Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 20.9.2004
zuletzt bearbeitet: 19.1.2005

Woordjeslijst - Vokabelliste paleis

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 3

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
al bijna dertig jaar fast schon dreißig Jahre
wezen - was - geweest sein - war - gewesen
het minst am wenigsten
zich lenen tot sich eignen zu
de plaats die zich daar het minst voor leent der Platz, der sich am wenigsten eignet
het Berlijnse Slotplein der Berliner Schloßplatz
het onderkomen die Unterkunft
de Volkskammer - het parlement van de DDR die Volkskammer - das Parlament der DDR
een slooprijpe ruïne eine abbruchreife Ruine
het onttakelde pronkstuk das abgetakelte Prunkstück
dat ook wel bekend stond als... das auch gut bekannt war als...
Eriks lampenwinkel Erichs Lampenladen
schitteren glänzen, leuchten, strahlen
als place to be als Bleibe, um sich darzustellen
het onderdak die Bleibe
hoe dan ook wie auch immer
de culturele avantgarde die kulturelle Avantgard
op de rol staan auf dem Programm stehen
de hippe happening das hippe Happening
de rubberboot - de rubberboten das Schlauchboot - die Schlauchboote
de foyer das Foyer, die Wandelhalle
de geinundeerde foyer das unter Wasser gesetzte Foyer
inunderen, onder water zetten, overstromen unter Wasser setzen, überschwemmen
de podium-kunstenaar - de podium-kunstenaars der Bühnenkünstler - die Bühnenkünstler
het podium - de podiums, de podia das Podium - die Podien
vermaken amüsieren, vergnügen
Onderwegs worden zij door podium-kunstenaars vermaakt. Unterwegs werden sie von Bühnenkünstlern unterhalten.
achteraansluiten hinten anstellen
in het vooruitzicht aller Voraussicht nach
beslist entschieden, bestimmt
het legendarisch gebouw das legendäre Gebäude, der legendäre Bau
straks just
over een uurtje nach ungefähr einer Stunde
de binnenwand - de binnenwanden die Innenwand - die Innenwände
de demontage van de asbestbom die Demontage der Asbestbombe
slopen abreißen, verschrotten
gesloopt abgerissen, verschrottet
het metalen geraamte das metallene Gerippe, das metallene Skelett
het geraamte - de geraamtes, de geraamten das Gerippe - die Gerippe, das Skelett - die Skelette, das Gerüst - die Gerüste
in het schijnsel van de feestverlichting im Schein der Festbeleuchtung
nogal ziemlich
macaber makaber
de metamorfose die Metamorphose
het Palast der Republik der Palast der Republik
ondergaan untergehen / erleiden, erfahren
kenschetsen kennzeichnen
de DDR achteraf als een gezellig dorp kenschetsen die DDR im Nachhinein als ein gemütliches Dorf darstellen
een klap in het gezicht ein Schlag ins Gesicht
de klap - de klappen der Schlag - die Schläge, der Hieb - die Hieb, der Klaps - die Klapse, der Knall - die Knallgeräusche, das Geknalle
de dierbare herinneringen bewaren aan dit gebouw die lieben Erinnerungen an dieses Gebäude behalten, die teuren Erinnerungen an diesen Bau bewahren
dierbaar teuer, wert, lieb
amper kaum
Je kondt uitgebreid eten, voor amper zeven mark. Man konnte gut essen, für kaum sieben Mark.
uitgebreid ausgedehnt, umfassend, ausführlich
als politiek correcte omlijsting als politisch korrekte Umrahmung
de omlijsting - de omlijstingen die Umrahmung - die Umrahmungen, die Einrahmung - die Einrahmungen
Het Palast der Republik deed dienst als poltiek correcte omlijsting van een onvergetelijke trouwdag. Der Palast der Republik diente als politisch korrekter Rahmen für einen unvergeßlichen Hochzeitstag.
de bruiloft - de bruiloften die Hochzeit - die Hochzeiten
de zilveren bruiloft die Silberhochzeit
25 jaar getrouwd: zilveren bruiloft 25 Jahre verheiratet: Silberhochzeit
Een zilveren bruiloft betekent een groot familiefeest. Eine Silberhochzeit bedeutet ein großes Familienfest.
Zilveren bruiloft: een koppel is binnenkort 25 jaar gehuwd. Silberhochzeit: Ein Pärchen ist bald 25 Jahre lang verheiratet.
het Centraal Comité das Zentralkommitee
de Socialistische Eenheidspartij die Sozialistische Einheitspartei, die SED
de bijvalsbetuiging - de bijvalsbetuigingen die Beifallsbezeugung - die Beifallsbezeugungen
de bevriende staatshoofden die befreundeten Staatsoberhäupter
de rode loper der rote Teppich
de loper - de lopers der Läufer - die Läufer / der Dietrich - die Dietriche
De loper in het schaakspel mag schuin vooruit of achteruit. Der Läufer im Schachspiel darf schräg vorwärts oder rückwärts bewegt werden.
De loper mag niet over andere schaakstukken heen springen. Der Läufer darf nicht andere Schachfelder überspringen.
Hij draaide bij deze handmolens de bovenste steen (de loper) altijd linksom. Er drehte bei diesen Handmühlen den obersten Stein (den Läufer) immer linksherum.
Gebruik de sleutel / loper op de deur, open de deur en ga naar binnen. Benutze den Schlüssel / Dietrich an der Tür, öffne die Tür und geh' hinein.
Open de buitendeur met behulp van de loper. Öffne die Haustür mit Hilfe des Dietrichs!
Bevriende staatshoofden schreden er over de rode loper naar binnen. Befreundete Staatsoberhäupter schritten über den roten Teppich ins Innere.
de val van de Muur der Fall der Mauer (der Berliner Mauer)
de betoger - de betogers der Demonstrant - die Demonstranten
de hereniging van Duitsland die Wiedervereinigung von Deutschland
besluiten tot sich entschließen zu
de sluiting - de sluitingen die Schließung - die Schließungen, der Verschluß - die Verschlüsse
het symbool - de symbolen das Symbol - die Symbole
bij uitstek ganz besonders, schlechthin
verguisd verschmäht
verguizen verschmähen
In 1990 besloot de Volkskammer tot sluiting van dit symbool bij uitstek van de verguisde DDR. 1990 entschloß sich die Volkskammr zur Schließung dieses Symbols der verschmähten DDR, das als deren Symbol schlechthin gilt.
Darmee kwam de vraag ter tafel die de Berlijners tot op de dag van heden bezighoudt: ... Damit kam die Frage auf den Tisch, die die Berliner bis zum heutigen Tag beschäftigt: ...
de A-locatie die 1A-Lage, der Standort ersten Ranges, der Standort par excellence, der erstklassige Standort
Wat is de meest geëigende bestemming van deze historisch beladen A-locatie? Welches ist die geeignetste Bestimmung dieses historisch belasteten, erstklassigen Standorts?
lomp plump, grob, ungeschickt, schwerfällig
de pleitbezorger - de pleitbezorgers der Anwalt - die Anwälte
de Koude Oorlog der Kalte Krieg
zich gedeisd houden kuschen, sich bedeckt halten
daarentegen dagegen, hingegen
de herbouw der Wiederaufbau
de voorstander - de voorstanders der Befürworter - die Befürworter, der Verfechter - die Verfechter
de voorstandster - de voorstandsters die Befürworterin - die Befürworterinnen, die Verfechterin - die Verfechterinnen
het keizerlijk Stadsslot das kaiserliche Stadtschloß
gelijk gleich, wie
Daarentegen leken de voorstanders van herbouw van het Stadsslot het historisch gelijk aan hun kant te hebben. Dagegen schienen die Verfechter des Wiederaufbaus des Stadtschlosses die historische Gleichheit auf ihrer Seite zu haben.
de Hamburgse zakenman der Hamburger Geschäftsmann
de Bondsdag der Bundestag
de fractiediscipline der Fraktionszwang
de discipline die Disziplin
de nieuw gekozen Bondsdag der neu gewählte Bundestag
het Bondsdagbesluit der Bundestagsbeschluß
de haalbaarheid van het Bondsdagbesluit die Verwirklichung des Bundestagsbeschlusses
de haalbaarheid die Machbarkeit, die Durchführbarkeit
het gemis der Mangel
een toegangelijk 'Volkspaleis' ein zugänglicher "Volkspalast"
de hoedanigheid - de hoedanigheden die Beschaffenheit - die Beschaffenheiten, die Eigenschaft - die Eigenschaften, die Qualität - die Qualitäten
de despoot - de despoten der Despot - die Despoten
verlicht aufgeklärt, erleichtert
de donateur - de donateurs der Sponsor - die Sponsoren
de Senaat van Berlijn der Berliner Senat, der Senat von Berlin
de sloop der Abriß, die Verschrottung
begroten op veranschlagen auf
De sloop van het Palast der Republik wordt op 20 miljoen euro begroot. Der Abriß des Palastes der Republik wird auf 20 Millionen Euro veranschlagt.
bekostigen finanzieren
De Senaat van Berlijn weet zelfs niet hoe ze de sloop van het Palast der Republik moet bekostigen. Der Berliner Senat weiß selbst nicht, wie er den Abriß des Palasts der Republik finanzieren soll.
zich beijveren sich bemühen, sich befleißigen
Wilhelm von Boddien beijvert zich voor de herbouw van het slot. Wilhelm von Boddien setzt sich für den Wiederaufbau des Schlosses ein.
verwezenlijken verwirklichen
Zijn droom zal worden verwezenlijkt. Sein Traum soll verwirklicht werden.
de prognose die Prognose
de oplevering die Lieferung, die Übergabe / die Bauabnahme, die Abnahme
Aan een prognose over het jaar van oplevering waagt hij zich niet meer. Eine Prognose über das Jahr der Bauabnahme wagt er sich nicht mehr zu stellen.
Zij opereren momenteel niet onder het gunstigst denkbare gesternte. Sie operieren momentan unter keinem günstigen Stern.
het gesternte - de gesternten das Gestirn - die Gestirne, die Sterne (keine Einzahl)
de bouwsom die Bausumme
de bijstandsgerechtigde - de bijstandsgerechtigden der Sozialhilfeempfänger - die Sozialhilfeempfänger
De bouwsom van het stadsslot komt ongeveer met het gezamenlijke maandinkomen van de Duitse bijstandsgerechtigden. Die Bausumme des Stadtschlosses beträgt ungefähr das Monatseinkommen aller deutschen Sozialhilfeempfänger.
Het stadsslot en Berlijn waren onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Das Stadtschloß und Berlin waren unlösbar miteinander verbunden.
onlosmakelijk unlöslich, unverbrüchlich
de verkwisting die Vergeudung, die Verschwendung
in het onderhavige geval, in het onderhavig geval im vorliegenden Fall
het paleis van de Hohenzollerns das Hohenzollernschloß
Het paleis van de Hohenzollerns vormde het vanzelfsprekende eindpunt van Unter den Linden. Das Hohenzollernschloß bildete den selbstverständlichen Endpunkt der Straße Unter den Linden.
ten behoeve van zwecks, zugunsten
een winderige paradeplaats ein zugiger Paradeplatz
winderig windig, böig
de paradeplaats der Paradeplatz
de partijleider Erich Honecker der Parteivorsitzende Erich Honecker
naderhand nachher, nachträglich, später
in besloten kring in engstem Kreis
besloten geschlossen
de besloten vergadering die Klausurtagung
de treurnis die Trübsal
het gapende gat das klaffende Loch
een keerpunt in zijn leven ein Wendepunkt in seinem Leben
dit stedebouwkundig vergrijp diese städtebaulische Sünde
het vergrijp der Verstoß, das Vergehen
bespoedigen beschleunigen
Dat hij van adel is, heeft zijn missie overigens niet in alle opzichten bespoedigd. Daß er von Adel ist, hat seine Mission übrigens nicht in jeder Hinsicht beschleunigt.
het opzicht die Aufsicht, die Hinsicht
in alle opzichten in jeder Hinsicht
overigens een uitstekende krant übrigens eine ausgezeichnete Zeitung
de historische en kunsthistorische argumenten die historischen und kunsthistorischen Argumente
Ik heb mij gerealiseerd dat ik mij niet te veel van kunsthistorische argumenten moet bedienen. Ich habe mir vergegenwärtigt, daß ich mich nicht zu stark kunsthistorischer Argumente bedienen sollte.
Wij wijzen uitsluitend op de ethische kant van de zaak. Wir verweisen ausschließlich auf die ethische Seite der Angelegenheit.
de enorme impuls der enorme Impuls
Wij wijzen op de enorme impuls die van de herbouw van het slot zal uitgaan op het centrum van Berlijn. Wir weisen auf den enormen Impuls hin, der vom Wiederaufbau des Stadtschlosses auf das Zentrum von Berlin ausgehen wird.

Anmerkungen:
Het Palast is in 1973-1976 gebouwd - der Palast wurde 1973-1976 erbaut.
Andere Namen für den Palast der Republik:
Honny's Lampenpalast - Honnies Lampenpalast
Palazzo Prozzi - Palazzo Prozzi
Ballast der Republik (omdat het vol asbest zat - weil er asbestverseucht war)

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Sander van Walsum: Het kan nog, feesten en swingen in het Volkspaleis. de Volkskrant, maandag 13 september 2004, bladzijde 6
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 3, 29. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen

Weitere Vokabeln:
Wörterbuch - woordenboek (im Aufbau - in de opbouw)
Vokabelsuche im Wörterbuch Deutsch-Niederländisch / Niederländisch - Deutsch -
woordjeszoek in het woordenboek Duits - Nederlands / Nederlands - Duits
Zum Vokabelnlernen: Finden Sie die Funktion der Unterstrichelung heraus! - Om de woordjes te leren: ontdekt u de functie van het onderstrepen!
Sander van Walsum: Het kan nog, feesten en swingen in het Volkspaleis. de Volkskrant, 13 september 2004, blz. 6
Al bijna dertig jaar staat de Palast der Republik lelijk te wezen op de plaats die zich daar het minst voor leent: het Berlijnse Slotplein. Eerst deed het dienst als onderkomen van de Volkskammer - het parlement van de DDR. Het heeft zich nu ontwikkeld tot een slooprijpe ruïne. Stad Berlijn zit in z'n maag met te bouwen stadsslot
Nog één keer is het onttakelde pronkstuk - dat ook wel bekend stond als 'Eriks lampenwinkel' - opengesteld voor het publiek. In zijn nadagen mag het schitteren als place to be voor de culturele avantgarde...
... Het is hoe dan ook een legendarisch gebouw...
Veel van de oude glorie zal hij er overigens niet meer aantreffen. Alleen de brede, makkelijk begaanbare trappen verwijzen nog naar de representatieve functie die het gebouw ooit heeft vervuld. Maar vrijwel alle binnenwanden zijn bij de demontage van de asbestbom gesloopt. Wat rest, is een metalen geraamte dat in het schijnsel van de feestverlichting nogal macaber oogt.
Günther Zelinski (een bezoeker) kijkt aangedaan naar de metamorfose die het Palast der Republik heeft ondergaan sinds hij er het laatst was - 'dat zal in 1988 zijn geweest. Ik behoor echt niet tot degenen die de DDR achteraf als een gezellig dorp kenschetsen...
Je kon er uitgebreid eten, voor amper zeven mark. Biet kostte er zeventig cent. Er werden dansfeesten gehouden. En het Palast der Republik deed dienst als politiek correcte omlijsting van een onvergetelijke trouwdag of een zilveren bruiloft Daarnaast is het Paleis, aldu Zelinski, 'een onvervreemdbaar deel van de Duitse geschiedenis'. Het Centraal Comité van de Socialistische Eenheidspartij nam er de 'ovationele en aanhoudende bijvalbetuigingen' van de volksvertegenwoordigers in ontvangst. Bevriende staatshoofden, van wie Gorbatsjov de laatste was, schreden er over de rode loper naar binnen. En vlak voor de val van de Muur maakten betogers er hun wensen kenbaar.
In 1990, nog voor de hereniging van Duitsland, besloot de Volkskammer tot sluiting van dit symbool bij uitstek van de verguisde DDR. Daarmee kwam de vraag ter tafel die de Berlijners tot op de dag van heden bezighoudt: wat is de meest geëigende bestemming van deze historisch beladen A-locatie. Dat het lompe Palast der Republik zou verdwijnen, stond op dat moment vast. Pleitbezorgers voor zijn behoud, gesteld dat die er waren, hadden de Koude Oorlog verloren, en hielden zich gedeisd.
Daarentegen leken de voorstanders van herbouw van het keizerlijk Stadsslot (dat in de oorlog had geleden, maar pas in 1950 werd gesloopt) het historisch gelijk aan hun kant te hebben. Aangevuurd door de Hamburgse zakenman Wilhelm von Boddin, rekruteerden zij bondgenoten onder politici, kunstenaars en wetenschappers. Het grote publiek werd gewonnen met een levensechte simulatie van het voormalige stadspaleis op de oorspronkelijke plaats.
In 2002 besloot de Bondsdag in overgrote meerderheid het slot te herbouwen. Die besluit werd in 2003 door de nieuw gekozen Bondsdag bekrachtigd. Das het om een belangrijke stemming ging, bleek onder andere uit het feit dat de volksvertegenwoordigers hun eigen voorkeur mochten volgen, en niet naar hun fractiediscipline waren gehouden.
Toch wordt het hergebruik van het Palast der Republik aangegrepen om twijfel te zaaien over de legitimiteit en de haalbaarheid van het Bondsdagbesluit. Daarbij wordt gewezen op de belangrijke culturele functie die het paleis na enige bouwkundige ingrepen kan vervullen, en op het - achteraf geconstateerde - gemis aan inspraak van de burgers. Die hebben, zo wordt betoogd, meer belang bij een toegangelijk 'Volkspaleis' - zoals het Palast der Republik in zijn huidige hoedanigheid wordt genoemd...
Het belangrijkste argument ontlenen de tegenstanders echter aan de kosten van die onderneming: naar schatting 670 miljoen euro (en waarvan 80 miljoen moet worden opgebracht door donateurs). Dat geld ís er niet en dat geld zal er voorlopig ook niet komen. De Senaat van Berlijn weet zelfs niet hoe ze de sloop van het Palast der Republik (die op 20 miljoen euro wordt begroot) moet bekostigen.
Wilhelm von Boddien, de voorzitter van de vereniging die zich beijvert voor de herbouw van het slot, gaar er vooralsnog echter gewoon van uit dat zijn droom zal worden verwezenlijkt. Aan een prognose over het jaar van oplevering waagt hij zich niet meer, maar als overtuigd democraat mag hij er toch van uitgaan dat het woord van de Bondsdag wet is.
... Ook hij is zich ervan bewust dat de bouwsom van het stadsslot ongeveer overeenkomt met het gezamenlijke maandinkomen van de Duitse bijstandsgerechtigden...
Zeker niet in het onderhavige geval. Want het stadsslot en Berlijn waren onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het paleis van de Hohenzollerns vormde het vanzelfsprekende eindpunt van Unter den Linden. De sloop in 1950 - ten behoeve van de aanleg van een winderige paradeplaats - was meteen al omstreden. Zelfs partijleider Erich Honecker zou er naderhand (in besloten kring) zijn treurnis over hebben uitgesproken...
... '... Ik heb me gerealiseerd dat ik mij niet te veel van historische of kunsthistorische argumenten moet bedienen. Daar voelen maar heel weinig mensen zich door aangesproken. Daarom wijzen wij uitsluitend op de esthetische kant van de zaak. En op de enorme impuls die van de herbouw van het slot zal uitgaan op het centrum van Berlijn.'
...

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras Anhang

Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum