Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 24.3.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste geelboek-les 20zinnen

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 1

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Jan heeft zich de hele dag uitstekend vermaakt. Jan hat sich den ganzen Tag ausgezeichnet amüsiert.
Hij voelt zich heel tevreden. Er fühlt sich sehr zufrieden.
Hij heeft door hem onbekende buurten geslenterd. Er ist durch ihm unbekannte Gegenden geschlendert.
Hij is tegen drieŽn naar een markt gegaan. Er ist gegen drei Uhr auf einen Markt gegangen.
..., zoals hij zich eerder had voorgenommen. ..., wie er es sich früher vorgenommen hatte.
Het bevalt hem er zo goed, dat de tijd omvliegt. Es gefällt ihm da so gut, daß die Zeit dahinfliegt.
Als hij op een gegeven moment op zijn horloge kijkt,... Als er in einem bestimmten Augenblick auf seine Uhr schaut,...
..., ziet hij tot zijn verbazing dat het horloge al tegen ses loopt. ..., sieht er zu seinem Erstaunen, daß die Uhr schon fast sechs zeigt.
Hij zal zich moeten haasten als hij nog op tijd wil zijn. Er muß sich beeilen, wenn er noch pünktlich sein will.
Hij besluit de bus te nemen. Er beschließt, den Bus zu nehmen.
Gelukkig is de halte van lijn 25 vlakbij. Glücklicherweise ist die Haltestelle von Linie 25 in der Nähe.
aan de overkant van de straat auf der gegenüberliegenden Straßenseite
Hij heeft geluk, want de bus komt er net aan. Er hat Glück, denn der Bus kommt da gerade an.
Jan denkt dat hij tussen de auto's door kan schieten. Jan denkt, daß er zwischen den Autos durchschießen kann.
Hij rent de straat over om de bus te halen. Er rennt über die Straße, um den Bus zu kriegen.
piepende remmen quietschende Bremsen
gillende mensen kreischende Menschen
Jan wordt aangereden door een auto. Jan wird von einem Auto angefahren.
De auto was niet ver van hem verwijderd. Das Auto war nicht weit von ihm entfernt.
de auto met de tamelijk hoge snelheid das Auto mit der ziemlich hohen Geschwindigkeit
De auto die hij kennelijk niet gezien had. Das Auto, das er offensichtlich nicht gesehen hat.
De auto die nog tevergeefs geprobeerd had hem te ontwijken... Das Auto, das noch vergeblich probiert hat, ihm auszuweichen,...
De auto raakt een verkeerslicht. Das Auto streift eine Ampel.
Jan valt en blijft op straat liggen. Jan fällt und bleibt auf der Straße liegen.
De bestuurder loopt opgewonden naar hem toe. Der Autofahrer läuft aufgeregt zu ihm hin.
Meteen staan voorbijgangers om hen heen. Sofort stehen Passanten um ihn herum.
Het publiek heeft allerlei opmerkingen. Die Umstehenden (das Publikum) machen allerlei Bemerkungen.
Jan hoort niets van al de commentaren. Jan hört nichts von all den Kommentaren.
Hij is bewusteloos geraakt. Er ist bewußtlos geworden.
In het ziekenhuis vertelt een arts Jan hoe de zaken staan. Im Krankenhaus sagt ein Arzt Jan, was Sache ist.
Zo meneer, u mag nog van geluk spreken. So, mein Herr, Sie können noch von Glück sprechen.
Uw rechterarm leek gebroken te zijn. Ihr rechter Arm schien gebrochen zu sein.
Het blijkt, dat het bot gescheurd is. Es scheint, daß der Knochen angebrochen ist.
We hebben foto's gemaakt om dat te kunnen vaststellen. Wir haben geröngt, um das feststellen zu können.
We hebben u tegen de pijn een injectie gegeven. Wir haben Ihnen gegen die Schmerzen eine Spritze gegeben.
We zullen u ook pijnstillende tabletten meegeven. Wir wollen Ihnen auch schmerzstillende Tabletten mitgeben.
Voorlopig zal de pijn wel niet ophouden. Vorläufig werden die Schmerzen wohl nicht aufhören.
Uw been is verbonden. Ihr Bein ist verbunden.
Het is de eerste tijd absoluut verboden hem (de arm) te gebruiken. Es ist die erste Zeit absolut verboten, ihn (den Arm) zu gebrauchen.
U zult rust moeten houden. Sie werden Ruhe halten müssen.
Het beste is uw arm steeds in een doek te dragen. Am besten ist es, Ihren Arm stets in einem Tuch zu tragen.
Verder komt u met wat schrammen vrij. Weiterhin kommen Sie mit einigen Schrammen davon.
U bent op bezoek bij vrienden, heb ik van de zuster begrepen. Sie sind zu Besuch bei Freunden, so habe ich die Schwester verstanden.
Wilt u dat we een taxi voor u bestellen? Möchten sie, daß wir ein Taxi für Sie bestellen?
Het lijkt mij namelijk niet zo prettig... Es erscheint mir nämlich nicht so angenehm,...
... om in uw toestand met het openbaar vervoer naar huis te gaan. ..., in Ihrem Zustand mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu fahren.
Ik heb één van de zusters naar mijn vriend laten bellen... Ich habe eine von den Schwestern gebeten, meinen Freund anzurufen,...
...om hem te zeggen wat er gebeurd is. ..., um ihm zu sagen, was geschehen ist.
Ik vermoed, dat hij wel hierheen gekomen zal zijn. Ich vermute, daß er wohl hierher kommen wird.
Dan kan ik met hem meerijden. Dann kann ich mit ihm mitfahren.
Zuster, wilt u zo vriendelijk zijn even te kijken of meneer er al is? Schwester, wollen Sie so freundlich sein und gucken, ob der Herr schon da ist?
Inderdaad, uw vriend zit in de wachtkamer op u te wachten. Tatsächlich sitzt Ihr Freund im Wartezimmer, um auf sie zu warten.
U kunt alvast naar hem toe gaan. Sie können schon mal zu ihm gehen.
Dan schrijven wij nog een brief voor uw doctor. Dann schreiben wir noch einen Brief für Ihren Doktor.
Het valt te verwachten,... Es steht zu erwarten,...
Jan gaat de wachtkamer binnen. Jan geht ins Wartezimmer.
Walter loopt naar hem toe. Walter läuft zu ihm.
Jeetje Jan,wat heb je me doen schrikken! Du lieber Himmel, Jan, was hast du mich erschreckt!
Hoe is het nu met je? Wie geht es dir jetzt?
Ik was bang, dat je er erg aan toe zou zijn. Ich hatte Angst, daß du übel dran bist.
Valt het een beetje mee? Geht es dir ein bißchen besser als erwartet?
Ik sta nog te trillen op mijn benen. Ich stehe noch mit zitternden Beinen.
Alles draaide voor mijn ogen, toen ik die klap kreeg. Alles drehte sich vor meinen Augen, als ich den Schlag bekam.
Het had echt niet hoeven gebeuren. Das hätte wirklich nicht zu passieren brauchen.
Had ik maar beter uitgekeken! Hätte ich mich mal besser umgeguckt!
Ik vind het zo stom van me. Ich finde das so dumm von mir.
Ik had natuurlijk nooit die straaat over moeten rennen! Ich hätte natürlich niemals über diese Straße rennen müssen!
Ik was te gehaast om goed uit te kijken. Ich war zu sehr in Eile, um gut aufzupassen.
Ik vroeg me wel af waar je bleef, maar ik was niet ongerust. Ich fragte mich wohl, wo du bliebst, aber wurde nicht unruhig.
... tot ze me van het ziekenhuis belden. ... bis sie mich vom Krankenhaus anriefen.
Toen ben ik dadelijk hierheen gekomen. Dann bin ich sogleich hierher gekommen.
Is je been eigenlijk gebroken? Ist dein Bein eigentlich gebrochen?
Eerst twijfelden ze nog, maar hij (de arm) blijkt gescheurd te zijn. Erst zweifelten sie noch, aber er (der Arm) scheint angebrochen zu sein.
toch erg lastig doch recht beschwerlich
Ben je verder niet gewond? Bist du nicht weiter verletzt?
Nee, verder heb ik niets ernstigs. Nein, weiter habe ich nichts Ernstes.
Heb je er bezwaar tegen als we nu naar huis gaan? Hast du etwas dagegen, wenn wir jetzt nach Hause gehen?
Denk je, dat dat gaat? Glaubst du, daß das geht?
Ik zal mijn best doen voorzichtig te rijden. Ich werde mein Bestes geben, vorsichtig zu fahren.
Dat is het prettigst voor jou, denk ik. Das ist das Angenehmste für dich, denke ich.
diezelfde week in de stadskrant in derselben Woche in der Stadtzeitung
buitenlander aangereden Ausländer angefahren
Jongstleden dinsdag is een ongeluk gebeurd. Am vorigen Dienstag ist ein Unglück passiert.
Een voetganger weerd aangereden door een snel naderende auto. Ein Fußgänger wurde durch ein sich schnell näherndes Auto angefahren.
Waarschijnlijk heeft hij bij het oversteken niet voldoende uitgekekt. Wahrscheinlich hat er beim überqueren nicht genügend aufgepaßt.
Omdat zijn toestand eerst ernstig leek,... Weil sein Zustand zunächst ernst schien,...
..., werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. ..., wurde er zum Krankenhaus transportiert.
Daar bleek, dat alleen zijn been gescheurd was. Da stellte sich heraus, daß nur sein Bein angebrochen war.
De schade aan de auto was gering. Der Schaden am Auto war gering.
Op het moment van het ongeluk waren de stoplichten buiten werking. Im Augenblick des Unglücks waren die Ampeln außer Betrieb.
Dergelijke ongelukken zouden wellicht voorkomen kunnen worden,... Derartigen Unglücken sollte womöglich vorgebeugt werden können,...
..., indien tijdens het spitsuur het verkeer geregeld werd. ..., wenn (falls) während der Hauptverkehrszeit der Verkehr geregelt wird.
..., dat u daar nog wel een aantal keren ter controle heen moet gaan. ..., daß Sie da wohl noch einige Male zur Kontrolle hingehen müssen.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Langenscheidts praktisches Lehrbuch, Niederländisch. Ein Standardwerk für Anfänger, s.o.: Lernmaterialien
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 1, 1. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum