Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 8.3.2004
zuletzt bearbeitet: 24.1.2006

Woordjeslijst - Vokabelliste OnregelmatigeVerben

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 1

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
bezoeken - bezocht - bezocht besuchen - besuchte - besucht
brengen - bracht - gebracht bringen - brachte - gebracht
denken - dacht - gedacht denken - dachte - gedacht
doen - deed - gedaan tun - tat - getan
durven - durfde (dorst) - gedurfd wagen - wagte - gewagt
eten - at - aten - gegeten essen - aß/aßen - gegessen
gaan - ging - gegaan gehen - ging - gegangen
heffen - hief - geheven heben - hob - gehoben
houden - hield - gehouden halten - hielt - gehalten
komen - kwam/kwamen - gekomen kommen - kam/kamen - gekommen
kopen - kocht - gekocht kaufen - kaufte - gekauft
moeten - moest - gemoeten müssen - mußte - gemußt, sollen - sollte - gesollt
plegen - placht (pleegde) - gepleegd pflegen - pflegte - gepflegt,
gewohnt sein - war gewohnt - gewohnt gewesen sein
slaan - sloeg - geslagen schlagen - schlug - geschlagen
staan - stond - gestaan stehen - stand - gestanden
verliezen - verloor - verloren verlieren - verlor - verloren
verstaan - verstond - verstaan verstehen - verstand - verstanden
vriezen - vroor - gevroren frieren - fror - gefroren
weten - wist - geweten wissen - wußte - gewußt
zien - zocht - gezocht sehen - sah - gesehen
zoeken - zocht - gezocht suchen - suchte - gesucht
bakken - bakte - gebakken backen - backte - gebacken
bannen - bande - gebannen bannen - bannte - gebannt
barsten - barstte - gebarsten platzen - platzte - geplatzt
braden - braadde - gebraden braten - briet - gebraten
brouwen - brouwde - gebrouwen brauen - braute - gebraut
erven - erfde - georven (geërfd) erben - erbte - geerbt
heten - heette - geheten heißen - hieß - geheißen
hoeven - hoefde - gehoeven brauchen - brauchte - gebraucht
lachen - lachte - gelachen lachen - lachte - gelacht
laden - laadde - geladen laden - lud - geladen
malen - maalde - gemalen mahlen - mahlte - gemahlen
scheiden - scheidde - geschreiden trennen - trennte - getrennt
spannen - spande - gespannen spannen - spannte - gespannt
verbannen - verbande - verbannen verbannen - verbannte - verbannt
vouwen - vouwde - gevouwen falten - faltete - gefalten
wassen - waste - gewassen waschen - wusch - gewaschen
weven - weefde - geweven weben - webte - gewebt
wreken - wreekte - gewroken rächen - rächte - gerächt
zieden - ziedde - gezoden* kochen (vor Wut) - kochte - gekocht
zouten - zoutte - gezouten salzen - salzte - gesalzt
jagen - joeg (jaagde) - gejaagd hinterherjagen - jagte hinterher - hinterhergejagt,
auf der Jagd sein - war auf der Jagd - auf der Jagd gewesen sein
vragen - vroeg - gevraagd fragen - fragte - gefragt, bitten - bat - gebeten
waaien - waaide (woei) - gewaaid wehen - wehte - geweht
zeggen - zei - gezegd sagen - sagte - gesagt


Anmerkungen:
* zieden - ziedde - gezoden kochen (vor Wut) - kochte - gekocht:
Dit is erg oud Nederlands. Dit wordt niet meer gebruikt. Wel wordt gebruikt:
HIJ IS ZIEDEND. Dan bedoelen we HIJ KOOKT VAN WOEDE (kochen vor Wut).
In de verbuiging wordt dit dan:
KOKEN (VAN WOEDE) - KOOKTE (VAN WOEDE) - (VAN WOEDE) GEKOOKT. Wij gebruiken geen voltooid deelwoord in dit verband, dus dit is slechts voor de volledigheid.
John

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Kompakt Grammatik Niederländisch s.o.: Lernmaterialien
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 1,
1. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum