Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 9.4.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste 17juni

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 2

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
het fascistische gespuis das faschistische Lumpenpack
volksopstand in Berlijn Volksaufstand in Berlin
Vijftig jaar geleden, op 17 juni 1953, bereikte het volksverzet... Vor 50 Jahre am 17. Juni 1953 erreichte die Widerstandsbewegung des Volkes...
... het volksverzet in de DDR een dramatisch hoogtepunt. ... die Widerstandsbewegung des Volkes in der DDR einen dramatischen Höhepunkt.
Meer dan een miljoen mensen gingen de straat op. Mehr als eine Million Menschen gingen auf die Straße.
... om hun woede op het communistische regime te uiten. ..., um ihre Wut über das kommunistische Regime zu zeigen.
Russische tanks maakten een einde aan het oproer. Russische Panzer beendeten die Rebellion.
drie overtuigde DDR-burgers drei überzeugte DDR-Bürger
twee journalisten van de partijkrant zwei Journalisten der Parteizeitung
een oud-minister ein ehemaliger Minister
Ze kijken met gemengde gevoelens terug. Sie blicken mit gemischten Gefühlen zurück.
de redactiesecretaresse en ik die Redaktionssekretärin und ich
We waren met de dienstauto op weg naar mijn krant. Wir waren mit dem Dienstwagen auf dem Weg zu meiner Zeitung.
mijn krant, Neues Deutschland (ND) meine Zeitung Neues Deutschland (ND)
Bij de Jannowitzbrücke stonden een boel mensen. Auf der Jannowitzbrücke standen eine Menge Menschen.
Drie jongelieden hielden onze auto aan. Drei junge Leute hielten unser Auto an.
Ze zagen dat de secretaresse een partijspeldje op had. Sie sagten, daß die Sekretärin ein Parteiabzeichen trägt.
Ze trokken haar uit de auto. Sie zogen sie aus dem Auto.
Was er een volksopstand aan de gang? War ein Volksaufstand im Gange?
Die drie waren niet tegen de partij. Diese drei waren nicht gegen die Partei.
Dat waren gewoon Halbstarken. Das waren einfach nur Halbstarke.
voor de eerste keer een massaal protest das erste Mal ein Massenprotest
in de Duitse Democratische Republiek in der Deutschen Demokratischen Republik
..., die vier jaar eerder was opgericht. ..., die vier Jahre zuvor gegründet worden war.
in Oost-Berlijn en in vele andere steden en dorpen in Ost-Berlin und vielen anderen Städten und Dörfern
hun frustraties over hun levensomstandigheden ihren Frust über die Lebensumstände
... om hun woede kenbaar te maken. ..., um ihre Wut erkennbar zu machen.
Er weerd gestaakt en gedemonstreerd. Es wurde gestreikt und demonstriert.
Gevangenissen en partijgebouwen werden bestormd. Gefängnisse und Parteigebäude wurden gestürmt.
Partijfunctionarissen werden gemolesteerd. Parteifunktionäre wurden mißhandelt.
de Socialistische Eenheidspartij van Duitsland (SED) die Sozialistische Einheitspartei Deutschland (SED)
zoals de communistische partij zich had genoemd wie die kommunistische Partei sich genannt hatte
In de leiding was de eenheid geheel zoek. In der Führung war die Einheit völlig verlorengegangen.
op dat moment in diesem Moment
De echte macht lag evenwel niet bij 'de partij'. Die wirkliche Macht lag jedoch nicht bei "der Partei".
..., maar bij de Sovjet-Unie. ..., sondern bei der Sowjetunion.
de Russische Rode Leger die russische Rote Armee
Als de Russische leger de orde niet had hersteld, ... Wenn die russische Armee die Ordnung nicht hergestellt hätte, ...
..., was het afgelopen geweest met de DDR. ..., wäre es mit der DDR zu Ende gegangen.
Daarover zijn vriend en vijand het eens. Darüber sind sich Freund und Feind einig.
Het komt opnieuw de vraag op tafel: wie... Es kommt erneut die Frage auf den Tisch: Wer...
Wie zaten erachter? Wer steckte dahinter?
Het is duidelijk. Es ist klar.
de Halbstarken, nozems en geteisem die Halbstarken, Gammler und Gesindel
Hij werkte toen als Berlijn-reporter. Er arbeitete damals als Berlin-Reporter.
ND was het officiële orgaan van de communistische partij. ND war das offizielle Organ der kommunistischen Partei.
op 19 juni am 19. Juni
..., toen de opstand was neergeslagen. ..., als der Aufstand niedergeschlagen worden war.
De partij sprak via ND van het avontuur. Die Partei sprach mittels ND über das Abenteuer.
de ineenstorting van het fascistische avontuur der Zusammenbruch des faschistischen Abenteuers
bij de komende feestelijkheden bei den kommenden Festlichkeiten
Het zal 17 juni 1953 als volksopstand worden herdacht. Es soll dem 17. Juni 1953 als Volksaufstand gedacht werden.
In West-Duitsland werd de roemruchte dag omgedoopt. In West-Deutschland wurde der berühmte Tag umgetauft.
De dag werd vrijwel direct omgedoopt. Der Tag wurde nahezu sofort umgetauft.
De dag van de Duitse Eenheid der Tag der Deutschen Einheit
een officiële feestdag ein offizieller Feiertag
'Een volksopstand?' schampert H. "Ein Volksaufstand?" spöttelt H.
de versregels van Bertolt Brecht die Verszeilen von Bertolt Brecht
Dan worden ze zeker weer van stal gehaald. Dann werden sie sicher wieder aus der Versenkung geholt.
De regering moest zich een ander volk kiezen. Die Regierung muß sich ein anderes Volk wählen.
Maar die regels schreef B in een particuliere woedeaanval. Aber die Zeilen schrieb B in einem privaten Wutanfall.
een woedeaanval op een baas van de schrijversbond ein Wutanfall auf einen Chef des Schriftstellerverbandes
Hij kijkt triomfantelijk. Er guckt triumphierend.
Nu zal ik eens wat van B voorlezen. Nun werde ich etwas von B vorlesen.
nee, niet die bekende brief nein, nicht den bekannten Brief
Hij betuigt zijn verbondenheid met de partij. Er bezeugt seine Verbundenheit mit der Partei.
iets veel mooiers etwas viel Schöneres
Dat wordt nooit geciteerd. Das wird niemals zitiert.
Sinds ND hem in 1990 aan de kant zette, ... Seitdem das ND ihn 1990 gekantet hatte, ...
..., is hij een kleine uitgeverij begonnen. ..., hat er einen kleinen Verlag angefangen zu betreiben.
in minstens drie recente boekjes in mindestens drei kürzlich erschienenen Büchern
het betreffende citaat das betreffende Zitat
Het stamt uit een brief die... Es stammt aus einem Brief, den...
... die B aan zijn West-Duitse uitgever schreef. ..., den B an seinen westdeutschen Herausgeber schrieb.
niet enkel in het Westen nicht einzelne im Westen
ook hier in het Oosten van Duitsland auch hier im Osten von Deutschland
'Hier zijn "de krachten" weer aan het werk.' "Hier sind 'die Kräfte' wieder am Werk."
B had tot zijn afschuw het lied op straat horen zingen. B hatte zu seinem Widerwillen das Lied auf der Straße singen hören.
het Deutschlandlied, het volkslied van de Bondsrepubliek das Deutschlandlied, die Nationalhymne der Bundesrepublik
Maar de arbeiders overstemden het met de Internationale. Aber die Arbeiter überstimmten es mit der Internationale.
Hij staat aan de kant van de partij. Er steht an der Seite der Partei.
Hij voelde zich met haar verbonden. Er fühlte sich mit ihr verbunden.
niet om haar fouten, maar vanwege haar goede eigenschappen nicht wegen ihrer Fehler, sondern wegen ihrer guten Eigenschaften
fascistisch en oorloghitsend gespuis faschistisches und kriegsanheizendes Lumpenpack
B heeft het zelf gezien. B hat es selbst gesehen.
De stakende bouwvakkers waren fascisten. Die streikenden Bauarbeiter waren Fachisten.
Waar waren die na '45 gebleven? Wo waren sie nach '45 geblieben?
Die werden bij ons tewerkgesteld. Die wurden bei uns beschäftigt.
... om puin te ruimen en later in de opbouw. ..., um Schutt wegzuräumen und später auf dem Bau.
Uit Hs visie op de gebeurtenissen galmt een echo Aus Hs Sicht zu den Ereignissen schallt ein Widerhall.
een echo uit het verleden ein Echo aus der Vergangenheit
Bijna niemand deelt zijn interpretatie van de gebeurtenissen. Fast niemand teilt seine Interpretation zu den Ereignissen.
Volksopstand riekt te veel naar revolutie. Volksaufstand riecht zuviel nach Revolution.
Zij spreken liever van een 'spontane arbeideropstand'. Sie sprechen lieber von einem "spontanen Arbeiteraufstand".
De stakers wilden hun staat toch helemaal niet kwijt? Die Streikenden wollten ihren Stat doch nicht völlig weghaben?
hun jonge socialistische staat ihren jungen, sozialistischen Staat
Ze wilden betere werk- en leefomstandigheden afdwingen. Sie wollten bessere Arbeits- und Lebensverhältnisse erzwingen.
ND was het belangrijkste medium in de DDR. ND war das wichtigste Medium in der DDR.
Daarin was te lezen wat er officieel besloten was. Darin war zu lesen, was offiziell beschlossen worden war.
hoe goed het ging met het socialisme wie gut es mit dem Sozialismus lief
en vooral wat je hardop kon zeggen en wat niet. und vor allem, was man laut sagen konnte und was nicht
Om te weten wat er écht aan de hand was in de wereld, ... Um zu erfahren, was wirklich in der Welt los war, ...
..., waren er de media uit het 'Vrije Westen', met name de radio. ... gab es die Medien aus dem "freien Westen", vor allem das Radio.
Iedere burger van de DDR luisterde naar de RIAS. Jeder Bürger der DDR hörte den RIAS.
de Duitstalige zender uit de Amerikaanse sector van Berlijn der deutschsprachige Sender aus dem Berliner amerikanischen Sektor
Zij benadrukken de rol die de zender speelde in de escalatie. Sie betonen die Rolle, die der Sender bei der Eskalation spielte.
de escalatie van het verzet die Eskalation der Auflehnung
In de weeken die volgden op de opstand, werden... In den Wochen, die dem Aufstand folgten, wurden...
..., werden de kolommen van ND gevuld met westerse agenten. ..., wurden die Spalten des ND mit westlichen Agenten gefüllt.
met een onophoudelijke stroom westerse agenten mit einem unablässigen Strom westlicher Agenten
fascistische elementen en 'Kriegstreiber' faschistische Elemente und "Kriegstreiber"
'Kriegstreiber', die zich vijf jaar zouden hebben voorbereid "Kriegstreiber", die sich fünf Jahre lang vorbereitet haben sollen
op de 'Dag X' auf den "Tag X"
in een fotoserie met koppen in einer Fotoserie mit Schlagzeilen
Zo ziet het fascistische gebroed van Adenauer eruit. So sieht die faschistische Brut von Adenauer aus.
Door deze mensen hebben arbeiders zich laten misleiden. Durch diese Menschen haben sich Arbeiter irreführen lassen.
Het doopceel wordt gelicht van een aantal rowdies uit Oost en West. Das Sündenregister einer Anzahl Rowdies aus Ost und West wird aufgeschlagen.
Ze zouden hebben het volk opgehitst. Sie sollen das Volk aufgehetzt haben.
Texasstropdas met naakte vrouwen, Texaskapsel, misdadigersgezicht Texasschlipse mit nackten Frauen, Texasfrisur, Verbrechergesicht
'Dat zijn de ridders van de "Abendländischen Kultur".' "Das sind die Ritter der 'abendländischen Kultur'."
de gepensioneerde ND-journalist der pensionierte ND-Journalist
Hij kijkt de leggers door met de kranten. Er sieht die Verzeichnisse der Zeitungen durch.
de kranten van het voorjaar van 1953 die Zeitungen vom Frühjahr 1953
Ik heb ze vijftig jaar niet gezien. Ich habe sie 50 Jahre lang nicht gesehen.
ND bestaat nog steeds. ND besteht noch immer.
ND is onverminderd socialistisch maar geliberaliseerd. ND ist unvermindert sozialistisch, aber liberalisiert.
ND heeft een hoofdrecacteur uit het 'Westen'. ND hat einen Chefredakteur aus dem "Westen".
R was begin jaren vijftig als 'volkscorrespondent' ingedeeld. R war Anfang der 50er Jahre als "Volkskorrespondent" eingeteilt.
vanuit een paviljoentje ter plekke von einem Pavillon vor Ort aus
De bouw versloeg van de Stalinallee in Berlijn. Der Bau berichtete von der Stalinallee in Berlin.
Ik was hartstikke trots op wat daar ontstond. Ich war echt stolz darauf, was da entstand.
Ik voelde me één met de arbeiders over wie ik schreef. Ich fühlte mich eins mit den Arbeitern, über die ich schrieb.
En zij met mij - ik kwam zelf uit de fabriek. Und sie mit mir - ich kam selbst aus der Fabrik.
Nee, natuurlijk waren zij geen fascisten. Nein, natürlich waren sie keine Faschisten.
Er zat er wel een aantal tussen, die verrichtten dwangarbeid. Es war wohl eine Anzahl dazwischen; diese verrichteten Zwangsarbeit.
Met hen sprak ik niet. Mit ihnen sprach ich nicht.
De Stalinallee, nu Karl-Marx-Allee, was... Die Stalinallee, jetzt Karl-Marx-Allee, war...
... was begin jaren vijftig het paradepaardje van de DDR. ... war Anfang der 50er Jahre ein Paradepferdchen der DDR.
Een paar duizend arbeiders waren van heinde en ver gehaald om... Ein paar tausend Arbeiter waren von nah und fern geholt worden, um...
... om de ruïnes uit de oorlog om te toveren in woonpaleizen. ..., um die Ruinen aus dem Krieg in Wohnpaläste umzuzaubern.
woonpaleizen voor de werkenden Wohnpaläste für die Werktätigen
een boulevard met Moskouse allure. ein Boulevard in Moskauer Manier.
De werksituatie was verre van rooskleurig. Die Arbeitssituation war alles andere als rosig.
Er was gebrek aan alles. Es mangelte an alles.
Dat was niet de schuld van de partijleiding. Das war nicht die Schuld der Parteiführung.
De DDR had geen zware industrie. Die DDR hatte keine Schwerindustrie.
geen zware industrie, geen havens keine Schwerindustrie, keine Häfen
Onze staat draaide op voor de Duitse Wiedergutmachung. Unser Staat mußte für die deutsche Wiedergutmachung aufkommen.
in zijn eentje ganz allein
Wiedergutmachung van de oorlogschade in de Sovjet-Unie Wiedergutmachung für die Kriegsschäden in der Sowjetunion
'Hele fabrieken sleepten "onze vrienden" weg.' "Ganze Fabriken schleppten 'unsere Freunde' weg."
inclusief personeel inklusive dem Personal
Onder degenen die niet naar het Westen waren vertrokken, ... Unter denjenigen, die nicht in den Westen gegangen waren, ...
..., zaten veel idealisten zoals ik. ..., waren viele Idealisten wie ich.
Dat veranderde toen de partijleiding in 1952... Das veränderte sich, als die Parteileitung 1952...
... in 1952 de hele bevolking in het harnas wist te jagen. ... 1952 die ganze Bevölkerung in Harnisch zu bringen wußte.
Je kunt niemand tot socialisme dwingen. Man kann niemanden zum Sozialismus zwingen.
In juli 1952 vroeg partijleider WU toestemming aan Stalin om... Im Juli 1952 bat Parteiführer WU Stalin um Zustimmung, um...
Walter Ulbricht, de machtigste Duitser in de DDR Walter Ulbricht, der mächtigste Deutsche in der DDR
de planmatige opbouw van het socialisme in zijn land der planmäßige Aufbau des Sozialismus in seinem Land
Dat was geen vanzelfsprekende vraag. Das war keine selbstverständliche Bitte.
Het had er alle schijn van dat de SU de DDR wilde opgeven. Es hatte allein Anschein, daß die SU die DDR aufgeben wollte.
de miserabele DDR die erbärmliche DDR
voor een 'gefinlandiseerd', dat wil zeggen neutraal Duitsland für ein "finlandisiertes", das will heißen: neutrales Deutschland
neutraal, verenigd Duitsland neutrales, vereinigtes Deutschland
Zo'n staat kon als bufferzone dienen. Solch ein Staat konnte als Pufferzone dienen.
als bufferzone dienen tegen de geallieerde invloed als Pufferzone gegen den alliierten Einfluß dienen
op het Europese continent auf dem europäischen Kontinent
Maar de Bondesrepubliek was al een macht geworden. Aber die Bundesrepubik war schon eine Macht geworden.
op zich an und für sich
Dat kan de reden zijn geweest dat... Das kann der Grund gewesen sein, daß...
... dat U toestemming kreeg. ..., daß U Zustimmung bekam.
schoorvoetend widerwillig, zögernd
in het betreffende brief uit het Kremlin in dem betreffenden Brief aus dem Kreml
Het woord 'socialisme' wordt vermeden. Das Wort "Sozialismus" wurde vermieden.
R schetst hoe het socialisme vorm kreeg. R skizziert, wie der Soialismus Gestalt bekam.
in razend tempo in rasendem Tempo
Alle aandacht ging uit naar de opbouw van de zware industrie. Alle Zuwendung lief auf den Aufbau der Schwerindustrie hinaus.
opbouw van de zware industrie en van een leger Aufbau der Schwerindustrie und einer Armee
vermomd als politie getarnt als Politik
ten kost van de consumptie-industrie auf Kosten der Konsumindustrie
De voedselvoorziening stagneerde verder door... Die Nahrungsversorgung stagnierte darüberhinaus durch...
de onteigening van de grote boeren die Enteignung der Großbauern
grote boeren die nog niet naar het Westen vertrokken waren Großbauern, die noch nicht nach dem Westen gegangen waren
door de toenemende repressie durch die zunehmende Unterdrückung
Het aantaal landverlaters steeg voortdurend. Die Zahl der Landesflüchtlinge stieg ständig.
Alleen al in het halve jaar vr 17 juni... Allein schon in dem Halbjahr vor dem 17. Juni...
... vertrokken er een paar honderdduizend. ... gingen ein paar Hunderttausend.
De arbeiders kregen in het voorjaar van 1953 nog eens te maken met... Die Arbeiter bekamen im Frühjahr 1953 noch mit ... zu tun.
met fiks opgeschroefde arbeidsproductienormen mit kräftig hochgeschraubten Arbeitsproduktivitätsnormen
..., terwijl ook de prijzen flink werden verhoogd. ..., während auch die Preise tüchtig erhöht wurden.
Kortom: minder geld voor meer werk. Kurzum: Weniger Geld für mehr Arbeit.
Elk stukje dat R schreef, werd gefileerd. Jedes bißchen, was R schrieb, wurde auseinandergenommen.
..., werd op het Bouwministerie vakkundig gefileerd. ..., wurde vom Bauministerium fachmännisch auseinandergenommen.
Kon hij over de problemen van 'zijn' arbeiders schrijven? Konnte er über die Probleme "seiner" Arbeiter schreiben?
zijn arbeiders op de Stalinallee seiner Arbeiter von der Stalinallee
Met enige verbazing leest hij zijn artikel terug. Mit einigem Staunen liest er seinen Artikel gegen.
Over de bouwbrigades die zich nagenoeg alle opmaken ... über die Baubrigaden, die sich nahezu alle aufmachen, ...
... om de zojuist ingevoerde normverhoging te realiseren. ..., die gerade eingeführte Normerhöhung zu realisieren.
op enkele saboteurs na bis auf einige Saboteure
... te realiseren, zoniet te overtreffen. ... zu verwirklichen, wenn nicht sogar zu übertreffen.
Ik kon enkel speldenprikken uitdelen. Ich konnte einige Nadelstiche verteilen.
Maar aan enkel beloften heb je niets. Aber von einigen Versprechen hat man nichts.
Ook 'blok 40' gaat met plezier harder werken. Auch "Block 40" geht mit Vergnügen härter arbeiten.
Dat is verrassend. Das ist überraschend.
Huizenblok 40 zou de verzetshaard blijken. Häuserblock 40 sollte sich als Herd der Auflehnung herausstellen.
Daar startte een demonstratieve optocht naar de regeringsgebouwen. Dort startete ein Demonstrationszug zu den Regierungsgebäuden.
En omdat de bouwvakkers geen gehoor kregen, ... Und weil die Bauarbeiter kein Gehör erhielten,...
..., werd de Stalinallee op 17 juni een verzamelpunt. ..., wurde die Stalinallee am 17. Juni ein Sammlungsort.
een van de verzamelpunten voor de opstand einer der Sammelorte für den Aufstand
en tevens het symbol ervan und gleichzeitig davon das Symbol
Het verhaal lijkt simpel. Die Geschichte erscheint simpel.
van ontberingen, via opstand, naar onderdrukking von Entbehrungen über Aufstand zur Unterdrückung
Maar kort voor de zeventiende juni vond er een aantal gebeurtenissen plaats, die... Aber kurz vor dem 17. Juni fanden eine Anzahl Ereignisse statt, die...
..., die voor een heel andere afloop hadden kunnen zorgen. ..., die für einen ganz anderen Verlauf hätten sorgen können.
In maart 1953 stierf Stalin. Im März 1953 starb Stalin.
Eind mei besloot het collectief dat... Ende Mai beschloß das Kollektiv, daß...
... dat het uit zijn moest met het genoei in de DDR. ..., daß es mit der Stümperei in der DDR aus sein muß.
In Moskou werd Ulbricht en Grotewohl de les gelezen. In Moskau wurden Ulbicht und Grotewohl die Leviten gelesen.
U en G werd de les gelezen door Chroesjtsjov. U und G wurde von Chrutschow eine Lektion erteilt.
ongeveer alle maatregelen van het afgelopen jaar ungefähr alle Maßnahmen des vergangenen Jahres
Ze moesten ongedaan worden gemaakt. Sie mußten rückgängig gemacht werden.
met openbare boetedoening, zodat heel Duitsland het ziet mit öffentlicher Buße, sodaß es ganz Deutschland sieht
S werd bevorderd tot Hoge Commissaris, zeg maar stadhouder. S wurde zum Hochkommissar befördert, sag besser Statthalter.
diplomaat Semjonov, de belangrijkste man in de DDR Diplomat Semjonov, der wichtigste Mann in der DDR
Vanaf 10 juni 1953 werd de naam van WU uit de ND geweerd. Ab dem 10. Juni 1953 wurde der Name WU aus dem ND ferngehalten.
De hoofdredacteur, RH, speelde vanaf nu een hoofdrol. Der Chefredakteur RH spielte von nun an eine Hauptrolle.
Hij kreeg seintjes om U van de troon te stoten. Ihm wurde signalisiert, U vom Thron zu stoßen.
zoals hij na de val van de Muur heeft verteld wie er nach dem Fall der Mauer erzählt hat
Maar het achterste van hun tong hebben S en H nooit laten zien. Aber die Hintergründe haben S und H niemals preisgegeben.
In het politburea was er niemand meer te vinden de het voor U opnam. Im Politbüro war niemanden mehr zu finden, der U Gehör schenkte.
Zelfs zijn trouweste leerling, Erich Honecker, permitteerde zich... Selbst sein treuester Schüler Erich Honecker erlaubte sich...
quasi-kritische kanttekeningen quasi-kritische Randbemerkungen
H was degene die het Russische beleidsplan redigeerde. H war derjenige, der das russische Programm abfaßte.
namens het politbureau im Auftrag des Politbüros
voor de 'Nieuwe Koers' für den "Neuen Kurs"
en op 11 juni als communiqué van de partij und am 11. Juni als Kommuniqué der Partei
op de voorpagina van zijn krant zetten auf die Titelseite seiner Zeitung stellen
een heldere opsomming van de maatregelen ter correctie eine klare Aufzählung der Maßnahmen zur Korrektur
ter correctie van de 'reeks van fouten van de SED en regering' zur Korrektur der "Fehlerserie der SED und Regierung"
als opvallendste als Auffallendstes
... dat alle weggevluchte landgenoten bij terugkeer ..., daß alle geflüchteten Landmänner bei Rückkehr...
... hun in beslag genomen bezittingen terugkrijgen of... ... ihre beschlagnahmten Besitztümer zurückerhalten oder...
... of schadeloos worden gesteld. ... oder entschädigt werden.
Op 12 juni publiceerde ND een lange reportage. Am 12. Juni publizierte ND eine lange Reportage.
onder de kop unter der Schlagzeile
Het wordt tijd de houten hamer neer te leggen. Es wird Zeit, den Holzhammer niederzulegen.
De 'Holzhammer' verwijst naar U. Der "Holzhammer" bezieht sich auf U.
U, die het socialisme erin had willen hameren. U, der den Sozialismus hereinhämmern wollte.
In dat stuk werd de 'normverhoging' zwaar bekritiseerd. In diesem Artikel wurde die "Normerhöhung" stark kritisiert.
opeens mit einem Mal
Partijfunctionarissen werden te kakken gezet. Parteifunktionäre wurden ganz schön blamiert.
... en zelfs als dictators afgeschilderd. ... und selbst als Diktatoren beschrieben.
bij naam genoemde bouwleiders mit Namen genannte Bauführer
Mijn collega KS was door H op pad gestuurd. Meine Kollegin KS setzte H auf die Spur.
... om de slechte sfeer bij de bouwbrigades te verslaan. ..., um die schlechte Stimmung bei den Baubrigaden zu besiegen.
Ze keerde terug bij ons in het ND-Paviljoentje. Sie kehrte zu uns in den ND-Pavillon zurück.
H kwam erbij. H kam dazu.
Dat gaan we nog even flink aanscherpen. Das werden wir gleich noch ordentlich verschärfen.
Vanaf dat moment onderbouwden de arbeiders hun ongenoegen. Ab diesem Moment untermauerten die Arbeiter ihre Unzufriedenheit.
De dagen van partijchef U leken geteld. Die Tage vom Parteichef U schienen gezählt.
H wilde een socialisme zonder commandostructuur. H wollte einen Sozialismus ohne Kommandostruktur.
Zijn hoofdrecacteur had zeker de ambitie om U te vervangen. Sein Chefredakteur hatte sicherlich den Ehrgeiz, U zu vertreten.
Absolute onzin! Absoluter Unsinn!
Hij was een journalist in hart en nieren. Er war ein Journalist mit Herz und Nieren.
Zo iemand ambieert geen politieke carrière. So einer erstrebt keine politische Karriere.
H had in de oorlog voor de Russen gespioneerd. H hatte im Krieg für die Russen spioniert.
pal na de bevrijding unmittelbar nach der Befreiung
een opzienbarend artikel in de Berliner Zeitung ein aufsehenerregender Artikel in der Berliner Zeitung
de krant die H mede had opgericht die Zeitung, die H mitgegründet hatte
'Over de Russen en over ons', heette het. "Über die Russen und über uns," hieß es.
De vraag die hij erin beantwoorde was waarom... Die Frage, die er darin beantwortete, war, warum...
... waarom de Russische soldaten zich zo hadden gedragen. ..., warum die russischen Soldaten sich so benommen hatten.
als ze deden, met name tegenover vrouwen wie sie es taten, namentlich gegenüber den Frauen
de soldaten die van Stalingrad naar Berlijn moesten lopen die Soldaten, die von Stalingrad nach Berlin laufen mußten
om het fascisme te overmeesteren um den Faschismus zu bezwingen
die hun beste vrienden hadden zien sterven die ihre besten Freunde hatten sterben sehen
Van de soldaten kon je niet verwachten dat... Von den Soldaten konnte man nicht erwarten, daß...
... dat ze zich altijd correct gedroegen. ..., daß sie sich immer korrekt betrugen.
Maar taboebrekende stukken schreef H allang niet meer. Aber tabubrechende Artikel schrieb H längst nicht mehr.
Als chef van de partijkrant ND was hij wel degelijk politicus. Als Chef der Parteizeitung ND war er schon ein gewiefter Politiker.
Hij zat zelfs in het Centraal Comité van de partij. Er saß sogar im Zentralkommitee der Partei.
Maar dat zou niet lang meer duren. Aber das sollte nicht mehr lange währen.
Rond 17 juni speelde zich een machtsspel af. Um den 17. Juni herum spielte sich ein Machtspiel ab.
een schimmig machtsspel ein Machtspiel im Hintergrund
Want op 18 juni, een dag na de opstand, was... Denn am 18. Juni, einen Tag nach dem Aufstand, war...
..., was 'Genosse WU' weer terug in de kolommen van ND. ..., war "Genosse WU" wieder in den ND-Spalten zurück.
Hij kreeg de halve voorpagina om... Er bekam die halbe Titelseite, um...
... om zijn liefde voor de arbeiders te ventileren. ..., um seine Liebe zu den Arbeitern zu zeigen.
zijn liefde voor de arbeiders en haat tegen het Westen seine Liebe zu den Arbeitern und Haß gegen den Westen
De 'Nieuwe Koers' werd nog eens breed uit gemeten, alsof... Der "Neue Kurs" wurde noch einmal breit ausgeführt, als ob...
..., alsof deze de laatste nieuws vormde. ..., als ob er die neueste Neuigkeit war.
Op 19 juni heette de opstand een 'fascistisch avontuur'. Am 19. Juni hieß der Aufstand ein "faschistisches Abenteuer".
Vanwaar deze omslag? Woher dieser Umschlag?
Zal wel van de Sovjet-Unie hebben gemoeten. Wird wohl von der Sowjetunion ausgegangen sein.
Die regeerde hier. Diese regierte hier.
Bovendien: zo ws het toch? Außerdem: So war es doch?
Brecht heeft zelf geconstateerd dat... Brecht hat von sich aus festgestellt, daß...
... dat er een fascistische putsch gaande was. ..., daß es ein faschistischer Putsch gewesen war.
de grootst mogelijk moeite die größtmögliche Mühe
... om ze te vinden, die ophitsers. ..., um sie zu finden, diese Aufrührer.
met afgedwongen bekentenissen mit erzwungenen Geständnissen
Maar dat mislukte, op een showproces na. Aber das mißglückte bis auf einen Schauprozess.
een enkel breed uitgemeten showproces ein einziger breit angelegter Schauprozess
tegen een oude nazi gegen einen alten Nazi
Geen wonder: er zaten meer oud-nazi's... Kein Wunder: Es gab mehr ehemalige Nazis...
meer oud-nazi's tussen de lokale SED-functionrissen dan... mehr Altnazis unter den lokalen SED-Funktionären als...
... dan tussen de stakingleiders van de zeventiende juni ... als unter den Streikführern des 17. Juni
zoals FW heeft aangetoond wie FW nachgewiesen hat
De leeuwendeel van de mensen was doodgewoon arbeider. Der Löwenanteil der Menschen war ganz einfach Arbeiter.
de mensen die naar aanleiding van 17 juni werden veroordeeld die Personen, die anläßlich des 17. Junis verurteilt wurden
de terechtstelling van het echtpaar Rosenberg in Amerika die Hinrichtung des Eheaars Rosenberg in Amerika
Op 23 juni gegaf de hoofdredacteur zich hoogstpersoonlijk naar... Am 23. Juni begab sich der Chefredakteur höchstpersönlich zur...
... naar de Oost-Berlijnse vestiging van Siemens. ... zur Ost-Berliner Siemens-Niederlassung.
... om aan vijfhonderd arbeiders uit te leggen werktuigen waren geweest van de 'klassevijand'. ..., um 500 Arbeitern zu erläutern, daß sie Werkzeuge des "Klassenfeinds" gewesen waren.
degenen die op 17 juni 'het werk hadden neergelegd' diejenigen, die am 17. Juni "ihre Arbeit niedergelegt hatten"
Ze hadden niet gehandeld in hun eigen belang. Sie hatten nicht in ihrem eigenen Interesse gehandelt.
Maar het mocht niet baten. Aber das dürfte nichts genützt haben.
In juli werd H uit het Centraal Comité gezet. Im Juli wurde H aus dem Zentralkommitee hinausgeworfen.
Kort erna werd hij uit de partij gegooid. Kurz darauf wurde er aus der Partei geworfen.
Hij werd van de krant gehaald en... Er wurde aus der Zeitung geholt und...
... en weggezet naar een archief in de provincie. ... und in ein Archiv in der Provinz versetzt.
Tezelfdertijd zat U fermer in het zadel dan ooit. Zur selben Zeit saß U fester im Sattel als je.
Hoe dat kon? Wie das passieren konnte?
Het moet een kwestie van voortreffelijk timing zijn geweest. Das muß eine Frage vortrefflichen Timings gewesen sein.
In de Sovjet-Unie heerste rond 17 juni een machtsvacuüm. In der Sowjetunion herrschte um den 17. Juni ein Machtvakuum.
Even zag het ernaar uit dat... Einen Augenblick sah es danach aus, daß...
... dat minister B de strijd zou winnen. ..., daß Minister B den Kampf gewinnen sollte.
Minister B, tevens hoofd van de KGB, zou... Minister B, gleichzeitig Kopf des KGBs, sollte...
Maar U voelde dat het ook anders kan lopen. Aber U spürte, daß es auch anders laufen kann.
In zijn politieke doodstrijd wist hij tijd te rekken. In seinem politischen Todeskampf wußte er, Zeit zu gewinnen.
Het politbureau vergaderde dagenlang over wat... Das Politbüro tagte tagelang darüber, was...
... wat Hs 'Nieuwe Koers' mag heten. ..., was Hs "Neuer Kurs" heißen mag.
Op 26 juni werd Hs naam nog genoemd als Us opvolger. Am 26. Juni wurde Hs Name noch als Us Nachfolger genannt.
genoemd van Z, de minister van Staatsveiligheid genannt von Z, dem Minister für Staatssicherheit
Op die dag werd B in de Sovjet-Unie gevangengezet. An diesem Tag wurde B in der Sowjetunion eingesperrt.
als bron van alle kwaad als Quelle allen Übels
U verzon prompt de 'vijandelijke fractie H-Z', handlangers van B. U erdichtete prompt die "feindliche Fraktion H-Z", Handlanger von B.
De partijleider kwam met deze doorzichtige taktiek weg. Der Parteiführer kam mit dieser durchsichtigen Taktik durch.
In het Kremlin konden ze geen gedoe in de DDR-leiding hebben. Im Kreml konnten sie keinen Trubel in der DDR-Führung gebrauchen.
Het Centraal Comité van de SED waren bang... Das Zentralkommitee der SED fürchtete, ...
... om op de verliezer in te zetten. ..., sich für den Verlierer einzusetzen.
per ongeluk durch Mißgeschick
Het merkwaardigste van de vele termen was... Das bemerkenswerteste der vielen Verlautbarungen war...
... was het verwijt het 'sociaal-democratisme' een... ... war der Vorwurf, dem "Sozialdemokratischen" eine...
... het sociaal-democratisme een platform te hebben verschaft. ... dem Sozialdemokratischen eine Plattform verschafft zu haben.
H had de sociaal-democratie een halfjaar eerder nog een... H hatte die Sozialdemokratie noch ein halber Jahr zuvor eine...
... 'een Duitse erfzonde' genoemd. ... "eine deutsche Erbsünde" genannt.
HB, later Us minister van Cultuur, ziet de logica. HB, später Us Kultusminister, sieht die Logik.
R kijkt er anders tegenaan. R sieht es dagegen anders.
Hij was een wat liberalere communist. Er war ein etwas liberalerer Kommunist.
Gelukkig was ik toen in Boekarest. Glücklicherweise war ich damals in Bukarest.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Annemieke Hendriksi: Het 'fascistisch gespuis' van de Stalinallee. Volksopstand in Berlijn. Vrij Nederland nummer 24, 14 juni 2003, blz. 32-35
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 2, 13. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum