös finanziert werden kann, ...
..., moet ze zich uitspreken voor impopulaire bezuinigingen. ..., muß sie sich für unpopuläre Einsparungen aussprechen.
Dat S zijn plan overhaast presenterde, ... Daß S seinen Plan übereilt präsentierte, ...
..., wordt in Berlijn gezien als een tactische zet. ..., wird in Berlin als ein taktischer Schachzug gesehen.
Als de CDU/CSU aarzelt en verdeelt reageert, ... Wenn die CDU/CSU zaudert und geteilt reagiert, ...
Het Sommertheater speelt bij de politieke tegenstander. Das Sommertheater spielt bei dem politischen Gegner.
het traditionele politieke spelletje das traditionelle, politische Spielchen
in komkommertijd in der Saure-Gurken-Zeit

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Philippe Remarque: Duitsland leent vijf miljard euro extra. de Volkskrant 17 juli 2003, blz. 5
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum