Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 12.7.2004
zuletzt bearbeitet: 27.9.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste abortusboot

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 1

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
na een eerste bezoek aan Ireland in 2001 nach einem ersten Besuch 2001 in Irland
de abortusboot das Abortboot, das Fehlgeburtsboot
de 'abortusboot' van de Women on Waves das "Abortusboot" der Women on Waves
De boot is nu onderweg naar het katholieke Polen. Das Boot ist nun zum katholischen Polen unterwegs.
De varende vrouwenkliniek wordt zaterdag verwacht. Die fahrende Frauenklinik wird am Sonnabend erwartet.
in de haven van het Poolse Wladyslawowo im Hafen des polnischen Wladyslawowo
De boot zal twee keer uitvaren naar internationale wateren. Das Boot soll zweimal in internationale Gewässer auslaufen.
Wanneer de boot buiten territoriale wateren verkeert, ... Wenn das Boot außerhalb von Hoheitsgewässern verkehrt, ...
..., geldt de Nederlandse wet en kunnen... ..., gilt das niederländische Gesetz, und es können...
... en kunnen legale abortussen worden uitgevoerd. ..., und es können legale Fehlgeburten durchgeführt werden.
Tijdens de eerste reis naar Ierland waren... Während der ersten Reise nach Irland waren...
... waren de vergunningen voor de overtijdbehandeling... ... waren die Genehmigungen für die überfällige Behandlung...
... voor de behandeling met de abortuspil nog niet rond, waaardoor het... ... für die Behandlung mit der Abortpille noch nicht perfekt, wodurch es...
..., waardoor het niet tot één abortus kwam. ..., wodurch es zu keiner einzigen Fehlgeburt kam.
oud-minister Borst van Volksgezondheid der ehemalige Gesundheitsminister Borst
Hij verleende het medische team vorig jaar alsnog... Er gewährte im Vorjahr nachträglich dem medizinischen Team...
Hij verleende alsnog toestemming vrouwen te behandelen die... Er gewährte nachträglich die Erlaubnis, Frauen zu behandeln, die...
... die tot zesenhalve week zwanger zijn. ... die bis zu sechseinhalb Wochen schwanger sind.
Ierland was evenmin een success omdat... Irland war ebensowenig ein Erfolg, weil...
..., omdat het team niet was uitgenodigd door vrouwenorganisaties. ..., weil das Team nicht von Frauenorganisationen eingeladen worden war.
door lokale mensenrechten- en vrouwenorganisaties von lokalen Menschenrechts- und Frauenorganisationen
het team - onder wie gynaecoloog G.K. en abortusarts R.G. - das Team - unter ihm die Gynäkologin G.K. und Abortusärztin R.G. -
Critici verweten Women on Waves dat... Kritiker werfen Women on Waves vor, daß...
... dat die organisatie de Ieren haar opvattingen wilde opdringen. ..., daß die Organisation den Iren ihre Anschauungen aufnötigen wollte.
Dit keer is de abortusboot wel uitgenodigd. Dieses Mal ist das Abortusboot allerdings eingeladen.
door symphatiserende organisaties uit Polen durch sympathisierende Organisationen in Polen
..., waar abortus alleen is toegestaan als laatste mogelijkheid. ..., wo die Fehlgeburt nur als letzte Möglichkeit erlaubt ist.
na bij voorbeeld een verkrachting of om gezondheidsredenen zum Beispiel nach einer Vergewaltigung oder aus Gesundheitsgründen
Naar schatting worden in Polen jaarlijks... Nach Schätzungen werden jährlich in Polen...
Jaarlijks worden 200 duizend illegale abortussen gepleegd. Jährlich werden 200.000 illegale Fehlgeburten durchgeführt.
Vanwege de strenge wetgeving... Wegen der strengen Gesetzgebung...
... neemt de organisatie op Pools grondgebied het woord abortus... ... nimmt die Organisation das Wort Abortus auf polnischem Territorium...
... neemt de organisatie het woord niet in de mond. ... nimmt die Organisation das Wort nicht in den Mund.
Wij zijn heel voorzichtig. Wir sind sehr vorsichtig.
Wij praten alleen over seksuele voorlichting en anticonceptie. Wir sprechen nur über sexuelle Beratung und Schwangerschaftsverhütung.
In het Poolse parlament zijn al vragen gesteld over de abortusboot. Im polnischen Parlament sind schon Fragen über das Abortusboot gestellt worden.Grundlage dieser Seite:
N.N. Abortusboot onderweg naar Polen voor 'anticonceptie' deVolkskrant 20.6.2003, S. 1
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 1, 11. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangAbortusboot vindt steun bij rechter
VS voeren strijd tegen abortus en de VN op
Link: Portugal wil abortusboot tegenhouden
Link: Abortusboot verliest proces tegen Ross
Link: Portugese klacht tegen Nederlandse arts
N.N.: Abortusboot vindt steun bij rechter. de Volkskrant, vrjda 11 juni 2004, blz. 3

De weigering van het ministerie van Volksgezondheid om de stichting Women on Waves een abortusvergunnig te verlenen, is ongegrond. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald. Het ministerie zal zijn beslissing opnieuw moeten overwegen. Naar alle waarschijnlijkheid vaart de abortusboot deze zomer weer uit.

Women on Waves heeft een als abortuskliniek ingerichte container die op een schip kan worden gehesen. De boot vaart naar landen waar abortus verboden is. Door buiten de territoriale wateren varen, is Women on Waves niet gebonden aan de wetgeving van deze landen.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg van het ministerie weigerde vergunningen af te geven voor 'zuigcurettage' in het eerste trimester van de zwangerschap en voor medicinale behandeling van vrouwen die langer dan zestien dagen overtijd zijn. Volgens de Inspectie kan Women on Waves niet voldoen aan de eis dat er een samenwerkingsovereenkomst is met een nabijgelegen ziekenhuis.
De rechtbank vindt dat bezwaar onvoldoende gemotiveerd. Met de huidige communicatiemiddelen, zo meent de rechtbank, kan de abortusboot op diverse manieren een ziekenhuis consulteren. De feitelijke aanwezigheid van het ziekenhuis is dan niet vereist.
In 2002 besloot toenmalig minister van Volksgezondheid Borst dat de abortusboot geen vergunnign kreeg. Zij baseerde zich daarbij op het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het bezwaar dat Women on Waves daartegen aantekende, legde de Inspectie naast zich neer, waarop di stichting naar de rechtbank stapte.
Wel heeft Women on Waves in de tussentijd toestemming gekregen om medicijnen te verstrekken voor het afbreken van zwangerschap bij vrouwen maximaal zestien dagen overtijd zijn. Deze behandeling valt niet onder de abortuswet.
... Eerder vertrok de abortusboot al naar Ierland en Polen.
...
Rob Vreeken: VS voeren strijd tegen abortus en de VN op. de Volkskrant, donderdag 1 juli 2004, blz. 1

De regering Bush draait, in haar wereldwijde campagne tegen abortus, de Verenigde Naties verder de duimschruiven aan. De VS dreigen de betalingen aan het kinderfonds Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te staken, als die niet hun samenwerking met de VN-bevolkingsfonds (Unfpa) beëndigen. Twee jaar geleden werd de geldkraan voor Unfpa al dichtgedraaid.
Link: Portugal wil abortusboot tegenhouden
http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/woordvandedag/20040905.html

Link: Abortusboot verliest proces tegen Ross
http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/woordvandedag/20040918.html

Link: Portugese klacht tegen Nederlandse arts
http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/woordvandedag/20040925.html

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangÜber weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum