Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 24.2.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste bloedspatten

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
bloedspatten op het zachte goud Blutspritzer auf dem weichen Gold
De Russische bontindustrie verkeert in een crisis. Die russische Pelzindustrie befindet sich in einer Krise.
..., sinds de subsidie voor pelsdierenfokkers is afgeschaft. ..., seitdem die Subventionen für Pelztierzüchter abgeschafft worden ist.
sabels, nertsen, poolvossen, marmotten en bunzings Zobel, Nerze, Polarfüchse, Murmeltiere und Iltisse
Ze dreigen te verhongeren. Sie drohen zu verhungern.
een bezoek aan een bontsovchoz ein Besuch auf einer Pelzkolchose
We komen vaak zelfs water tekort. Uns mangelt es oft selbst an Wasser.
Russische pelsdierenfokkers begrijpen er niets van. Russische Pelztierzüchter begreifen nichts mehr.
Bont is in. Pelz ist in.
De meeste topontwerpers verwerken het. Die meisten Top-Modemacher verarbeiten ihn.
in hun modecollecties in ihren Modekollektionen
Overall ter wereld groeit de vraag. Überall in der Welt blüht die Nachfrage.
De grootste bontliefhebbers zijn de Amerikanen. Die größten Pelzliebhaber sind die Amerikaner.
op de voet gevolgd door de Russen auf dem Fuße gefolgt von den Russen
En toch balanceert een van Ruslands grootste pelsdierkwekerijen... Und doch macht eine von Rußlands größten Pelztierzüchereien eine Gratwanderung...
op de rand van de afgrond am Rand des Abgrunds
een van de grootste en oudste pelsdierkwekerijen eine der größten und ältesten Pelztierzüchtereien
in bontsovchoz Poesjkinski, dertig kilometer ten noorden van Moskou in der Pelz-Kolchose Pusjkinski, 30 Kilometer nördlich von Moskau
Moeders vreten in wanhoop hun jongen op. Mütter fressen in der Verzweiflung ihre Jungen auf.
Kijk, dit is de oogst van vanmorgen. Guck, das ist die Ernte von heute morgen.
de dierenverzorgster die Tierpflegerin
... terwijl ze een witte plastic zak uit een schuurtje pakt. ..., während sie einen weißen Plastiksack aus einem Schuppen greift.
Een voor een haalt ze de dode jonge nertsen te voorschijn. Einen nach dem anderen bringt sie die toten, jungen Nerze zum Vorschein.
Ze legt de lijkjes voorzichtig naast elkar op de vloer. Sie legt die Leichen vorsichtig nebeneinander auf den Fußboden.
naast elkaar op de houten vloer nebeneinander auf den hölzernen Fußboden
Een zwerm dikke strontvliegen meldt zich meteen. Ein Schwarm dicker Schmeißfliegen meldet sich sofort.
Dertig in totaal, dat valt nog mee. 30 insgesamt; das fällt noch gut aus.
Tot vorige week waren er vaak meer dan honderd per dag. Bis zur vorigen Woche waren es oft mehr als 100 pro Tag.
De overleden nertsen zijn nog geen tien centimeter groot. Die verstorbenen Nerze sind noch keine 10 Zentimeter groß.
Bij velen ontbreekt een groot stuk uit de buik. Bei vielen fehlt ein großes Stück vom Bauch.
Bloedspatten ontsieren de zilvergrijze velletjes. Blutspritzer verunzieren die silbergrauen Fellchen.
'Deze beestjes waren kerngezond', zucht K. "Diese Biesterchen waren kerngesund," seufzt K.
Kijk hoe prachtig hun huiden glanzen.' "Schau, wie prächtig ihre Häute glänzen."
Ook bij de sabels halen de verzorgster dagelijks... Auch bei den Zobeln holen die Wärter täglich...
... tientallen aangevreten jongen uit de kooien. ... zig angefressene Junge aus den Käfigen.
Ik hou van mijn dieren. Ich liebe meine Tiere.
Ik wil niet dat ze honger lijden. Ich will nicht, daß sie Hunger leiden.
Ik werk seven dagen in de week. Ich arbeite sieben Tage in der Woche.
Vakantie zit er voorlopig niet in. Ferien sind vorläufig nicht drin.
Maar er is veel te weinig voedsel. Aber es gibt viel zu wenig Futter.
We kunnen niet alle noodzakelijke vaccinaties toedienen. Wir können nicht alle notwendigen Impfungen verabreichen.
We komen vaak water tekort, omdat de watervoorziening verouderd is. Wir haben oft Wassermangel, weil die Wasseranlage veraltet ist.
De watervoorziening laat geregeld afweten. Die Wasseranlage versagt regelmäßig.
De P-sovchoz bestaat 75 jaar. Die P-Kolchose besteht 75 Jahre.
Maar het valt bitter weinig te vieren. Aber es gibt bitter wenig zu feiern.
Vroeger, ten tijde van de Sovjet-Unie, wilde iedereen hier werken. Früher zu Zeiten der Sowjetunion wollte jeder hier arbeiten.
We waren beroemd. Wir waren berühmt.
Onze pelsen wonnen internationale wedstrijden. Unsere Pelze gewannen internationale Wettkämpfe.
Er was een sfeer van vriendschap en trots. Es gab eine Atmosphäre von Freundschaft und Stolz.
..., terwijl ze tientallen sabelhuiden bijeen bindt. ..., während sie zig Zobelhäute zusammenbindet.
De kwaliteit van de pelsen is de laatste weeken verminderd. Die Qualität der Pelze ist in den letzten Wochen vermindert.
Sabels hebben vlees nodig, terwijl ze nu vooral vis krijgen. Zobel brauchen Fleisch, während sie jetzt vor allem Fisch bekommen.
Ja, de beesten hadden het vroeger veel beter. Ja, die Tiere hatten es früher viel besser.
langer dan tien jaar op de sovchoz länger als zehn Jahre auf der Kolchose
De Sovjet-Unie koesterde haar 'zachte goud'. Die Sowjetunion hegte ihr "weiches Gold".
De pelsdieren kregen paardenvlees uit Mogolië. Die Pelztiere bekamen Pferdefleisch aus der Mongolei.
varkenskoppen, noten, boerenkaas, peren Schweineköpfe, Nüsse, Bauernkäse, Birnen
watermelonen en zelfs rode wijn Wassermelonen und sogar roten Wein
..., want dat stimuleerde de voortplanting. ...; denn das stimulierte die Fortpflanzung.
Als in grote delen van de Sovjet-Unie mensen stierven van de honger, ... Als in großen Teilen der Sowjetunion Menschen an Hunger starben, ...
..., was daarvan in P niets te merken. ..., war davon in P nichts zu merken.
In de Tweede Wereldoorlog werden de beesten naar Siberië geëvacueerd. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Bestien nach Sibirien evakuiert.
Wat ging er mis op P, vragen we aan directeur VL. Was ging schief auf P, fragen wir Direktor VL.
Hij heeft vanuit zijn bureaustoel het zicht op een kast. Er hat von seinem Bürostuhl aus Sicht auf einen Schrank.
een vitrinenkast vol prijzen, medailles en oorkondes eine Vitrine voller Preise, Medaillen und Urkunden
In dit bedrijf is 75 jaar lang niets veranderd. In diesem Betrieb ist 75 Jahre lang nichts verändert worden.
Er wordt hier nog gewerkt volgens sovjetprincipes. Es wird hier noch nach Sowjetprinzipien gearbeitet.
hun prestigieuze sovchoz ihre prestigeträchtige Kolchose
Zj hoefden zich niet aan te passen aan de markteconomie. Sie brauchten sich nicht an die Marktwirtschaft anzupassen.
Ze gaven veel meer geld uit dan er verdiend werd. Sie gaben viel mehr Geld aus als verdient wurde.
Aan marketing deden ze niet. Marketing betrieben sie nicht.
En op eens stopte de overheid de subsidiëring. Und auf einmal stoppte der Staat die Subventionierung.
L is pas drie weken geleden aangesteld. L ist erst vor drei Wochen eingesetzt worden.
Hij is een ervaren manager. Er ist ein erfahrener Manager.
23 jaar lang werkte hij als directeur voor diverse sovchozen. 23 Jahre lang arbeitete er als Direktor auf diversen Kolchosen.
De reportages over de wantoestanden bij P bereikten het Kremlin. Die Reportagen über die Mißstände auf P erreichten den Kreml.
half mei Mitte Mai
De minister van Landbouw stuurde L naar de bontsovchoz. Der Landwirtschaftsminister schickte L zur Pelzkolchose.
als troubleshooter als Sanierer
President Poetin wenste persoonlijk geïnformeerd te blijven. Präsident Putin wünschte persönlich, auf dem Laufenden gehalten zu werden.
De regering heeft het management onder haar hoede genomen. Die Regierung hat das Management unter ihre Fittiche genommen.
De situatie is dramatisch, geeft de directeur toe. Die Situation ist dramatisch, gibt der Direktor zu.
Hij is de vijfde directeur in vijf jaar. Er ist der fünfte Direktor in fünf Jahren.
De werknemers zijn totaal in de war. Die Arbeitnehmer sind total durcheinander.
ruim 65 procent van de apparatuur en de hokken mehr als 65 Prozent der Apparaturen und Käfige
Ruim 65 procent moet zo snel mogelijk worden vernieuwd. Gut 65 Prozent müssen so schnell wie möglich erneuert werden.
Door de negatieve publiciteit durven leveranciers geen voer meer te leveren. Wegen der negativen Schlagzeilen wagen Lieferanten es nicht, Futter zu liefern.
Klanten aarzelen bestellingen te doen. Kunden zögern, Bestellungen aufzugeben.
Maar er gloort hoop. Aber es glimmt Hoffnung auf.
Een grote bank heeft twee dagen geleden bekendgemaakt... Eine große Bank hat vor zwei Tagen bekanntgegeben, ...
... bereid te zijn drie miljoen dollar te investeren. ... dazu bereit zu sein, die Millionen Dollar zu investieren.
Daarmee kunnen we de boel weer op poten krijgen. Damit können wir den Krempel wieder auf die Beine stellen.
De bank, die onbekent wenst te blijven, krijgt... Die Bank, die wünscht, unbekannt zu bleiben, bekommt...
..., krijgt een meerderheidsaandeel in de sovchoz, maar... ..., erhält einen Mehrheitsanteil an der Kolchose, aber...
..., maar gaat ermee akkoord dat P een staatsbedrijf blijft. ..., aber sie ist damit einverstanden, daß P ein Staatsbetrieb bleibt.
Dat was voor mij en het ministerie de belangrijkste voorwaarde. Das war für mich und das Ministerium die wichtigste Bedingung.
Onze sabels zijn uniek. Unsere Zobel sind einzigartig.
Hun voorouders zijn in de jaren dertig gevangen. Ihre Vorfahren sind in den dreißiger Jahren gefangen worden.
op de Siberische taiga in der sibirischen Taiga
Sinds die tijd zijn ze doorgefokt tot beesten met waardevolle vachten. Seit dieser Zeit sind sie zu Tieren mit wertvollen Fellen hochgezüchtet worden.
prachtige, waardevolle vachten prächtige, wertvolle Felle
Ze zijn groter en krijgen meer jongen dan wilde sabels. Sie sind größer und bekommen mehr Junge als wilde Zobels.
Zo'n bijzonder erfgoed doe je niet in de uitverkoop. Solch' besonderes Erbgut packt man nicht in den Ausverkauf.
In zijn zwarte Wolga geeft de directeur een rondleiding. In seinem schwarzen Wolga macht der Direktor eine Führung.
over de onverharde wegen über die unbefestigten Wege
voorzichtig hobbelend om de dieren niet te verstoren vorsichtig holpernd, um die Tiere nicht zu stören
We rijden langs onafzienbare rijen hokken met dubbele rijen kooien. Wir fahren unabsehbare Reihen Ställe mit Doppelreihen Käfigen entlang.
honderden achter elkaar Hunderte hintereinander
Het zijn houten constructies met asbesten daken. Es sind hölzerne Bauten mit Asbestdächern.
Ooit waren de hokken vrolijk groen en blauw geschilderd. Irgendwann waren die Ställe fröhlich grün und blau gestrichen.
Maar de verf is afgebladerd en het hout vermolmd. Aber die Farbe ist abgeblättert, und das Holz morsch.
De kooien zijn aan vier kanten van gaas (vaak geroest). Die Käfige bestehen an vier Ecken aus Gaze (oft verrostet).
Daaronder liggen grote hopen poep en groeien... Darunter liegen große haufen Kot, und es blühen...
... en groeien brandnetels welig in de plassen pies. ..., und es blühen üppig Brennesseln in den Urinpfützen.
De bergmarmotten leven in kooien van n bij anderhalve meter, die... Die Bergmurmeltiere leben in Käfigen von einem mal anderthalb Metern, die...
..., die via smalle doorgangen met vijf andere in verbinding staan. ..., die durch schmale Durchgänge mit fünf anderen verbunden sind.
Deze marmotten worden in de winter gevild. Diese Murmeltiere werden im Winter gehäutet.
Dan is hun vacht het mooist. Dann ist ihr Fell am schönsten.
Marmottenvlees verkoopt ook goed. Murmeltierfleisch verkauft sich auch gut.
De beesten reageren eerst nieuwsgierig. Die Tiere reagieren zunächst neugierig.
Maar al snel klinken snerpende fluitjes van alarm. Aber schon schnell erschallen gellende Alarmpfiffe.
In de bergen zouden de marmotten allang in holen verdwenen zijn. In den Bergen würden die Tiere längst in Höhlen verschwunden sein.
De nertsen reageren veel rustiger op het vreemde bezoek. Die Nerze reagieren auf den fremden Besuch viel ruhiger.
Ze hebben lange tijd slecht voer gekregen. Sie haben lange Zeit schlechtes Futter bekommen.
Daarom zijn ze een beetje zwak. Darum sind sie ein bißchen schwach.
Alleen de twee jongen die ze uit hun kooi halt, schreeuwen. Nur die beiden Jungen, die sie aus dem Käfig holt, schreien.
De twee jongen schreeuwen moord en brand. Die beiden Jungen schreien Zeter und Mordio.
Kijk, ze worden alweer wat dikker. Schau, sie werden schon wieder etwas dicker.
Het eten is de laatste tijd iets beter. Das Essen ist in der letzten Zeit etwas besser.
Ze houden het ten minste binnen. Sie behalten es zumindest drin.
De hokken van de nertsen zijn dertig centimeter bij een meter. Die Nerzkäfige messen 30 Zentimer mal ein Meter.
Ze leven alleen. Sie leben allein.
Jongen worden als ze veertig dagen oud zijn bij de moeder weggehaald,... Die Jungen werden, wenn sie 40 Tage alt sind, der Mutter weggenommen,...
... om te voorkomen dat ze worden opgevreten. ..., um zu verhindern, daß sie aufgefressen werden.
Boven op het gaas ligt een bruine kwak van onduidelijke substantie. Oben auf der Gaze liegt ein brauner Klacks undefinierbarer Substanz.
het voedsel van vandaag das heutige Futter
Alle veertien componenten zitten erin. Alle 14 Komponenten sind darin enthalten.
Het ergert hem dat de verzorgsters de zak met dode dieren... Es ärgert ihn, daß die Pflegerinnen den Sack mit toten Tieren....
... de zak te voorschijn hebben gehaald. ... den Sack zum Vorschein gebracht haben.
'Dat is nou precies wat ik bedoel', moppert hij. "Das ist nun genau das, was ich meine," murrt er.
'We proberen ze nu een nieuwe mentaliteit aan te leren.' "Wir versuchen nun, ihnen eine neue Mentalität beizubringen."
'Dat ze niet alles van de slechte kant bekijken.' "Daß sie nicht alles von der schlechten Seite anschauen."
de sabel, de aristocraat van de taiga der Zobel, der Aristokrat der Taiga
Deze kleine, bijna zwarte dieren zijn de kostbaarste pelsdieren. Diese kleinen, fast schwarzen Tiere sind die kostbarsten Pelztiere.
met hun zijdeachtige vacht mit ihrem seidigen Fell
Één sabelvacht kost op internationale bontveilingen honderd dollar. Ein einziges Zobelfell kostet auf internationalen Pelzauktionen hundert Dollar.
Nergends ter wereld zijn zoveel sabels bijeen als in P. Nirgends auf der Welt leben so viele Zobel zusammen wie in P.
Volgens L leeft hier 30 procent van de totale gefokte wereldpopulatie. Laut L leben hier 30 Prozent der gesamten gezüchteten Weltpopulation.
Een sabel in het wild zien is slechts weinigen gegund. Einen Zobel auf gut Glück zu sehen, ist nur wenigen vergönnt.
De beesten zijn zeldzaam, slim en schuw. Die Tiere sind selten, schlau und scheu.
Deze zabels zitten in een hokje van een halve meter bij een meter. Diese Zobel sitzen in einem Käfig von einem halben mal einem Meter.
Ze reageren agressief op bezoek. Sie reagieren auf Besuch aggressiv.
Ze grommen, ontbloten hun tanden en... Sie knurren, entblößen ihre Zähne und ...
... en steken hun klauwen door het gaas. ... und stecken ihre Klauen durch die Gaze.
de bontveiling in Milaan die Pelzversteigerung in Mailand
Bont wordt ook in West-Europa weer populairder. Pelz wird auch in Westeuropa wieder populärer.
fanatieke antibontcampagnes van dierenbelangenorganisaties fanatische Antipelzkampagnen von Tierschutzorganisationen
Het durfden slechts weinigen in de jaren tachtig in een bontjas over de straat. Es wagten sich in den achtziger Jahren nur wenige mit einem Pelzmantel auf die Straße.
Hij moet die middag nog in een vrachtwagen naar Moskou rijden. Er muß heute mittag noch in einem Lastwagen nach Moskau fahren.
... om een lading vaccinaties op te halen. ..., um eine Ladung Impfstoffe abzuholen.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Corine de Vries: Bloedspatten op het zachte goud. de Volkskrant 3 Juli 2003, blz. 15
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum