Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 11.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste aldi

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Farsoen ligt bij Aldi in de uitverkoop Anstand liegt bei Aldi im Ausverkauf
Wie wil werken bij de Aldi moet veel slikken. Wer bei Aldi arbeiten will, muß viel hinnehmen.
de werknemers in Best bij het distributiecentrum die Arbeitnehmer beim Vertriebszentrum in Best
het distributiecentrum van de supermarktketen das Distributionszentrum der Supermarktkette
De werknemers pikken dat niet langer. Die Arbeitnehmer schlucken das nicht länger.
Ze staken - om het management betere manieren te leren. Sie streiken - um dem Management bessere Manieren beizubringen.
Een beetje rare staking is het wel. Ein etwas sonderbarer Streik ist das schon.
Het gaat niet om geld. Es geht nicht um Geld.
niet om arbeidsvoorwaarden nicht um Arbeitsbedingungen
..., maar om fatsoen. ..., sondern um Anstand.
Het is eigenlijk te zot dat... Das ist eigentlich völlig verrückt, daß...
... dat we anno 2003 moeten staken om.... ..., daß wir anno 2003 streiken müssen, um...
... om als werknemer fatsoenlijk behandeld te worden. ..., um als Arbeitnehmer anständig behandelt zu werden.
samen met ruim honderd werknemers zusammen mit reichlich 100 Arbeitnehmern
de werknemers van het distributiecentrum die Arbeitnehmer des Vertriebszentrums
Hij heeft het werk neergelegd uit protest tegen... Er hat aus Protest gegen ... die Arbeit niedergelegt.
de intimederende en zeer onfatsoenlijke behandeling die einschüchternde und sehr unanständige Behandlung
de behandeling door het management die Behandlung vom Management
Het is bij Aldi werken, doen wat de baas wil. Bei Aldi zu arbeiten, bedeutet, zu tun, was der Chef will.
... en je bek houden. ... und deinen Schnabel halten.
bestuurder Ron Peters van FNV Bondgenoten Gewerkschaftsführer Ron Peters von FNV
FNV = Federatie Nederlandse Vakbeweging (Nederlandse vakcentrale, een fusie van NVV en NKV) FNV = Verband Niederländischer Gewerkschaftsbewegung
de bondgenoot / de bondgenoten der Verbündete / die Verbündeten
Het is altijd geëtter. Es gibt immer Schikane.
met overwerk, met zaterdagwerk, met vrije dagen mit Mehrarbeit, Sonnabendarbeit, freien Tagen
De mensen worden voortdurend ge´ntimideerd en... Die Leute werden laufend eingschüchtert und...
... en onder druk gezet. ... und unter Druck gesetzt.
Aldi heeft al jaren een slechte naam waar... Aldi hat schon jahrelang einen schlechten Namen, wenn...
... waar het gaat om personeelsbeleid. ..., wenn es um die Personalpolitik geht.
Volgens Peters heerst er een echte Duitse cultuur. Laut Peters herrscht dort eine echt deutsche Kultur.
Kritiek wordt niet geduld. Kritik wird nicht geduldet.
Mensen die opkomen voor hun belangen als werknemer, ... Leute, die sich für ihre Interessen als Arbeitnehmer einsetzen, ...
..., worden op het matje geroepen. ..., werden zur Rechenschaft gezogen.
Zij worden schriftelijk berispt of zelfs op non-actief gesteld. Sie werden schriftlich abgemahnt oder sogar freigestellt.
Die cultuur van intimidatie heerst op alle A-filialen. Diese Einschüchterungskultur herrscht bei allen A-Filialen,
Maar het distributiecentrum spant de kroon. Aber das Vertriebszentrum übertrifft alle.
Dinsdag begonnen honderd werknemers een staking. Am Dienstag begannen 100 Arbeitnehmer einen Streik.
een wilde staking tegen het besluit van de directie ... ein wilder Streik gegen einen Beschluß der Direktion, ...
... om twee collega's op non-actief te zetten. ..., die zwei Kollegen freistellten.
Eén van hen had het bij een conflict aangedurfd... Einer von ihnen hatte es bei einem Konflikt gewagt, ...
... om het op te nemen voor zijn collega ..., sich für seinen Kollegen einzusetzen.
Als je een personeelsbijeenkomst belegt om... Wenn man eine Personalversammlung anberaumt, um...
... om over de sfeer in het bedrijf te praten, ... ..., um über das Betriebsklima zu sprechen, ...
..., wordt er eentje de volgende dag ..., wird man an einem der folgenden Tage...
..., wordt er op het kantoor uitgenodigd en... ... , wird man ins Büro eingeladen und...
... en onder druk gezet om namen te noemen. ... und unter Druck gesetzt, um Namen zu nennen.
Ander voorbeeld van intimidatie: ... Ein anderes Beispiel für Einschüchterung: ...
...: als iemand niet akkord gaat met overwerk, ... ...: Wenn jemand nicht mit Mehrarbeit einverstanden ist, ...
..., krijgt hij fijntjes te horen dat zijn contract in oktober afloopt. ..., bekommt er so etwas Nettes zu hören wie daß sein Vertrag im Oktober endet.
Volgens P pikken veel werknemers de wurgcontracten. Laut P schlucken viele Arbeitnehmer die Knebelverträge.
Ze pikken de wurgcontracten voor het geld. Sie schlucken für das Geld die Knebelverträge.
Want A betaalt wél 5 tot 10 procent meer dan de supermarkt-CAO. Denn A bezahlt doch 5 bis 10 Prozent mehr als der CAO-Supermarkt.
Drie jaar geleden werd er bij A in Best ook al gestaakt. Vor drei Jahren wurde bei A in Best auch schon gestreikt.
Het werd gestakt om precies dezelfde redenen. Es wurde genau aus demselben Grund gestreikt.
Toen werden afspraken gemaakt voor een structureel overleg. Als eine strukturelle Rücksprache verabredet wurde.
tussen personeel en leidinggevenden zwischen Personal und Leitenden
Maar dat liep al snel spaak. Aber das scheiterte schon schnell.
Sindsdien is het blijven broeien in Best. Seitdem gärt es weiterhin in Best.
Iedereen heeft de mond vol over normen en waarden. Jeder führt Normen und Werte im Mund.
normen, waarden en gedragsregels Normen, Werte und Verhaltensregeln
Premier Balkenende heeft het daar voortdurend over. Premier Balkenende hat es ständig damit.
Nou, ook de managers van A moeten zich maar eens daar aan gaan houden. Nun, auch die Manager von A müssen sich nur mal daran halten.
Directeur Du Puy wil niet reageren op de kritiek. Direktor du Puy will nicht auf die Kritik reagieren.
Zijn secretaresse laat weten dat A geen behoefte heeft... Seine Sekretärin läßt wissen, daß A kein Bedürfnis hat, ...
... om commentaar te geven. ..., einen Kommentar abzugeben.
Maandag stuurde A wel een brief. Am Montag verschickte A schon einen Brief.
A stuurde een dreigende brief aan de werknemers. A verschickte einen Drohbrief an die Arbeitnehmer.
met de mededeling dat... mit der Mitteilung, daß...
... dat de kosten van de staking op de stakers zou worden verhaald. ..., daß die Streikkosten auf die Streikenden abgewälzt werden würden.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Peter de Graaf: Fatsoen ligt bij de Aldi in de uitverkoop. de Volkskrant 17 juli 2003, blz. 7
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum