Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 7.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste bloedproever

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
de van een talk-show bekende architect der durch eine Talkshow bekannte Architekt
Wanneer hij terugkeert naar zijn gebortedorp... Als er zu seinem Geburtsdorf zurückkehrt, ...
Hij stroopt de plaatsen van zijn jeugd af. Er klappert die Orte seiner Jugend ab.
op zijn sentimental reis auf seiner rührseligen Reise
Hij worstelt niet alleen met herinneringen aan zijn broer, maar... Er ringt nicht nur mit Erinnerungen an seinen Bruder, sondern...
Hij worstelt met troebele herinneringen. Er kämpft mit trüben Erinnerungen.
..., maar ontmoet hij ook opnieuw de bloedproever. ..., sondern er trifft auch erneut den Blutverkoster.
de grootste kermisattractie uit zijn jeugd die größte Jahrmarktsattraktion aus seiner Jugend
Angstwekkend precies wist hij... Furchterweckend genau wußte er, ...
... aan de hand van de smaak van bloed ... te bepalen. ... anhand des Geschmacks von Blut ... zu bestimmen.
iemands afkomst, karaktertrekken en toekomst jemandes Herkunft, Charakterzüge und Zukunft
mysteries uit heden en verleden Myteriöses aus Heute und Vergangenheit
Ze raken in Pauls geest onontwarbaar verknoopt. Sie sind in Pauls Geist unentwirrbar verknippert.
Waarom heeft W zo plotseling met zijn familie gebroken? Warum hat W so plötzlich mit seiner Famile gebrochen?
Wat is er waar van het gruwelijke verhaal? Was ist wahr an der greulichen Geschichte?
het verhaal van Pauls Columbiaanse geliefde die Geschichte von Pauls kolumbischen Geliebten
het verhaal dat hij slechts mondjesmaat krijgt aangereikt die Geschichte, die er nur häppchenweise gereicht bekommt
Wat is de rol van de alomtegenwoordige bloedproever? Welches ist die Rolle des allgegenwärtigen Blutverkosters?
Stukje bij beetje komen er patronen naar boven. Nach und nach kommen Schablonen nach oben.
uit het moeras van de herinnering aus dem Sumpf der Erinnerungen
de harde realiteit van nu die harte jetzige Wirklichkeit
Alles blijkt om het bloed te draaien. Alles scheint sich um das Blut zu drehen.
het zuivere bloed, het bloed dat het eeuwige leven geeft en... das lautere Blut, das Blut, das das ewige Leben gibt und...
... en waar jacht op wordt gemaakt... ... und worauf Jagd gemacht wird...
Paul Koeck is auteur van een omvangrijk oeuvre. Paul Koeck ist Autor eines umfangreichen Oeuvre.
Zijn werk werd bekroond. Sein Werk wurde gekrönt.
met de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor het toneel mit dem dreijährlichen Belgischen Staatspreis für Theater
Bij De Bezige Bij verschenen onder meer... Bei De Bezige Bij erschienen unter anderem...
over De koude persing über Das kalte Drücken
een heerlijke roman ein herrlicher Roman
spannend, vlot geschreven, zonder clichés spannend, flott geschrieben, ohne Cliches
in een suggestive stijl in einem anregenden Stil
Met De koude persing bewijst PK opnieuw... Mit Das kalte Pressen beweist PK aufs Neue, ...
... een rasverteller te zijn. ..., ein Rasseerzähler zu sein.
de bezige bij die fleißige BieneZurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Paul Koeck: De bloedproever (Der Blutverkoster).De bezige bij, Amsterdam. 1999. ISBN: 90 234 3868 x. Klappentext.
Auszüge wurden anläßlich einer Lesung in der belgischen Boschaft vorgetragen, s. Veranstaltungen.
Dieses Buch gibt es nur auf Niederländisch (29.7.2003)
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum