Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 6.3.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste euro-omzwervingen

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 1

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
de omzwervingen van de euro die Wanderungen des Euros
sinds de invoering van de euro op 1 januari 2002 seit der Einführung des Euros am 1. Januar 2002
Het bewegen de verschillende nationale versies van deze Europese munt. Es bewegen sich verschiedene nationale Versionen dieser europäischen Münze
over de grenzen van de deelnemende landen über die Grenzen der teilnehmenden Staaten
Via internet onderzoeken wiskundigen de diffusie van de buitenlandse euromuntjes. Via Internet untersuchen Experten die Diffusion dieser ausländischen Euromünzen.
in Nederland en België in den Niederlanden un Belgien
in samenwerking met duizenden vrijwilligers in Zusammenarbeit mit Tausenden Freiwilligen
Vijftien varianten van de euro zijn er in totaal geslagen. Fünfzehn Varianten des Euros wurden insgesamt geprägt.
die van de twaalf deelnemende landen die der zwölf teilnehmenden Staaten
plus een eigen versie van de drie dwergstaatjes plus eigenen Versionen der drei Zwergstaaten
San Marino, Monaco en Vaticaanstad San Marino, Monaco und Vatikanstadt
Wiskundigen van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelden een theoretisch model Experten der Universität Amsterdam entwickelten ein theoretisches Modell.
een theoretisch model voor de eurodiffusie ein theoretisches Modell der Eurodiffusion
de vermenging van euromunten die Vermischung der Euromünzen
in samenspraak met het wetenschapsmagazine Natuur en Techniek im Dialog mit dem Wissenschaftsmagazin Natur und Technik
De munten zijn herkennbaar doordat ze een nationale zijde hebben. Die Münzen sind dadurch kenntlich, daß sie eine nationale Seite haben.
Zij hebben een nationale zijde, die per Land verschilt. Sie haben eine nationale Seite, die sich von Staat zu Staat unterscheidet.
Duizende vrijwilligers, onder wie kinderen uit tweehonderd schoolklassen, ... Tausende Freiwilliger, unter ihnen Kinder aus zweihundert Schulklassen, ...
Duizenden vrijwilligers geven maandelijks via internet door welke... Tausende Freiwilliger melden monatlich via Internet, welche...
... welke munten er op deze moment in hun portemonnee zitten. ..., welche Münzen sie in diesem Moment im Portemonaie haben.
Op basis van deze gegevens wordt de verspreiding in kaart gebracht. Auf Basis dieser Daten wird die Verbreitung kartiert.
De resultaten zijn terug te vinden op de website van het onderzoeksteam. Die Ergebnisse sind auf der Webseite des Untersuchungsteams wiederzufinden.
Geïnteresseerden worden op deze site ook opgeroepen om aan het onderzoek Interessierte werden auf dieser Seite auch aufgefordert, an der Untersuchung...
... om aan het onderzoek deel te nemen. ..., an der Untersuchung teilzunehmen.
Een wiskundig model gaat ervan uit dat... Ein Expertenmodell geht davon aus, daß...
... dat in 2006 of 2007 ..., daß in den Jahren 2006 oder 2007
De diffusie is goeddeels uitgekristalliseerd. Die Diffusion ist größtenteils auskristallisiert.
In Nederland is dan nog vijf procent van de munten. In den Niederlanden gibt es dann noch fünf Prozent der Münzen.
vijf procent van de munten van Nederlaandse origine... fünf Prozent der Münzen niederländischen Ursprungs...
... en 35 procent Duits ... und 35 Prozent deutsche
Dat laatste is verklaarbaar doordat in Duitsland... Letzteres ist dadurch erklärbar, daß in Deutschland...
... in Duitsland verreweg de meeste munten zijn geslagen. ... in Deutschland mit Abstand die meisten Münzen geprägt worden waren.
35 procent van het totaal 35 Prozent der Gesamtmenge
De overige 60 procent is van andere nationaliteiten. Die übrigen 60 Prozent sind anderer Nationalität.
Maar als tussentijds een land als bijvoorbeeld Denemarken overstapt op de euro, ... Aber wenn zwischenzeitlich ein Staat wie beispielsweise Dänemark auf den Euro umsteigt, ...
... wordt dat beeld weer verstoord. ... wird dieses Bild wieder getrübt.

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
N.N.
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 1, 11. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum