Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 28.2.2004
zuletzt bearbeitet: 8.9.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste Oranienbaum

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Hartelijk welkom in Oranienbaum! Herzlich willkommen in Oranienbaum!
het grandiose ensemble das grandiose Ensemble
het ensemble van kasteel, park en stad das Ensemble aus Schloß, Park und Stadt
Het ontstond aan het einde van de 17e eeuw. Es entstand Ende des 17. Jahrhundert.
Het is grotendeels behouden gebleven. Es ist größtenteils erhalten geblieben.
Uw verneemt een en ander over de uitwerkingen. Sie erfahren einiges über die Auswirkungen.
de uitwerkingen die de verbindingen op de kunst hadden die Auswirkungen, die die Verbindungen auf die Kunst hatten
de dynastieke verbindingen van het vorstenhuis die dynastischen Verbindungen des Fürstenhauses
de Engels-Chinese tuin, enig in zijn soort der englisch-chinesische Garten, einzig in seiner Art
gelegen in het noorden van het kasteelpark gelegen im Norden des Schloßparks
de vorst Franz von Anhalt-Dessau der Fürst Franz von Anhalt-Dessau
de grondlegger van de beroemde tuinen van Wörlitz der Gründer der berühmten Wörlitzer Gärten
Hij liet de tuin aan het einde van de 18e eeuw aanleggen. Er ließ Ende des 18. Jahrhunderts den Garten anlegen.
Er wacht een harmonisch samenspel op u. Es erwartet Sie ein harmonisches Zusammenspiel.
een samenspel van natuur en kunst ein Zusammenspiel von Natur und Kunst
van unieke schoonheid von einzigartiger Schönheit
Oranienbaum - een barok totaal kunstwerk Oranienbaum - ein barockes Gesamtkunstwerk
architectonisch harmonisch geconstrueerde stad architektonisch harmonisch konstruierte Stadt
in Midden-Duitsland in Mitteldeutschland
een zeldzaam voorbeeld ein außergewöhnliches Vorbild
een weloverwogen, in vorstelijke opdracht ontstane barokcomplex ein wohlüberlegter, in fürstlichem Auftrag entstandener Barockkomplex
tot op de dag van vandaag bis zum heutigen Tag
de door Nederlandse invloed gevormde plaats der durch niederländischen Einfluß geprägte Ort
De grondstructuren van de stedelijke vormgeving zijn bewaard gebleven. Die Grundstrukturen der städtischen Gestaltung sind erhalten geblieben.
In het jaar 1659 had vorst JGII prinses HCvO-N gehuwd. Im Jahr 1659 hatte Fürst JGII Prinzessin HCvO-N geheiratet.
vorst Johan Georg II van Anhalt-Dessau (1627-1693) Fürst Johann Georg II. von Anhalt-Dessau (1627-1693)
prinses Henriëtte Catharina van Oranje-Nassau (1637-1708) Prinzessin Henriette Katharina von Nassau-Oranien (1637-1708)
..., wiens geboorteland in de 'Gouden Eeuw' een bloeiperiode door ..., dessen Heimatland im "Goldenen Zeitalter" eine Blüteperiode erlebte.
belangrijke impulsen voor de economie en cultuur wichtige Impulse für die ökonomie und Kultur
HC vond de ligging van de plaats Nischwitz blijkbaar leuk. HC fand die Lage des Ortes Nischwitz offenbar gut.
waar slechts weinig bouwwerken bestonden wo nur wenige Bauwerke existierten
In 1673 werd het tot Oranienbaum herdoopt. 1673 wurde er in Oranienbaum umbenannt. (er = der Ort)
Tien jaar later begon men stad, slot en park te stichten. Zehn Jahre später begann man, Stadt, Schloß und Park zu erbauen.
Voor deze taak trok de prinses een landgenoot aan. Für diese Aufgabe zog die Prinzessin einen Landsmann heran.
de Nederlandse bouwmeester Cornelis Ryckwaert der niederländische Baumeister Cornelis Ryckwaert
in het snijpunt van een dwarsstraat im Schnittpunkt einer Querstraße
De straatas verwijdt zich tot een vierkant marktplein. Die Straßenachse verbreitert sich zu einem quadratischen Marktplatz.
de naar het slot leidende straatas die zum Schloß führende Straßenachse
Aan het zuidelijke einde van de dwarsstraat verheft zich de stadskerk. Am südlichen Ende der Querstraße erhebt sich die Stadtkirche.
de in 1712 gewijde stadskerk die 1712 geweihte Stadtkirche
In het midden van het plein staat een zandsteenvaas. In der Mitte des Platzes steht eine Sandsteinvase.
een vaas met een smeedijzeren oranjeboom eine Vase mit einem schmiedeeisernen Oranier-Baum
De oranjeappel is het symbool van de Oranjes. Die Orange ist das Symbol der Oranier.
De vorsten die als stadhouders van Nederland een belangrijke rol speelden. Die Fürsten, die als Statthalter der Niederlande eine wichtige Rolle spielten.
tijdens de vrijheidsstrijd tegen de Habsburgse heerschappij während des Freiheitskampfes gegen die Habsburger Herrschaft
uit het geslacht van wie HC stamde aus dem Geschlecht, aus dem HC stammte
Het stedelijk complex heeft betrekking op het slot. Der städtische Komplex hat Bezug zum Schloß.
in zijn totale vormgeving in seiner Gesamtgestaltung
Allereerst ontstond hier het hoofdgebouw. Zunächst entstand hier das Hauptgebäude.
opzij begeleid door houten galerijen seitlich durch hölzerne Galerien begleitet
Zeer spoedig kwamen echter op hun plaats massieve vleugels. Sehr bald kamen jedoch an ihrer Stelle massive Flügel.
Zulk een drievleugelig, open type kwam overeen met de ontwikkelingstendensen. Solch ein dreiflügeliger, offener Typ entsprach dem Zeitgeschmack.
met de moderne ontwikkelingstendensen in de slotbouw mit den moderen Entwicklungstendenzen im Schloßbau
Na de dood van R zijn nog hovelingshuizen, stallen en schuren toegevoegd. Nach Rs Tod sind noch Kavaliershäuser, Ställe und Scheunen hinzugefügt worden.
Grote delen van het slot worden tegenwoordig door het landsarchief gebruikt. Große Teile des Schlosses werden gegenwärtig vom Landesarchiv genutzt.
door het landsarchief Oranienbaum gebruikt vom Landesarchiv Oranienbaum genutzt
Daarom is in de zijvleugel een museum ingericht. Darum ist im Seitenflügel ein Museum eingerichtet.
Het biedt de mogelijkheid inzicht in de slotinrichting te krijgen. Es bietet die Möglichkeit, Einblick in die Schloßeinrichtung zu bekommen
In het inwendige van het slot is een zaal bijzonder opmerkelijk. Im Innern des Schlosses ist ein Saal besonders bemerkenswert.
een met kostbaar Nederlands leerbehang aangeklede zaal ein mit kostbarem, niederländischen Ledertapeten ausgeschmückter Saal
Het sousterrain herbergt een gewelfde zaal. Das Kellergeschoß beherbergt einen Gewölbesaal.
... die met eveneens uit Nederland afkomstige tegels gedecoreerd is. ..., der mit gleichfalls aus den Niederlanden stammenden Kacheln dekoriert ist.
blauw-witte tegels en tegelschilderijen blau-weiße Kacheln und Kachelmalereien
tegelschilderijen van antieke planeetgoden Kachelmalereien von antiken Planetengöttern
Verschillende ruimten zijn later veranderd. Verschiedene Räumlichkeiten sind später verändert worden.
in Chinese stijl im chinesischen Stil, in chinesischem Stil
in de tweede helft van de 18e eeuw in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
van het zeer ruime park bij het slot vom weitläufigen Park am Schloß
De zijdelen gingen in de 20e eeuw door bebouwing verloren. Die Seitenteile gingen im 20. Jahrhundert durch Bebauung verloren.
Sindsdien wordt het beeld beheerst door het gazonkwadraat. Seitdem wird das Bild vom Rasenquadrat beherrscht.
het door heggen omzoomde gazonkwadraat das von Hecken umsäumte Rasenquadrat
het gazonkwadraat van de tuinparterre das Rasenquadrat des Gartenparterres
De vormgeving hiervan was reeds in de 18e eeuw opgegeven. Die Gestaltung hiervon wurde bereits im 18. Jahrhundert vorgegeben.
Aan de zuidelijke rand van het complex strekt zich een oranjerie. Am südlichen Saum des Komplexes erstreckt sich eine Orangerie.
een uitgebreide, in classicistische vormen gebouwde oranjerie eine ausgedehnte, in klassizistischem Stil gebaute Orangerie
de sinds enige tijd weer tot leven gewekte oranjeteelt der seit einiger Zeit wieder zum Leben erweckte Orangenanbau
De oranjeteelt in Oranienbaum heeft een lange traditie. Die Orangenzucht in Oranienbaum hat eine lange Tradition.
Tot 550 oranjebomen waren hier eens aanwezig. Bis zu 550 Orangenbäume waren hier einstmals vorhanden.
Iedere zomer worden de kuipplanten in het park neergezet. Jeden Sommer werden die Kübelpflanzen in den Park gestellt.
Er vinden evenementen naar aanleiding van het 'Internationale tuinfestival' plaats. Es finden anläßlich des "Internationalen Gartenfestivals" Veranstaltungen statt.
op instigatie van vorst Leopold II Frederik Frans auf Betreiben von Fürst Leopold II. Friedrich Franz
De barokke eilandtuin en het aangrenzende bos werden omgevormd. Der barocke Inselgarten und der angrenzede Wald wurden umgestaltet.
Deze 'Chinesische tuin' bleef tot heden vrijwel onveranderd. Dieser "Chinesiche Garten" blieb bis heute nahezu unverändert.
... en is van eminente betekenis in Midden-Europa. ... und ist von eminenter Bedeutung in Mitteleuropa.
Beekjes en bruggen geleden het terrein. Bächlein und Brücken gliedern das Terrain.
het complex, ook een pagode en het tuinhuisje der Komplex, auch eine Pagode und das Gartenhäuschen
Ze ontstonden onder invloed van de Brit Sir WC. Sie entstanden unter dem Einfluß des Briten Sir WC.
het oranjemonument op het historische marktplein das Oraniermonument auf dem historischen Marktplatz
het kasteel, van de zijde van het ereplein das Schloß von der Ehrenhofseite
vorst Johann Georg II van Anhalt-Dessau, gravure 1672 Fürst Johann Georg II. von Anhalt-Dessau, (Kupfer-)Stich 1672
vorstin Henriëtte Catharina van Oranje-Nassau, gravure 1695 Fürstin Henriette Katharina von Nassau-Oranien, (Kupfer-)Stich 1695
het begane grond, het trappenhuis, omstreeks 1927 das Erdgeschoß, das Treppenhalle um 1927
de blik van het kasteel naar de historische markt toe der Blick vom Schloß zum historischen Markt
het timpaan met de alliantiewapens das Tympanon mit Allianzwappen
de troonzaal, omstreeks 1936 der Thronsaal, um 1936
de blik in de tentoonstellingruimte van het museum der Blick in den Ausstellungsraum des Museums
de tafel met Delftse tegels der Tisch mit Delfter Fliesen
het detail van een Chinees behang das Detail einer chinesischen Tapete
het historisch vensterluik der historischer Fensterladen
de eetzaal voor de zomer in het souterrain der Sommerspeisesaal im Kellergewölbe
het tegeltableau: Venus das Fliesengemälde: Venus
de vlucht naar Egypte die Flucht nach Ägypten
Kaïn slaat Abel dood. Kain erschlägt Abel.
de verdrijving uit het aardse paradijs die Vertreibung aus dem irdischen Paradies
de tuinzijde met de dolfijnenfontein die Gartenseite mit Delphinenbrunnen
plant in een historisch plantenbak Pflanze in einem historischen Kübel
Oranienbaum in vogelperspectief Oranienbaum aus der Vogelperspektive
de gereconstrueerde dolfijnenfontein der rekonstruierte Delphinenbrunnen
het Middenvertrek van het Chinese huis der Mittelraum des chinesichen Hauses
de dubbelzijdige ijzeren brug die doppelseitige Eisenbrücke

Mehr zu Schloß Oranienbaum, links in der Leiste auf "Oranienbaum klicken"

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Kulturstiftung Dessau Wörlitz: Oranienbaum - een barok totaal kunstwerk. . Kettmann-Verlag, ISBN 3-930696-08-8. S. auch Veranstaltungen
Oranienbaum kann man als die Wiege des heutigen niederländischen Königshauses ansehen.
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum