Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 2.3.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste hp2-groot

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 1

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Vrijdagnacht is het zover. Freitagnacht ist es so weit.
Vanaf één minuut over twaalf mag het vijfde deel worden verkocht. Ab einer Minute nach zwölf darf der fünfte Teil verkauft werden.
de Harry Potter-cyclus der Harry Potter-Zyklus
De oplagecijfers blijven duizelingwekkend. Die Auflageziffern bleiben schwindelerregend hoch.
Maar er zijn tekenen van verzadiging. Aber es gibt Zeichen der Sättigung.
De vraag is of er na alle filmbeelden nog iets te fantaseren valt. Die Frage ist, ob es nach allen Filmfiguren noch etwas zu fantasieren gibt.
Het is een van de grootste logistieke operaties. Es ist eine der größten logistischen Organisationen.
sinds de invasie van Normandië seit der Invasion in die Normandie
Het verschil is dat ditmaal... Der Unterschied besteht darin, daß diesmal...
..., daß diesmal der Einmarsch bekannt ist: 21.6.03 um 00.01 Uhr. ... dat ditmaal het tijdstip van de inval bekend is: 21.6.03 om 00.01 uur. (Kein Tippfehler)
Niettemin dient het verrassingseffect net zo groot zijn. Trotzdem müßte der Überraschungseffekt genauso groß sein.
Daarom wordt bij de erovering dezelfde geheimhouding in acht genomen. Darum wird bei der Eroberung die gleiche Geheimhaltung eingehalten.
bij der verovering van de kinderziel bei der Eroberung der Kinderseele
als bij de bevrijding van de Normandische stranden in 1945 wie 1945 bei der Befreiung der Strände in der Normandie
niet het leesplezier vergallen doordat iemand uit de school klapt nicht das Lesevergnügen vergällen, dadurch daß jemand aus der Schule plaudert
over de inhoud van het nieuwe boek über den Inhalt des neuen Buches
in vakkringen beter bekend als Harry 5 in Fachkeisen besser bekannt als Harry 5
Recensenten hebben nog geen pagina gezien. Rezensenten haben noch keine Seite gesehen.
Slechts vijf uitverkorenen hebben het boek mogen lezen. Lediglich fünf Auserkorene haben das Buch lesen dürfen.
Iederen die enigszinds bij de voorbereiding betrokken is, heeft... Jeder, der irgendwie bei den Vorbereitungen einbezogen ist, hat...
..., heeft een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. ..., hat eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen müssen.
Als groentewagens gecamoufleerde trucks leveren Harry 5 af bij boekenzaken. Als Gemüsewagen getarnte Brummis liefern Harry 5 an Buchhandlungen.
boekenzaken, supermarkten en benzinestations Buchhandlungen, Supermärkte und Tankstellen
De dozen zijn verpakt in zwart plastic en... Die Kartons sind in schwarzes Plastik verpackt und...
... en stuk voor stuk genummerd en verzegeld. ... und Stück für Stück numeriert und versiegelt.
Iedere distributeur heeft een twintig pagina's tellend document moeten tekenen waarin... Jeder Distribuent het ein zwanzig Seiten umfassendes Dokument unterschreiben müssen, worin...
waarin hij belooft het zegel niet vóór vrijdag middernacht te verbreken. ..., worin er bestätigt, das Siegel nicht vor Freitagmitternacht zu brechen.
Het is de meest draconische serie eisen die ik ooit heb gezien. Das ist die drakonischste Serie Forderungen, die ich je gesehen habe.
We mogen niet eens naar de omslag kijken. Wir dürfen nicht einmal den Einband ansehen.
De duizend winkels tellende supermarktketen Co-op heeft geen boek gekregen. Die tausend Geschäfte zählende Supermarktkette Co-op hat kein Buch bekommen.
... die zich vorige keer niet exact hield aan de kleine letterjes van het contract. ..., die sich das letzte Mal nicht exakt an das Kleingeschriebene des Vertrages hielt.
De 37-jarige auteur ontkent dat de geheimzinnigheid... Die 37jährige Autorin streitet ab, daß die Geheimniskrämerei...
... dat de geheimzinnigheid deel uitmaakt van de marketingstrategie. ..., daß die Heimlichkeit Teil der Marketingstrategie ist.
Natuurlijk kun je er cynisch over zijn en zeggen dat... Natürlich kann man zynisch darüber sein und sagen, daß...
... dat het een marketingtruc is. ..., daß das ein Marketingtrick ist.
Ik wil gewoon niet dat de kinderen weten wat er gaat gebeuren. Ich will einfach nicht, daß die Kinder wissen, was geschieht.
Dan gaat een deel van de spanning verloren. Dann geht ein Teil der Spannung verloren.
De nieuwsgierigheid is zo groot dat de boeken doelwit zijn van criminelen. Die Neugier ist so groß, daß die Bücher Ziel von Kriminellen sind.
Een vorkheftruckchauffeur wist enkele hoofdstukken in handen te krijgen. Ein Gabelstaplerfahrer schaffte es, einige Kapitel in die Hände zu bekommen.
Hij probeerde ze voor veel geld an een krant te verkopen. Er versuchte, sie für viel Geld an eine Zeitung zu verkaufen.
Een ander stal een container vol boeken. Ein anderer stahl einen Container mit Büchern.
Niemand zal beweren dat de diefstallen in scène zijn gezet. Niemand wir behaupten, daß die Diebstähle inszeniert wurden.
Maar ze passen naadloos in de marcetingcampagne. Aber sie fügen sich nahtlos in die Marketingkampagne ein.
Ze dragen meer bij aan het mysterie en de publiciteit dan... Sie tragen mehr zum Mysterium und der Publizität bei als...
... dan duizend recensies kunnen doen. ... als es tausend Rezensionen tun könnten.
Boekverkopers in tovenaar- en heksenkostuum zijn massaal gemobiliseerd. Buchverkäufer in Zauberer- und Hexenkostümen sind massenhaft mobilisiert.
In Amerikaanse honkballstadions zijn verkleedwedstrijden. In amerikanischen Baseballstadien finden Verkleidungswettbewerbe statt.
R., die dankzij haar jongste boek vijftig miljoen euro aan royalty's... R., die dank ihres neuesten Buches 50 Millionen Euro Tantiemen...
... aan royalty's aan haar vermogen kan toevoegen, volgt... ... an Tantiemen ihrem Vermögen hinzufügen kann, folgt...
..., volgt een uitgekiend programma dat... ..., folgt einem ausgeklügelten Programm, das...
... dat de spanning beetje bij beetje opvoert. ..., das die Spannung nach und nach steigert.
In het exclusieve BBC-interview doet ze de onthulling dat... Im exklusiven BBC-Interview enthüllt sie, daß...
... dat een van de sleutelpersonen zal komen te overlijden. ..., daß sie eine der Schlüsselpersonen sterben lassen wird.
Ik heb hehuild toen ik dit hoofdstuk af had. Ich habe geheult, als ich das Kapitel fertig hatte.
Mijn man sugereerde het te herschrijven. Mein Mann empfahl mir, das umzuschreiben.
Maar als auteur moet je een meedogenloze moordenaar kunnen zijn. Aber als Autorin muß man ein erbarmungsloser Mörder sein können.
Volgende week is ze het stralende middelpunt van een voorleessessie. Nächste Woche ist sie strahlender Mittelpunkt einer Vorlesesitzung.
voor vierduizend kinderen in de Royal Albert Hall in der Royal Albert Hall vor viertausend Kindern
De bijeenkomst zal wereldwijd via internet te volgen zijn. Die Versammlung soll weltweit via Internet zu hören sein.
British Telecom en M., die elk een miljoen pond in het project investeerden, ... British Telecom und M., die jeweils eine Million Pfund in das Projekt inverstierten, ...
..., verwachten dat tientallen miljoenen fans zullen inloggen. ..., erwarten, daß sich zig Millionen Fans einloggen werden.
voor de grootste webcast aller tijden zum größten Webcast aller Zeiten
De Amerikaanse uitgever steekt vier miljoen euro in de campagne. Der amerikanische Herausgeber steckt vier Millionen Euro in die Kampagne.
twee keer meer dan in de vorige Potter zweimal mehr als in den vorigen Potter
B. doet het daarmee vergeleken nog bescheiden met 1,4 miljoen euro. B. macht es, damit verglichen, noch maßvoll mit 1,4 Milionen Euro.
Sinds het verschijnen van Harry 4 zijn drie jaren verstreken. Seit dem Erscheinen von Harry 4 sind drei Jahre vergangen.
Kinderen zijn tieners geworden en tieners adolescenten. Kinder sind Teener geworden und Teener Heranwachsende.
Het is onduidelijk of ze hem nog even spannend vinden als vroeger. Es ist unklar, ob sie ihn noch genauso spannend finden wie früher.
De uitgevers twijfelen er niet aan. Die Herausgeber zweifeln nicht daran.
Ogenschijnlijk heeft de Britse tovenaarsleerling nog niets aan populariteit ingeboet. Augenscheinlich hat der britische Zauberschüler noch nichts an Popularität eingebüßt.
Werden in 1996 aanvankelijk duizend exemplaren gedrukt van het eerste deel, ... Wurden 1996 anfänglich noch vom ersten Band tausend Exemplare gedruckt, ...
..., de eerste druk bedraagt nu dertien miljoen. ..., beträgt nun die erste Auflage 13 Millionen.
De Verenigde Staten krijgen er 8,5 miljoen, Groot-Britannië 2,5 Miljoen. Die Vereinigten Staaten bekommen 8,5 Millionen, Großbritannien 2,5.
De bestellingen breken alle records. Die Bestellungen brechen alle Rekorde.
De Britse boekhandel WH Smith heeft 250 duizend voorinschrijvingen. Der britsiche Buchhahndel WH Smith hat 250.000 Vorbestellungen.
Amazon noteerde er een miljoen. Amazon merkte eine Million vor.
Niemand twijvelt eraan dat... Niemand zweifelt daran, daß...
... dat de Potter volgende week wereldwijd de ranglijsten aanvoert. ..., daß der Potter-Band nächste Woche weltweit die Ranglisten anführt.
Niet iederen is er gerust op dat de Potter-mania zal beklijven. Nicht jeder ist sich sicher, ob die Potter-Mania haftenbleiben wird.
De Amerikaanse zakenbank JP Morgan stelde vorige week... Die amerikanische Geschäftsbank JP Morgan behauptete letzte Woche...
in het onderzoeksrapport 'HP: Geloof je in hocus pocus??' im Untersuchungsbericht "HP: Glaubst du an Hokuspokus?"
... stelde dat een deel van de trouwe lezers geen plannen heeft het boek aan te schaffen. ... behauptete, daß ein Teil der treuen Leser nicht plant, das Buch anzuschaffen.
Ongeveer 16 procent zou afhaken. Ungefähr 16 Prozent würden abspringen.
Overdaad zou HP parten kunnen spelen. Unmäßigkeit würde HP einen Streich spielen.
Sinds het laatste boek zijn er twee films verschenen en is er een... Seit dem letzten Buch sind zwei Filme erschienen, und es ist eine...
... en is er een enorme merchandising-industrie ontstaan. ..., und es ist eine riesige Warenindustrie entstanden.
Maar allang is de jeugd de doelgroep niet meer. Aber längst ist die Jugend nicht mehr die Zielgruppe.
In 1999 werd 71 procent van de HP-boeken gelezen door kinderen tussen 8 en 14 jaar. 1999 wurden 71 Prozent der HP-Bücher von Kindern zwischen 8 und 14 Jahren gelesen.
Twee jaar later was dat gedaald tot 36 procent. Zwei Jahre später war das auf 36 Prozent gesunken.
De boeken vinden nu vooral aftrek bij de ouders. Die Bücher finden nun vor allem Absatz bei den Eltern.
Ze willen blijven op de hoogte. Sie wollen auf dem laufenden bleiben.
De fans van HP zijn niet alleen ouder en wijzer geworden, ze zijn... Die HP-Fans sind nicht nur älter und weiser geworden; sie sind...
..., ze zijn zelfs grijs. ...; sie sind selbst ergraut.
Niet voor niets krijgt de nieuwe HP twee omslagen: Nicht umsonst erhält der neue HP zwei Einbände:
een voor volwassenen en een voor kinderen einen für Erwachsene und einen für Kinder
R. zal nog twee boeken schrijven. R. soll noch zwei Bücher schreiben.
Ze zegt niet te bezweijken onder de grote druk. Sie sagt, nicht unter dem großen Druck zusammenzubrechen.
Ze ontkent ook last te hebben gehad van een 'writer's block' Sie streitet auch ab, Mühe mit einer Schreibblockade gehabt zu haben.
zoals is beweerd wie behauptet wird
Wel geeft ze toe dat ze ooit heeft overwogen haar arm... Allerdings gibt sie zu, irgendwann erwogen zu haben, den Arm...
... haar arm te breken om een excuus te hebben het boek... ..., den Arm zu brechen, um eine Entschuldigung hu haben, das Buch...
... het boek niet te hoeven te voltooien. ..., das Buch nicht fertigstellen zu müssen.
Toch verlangt ze niet naar haar 'post-Potter' periode. Doch sehnt sie sich nicht nach der "Post-Potter"-Periode.
Zonder Harry zal er een groot gat ontstaan. Ohne Harry wird ein großes Loch entstehen.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Peter de Waard: Groot, groter, Potter. deVolkskrant 19.6.2003, S. 11
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 1, 11. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum