Zur Startseite:www.infos-fuer-alle.de

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangNiederländisch Niederländische Flagge BelgischeFlagge Nederlands

Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur


Stand der Bearbeitung: 17.5.2004

Woordjeslijst - Vokabelliste Duitse_geschiedenis

Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.

Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 3

Niederländisch - Nederlands Deutsch - Duits
Vluchtig bekijken ze de zwart-witfoto van de Berlijnse Brandenburger Tor. Flüchtig schauen sie sich das Schwarz-Weiß-Foto vom Berliner Brandenburger Tor an.
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog am Ende des Zweiten Weltkriegs
huppelen / huppen hüpfen, hopsen
Zij huppelen weer verder. Sie hopsen wieder weiter.
met strakke blik mit starrem Blick
Hij blijft starren naar de afbeelding. Er schaut weiterhin auf die Abbildung.
kapotgeschoten kaputtgeschossen
Das ist eines der zwei wichtigsten Themen der Ausstellung. Het is een van twee belangrijkste thema's op de tentoonstelling.
Het andere gaat over de opbouw van al die kapotgeschoten overblijfselen. Das andere handelt über den Aufbau all der kaputtgeschossenen Überreste.
Hoe kan het anders. Wie sollte es anders sein.
de overblijfselen in Duitsland tussen 1880 en 1990 das Übriggebliebene in Deutschland zwischen 1880 und 1990
de verzameling van het Deutsches Historisches Museum in Berlijn die Sammlung des Deutschen Historischen Museums in Berlin
het ongelooflijke aantal van meer dan een miljoen foto's die unglaubliche Zahl von mehr als einer Million Fotos
Daarvan zijn er nu zo'n vierhonderd tentoongesteld. Davon sind ungefähr 400 ausgestellt.
een relatief kleine selectie eine relativ kleine Auswahl
over een té veel omvattende periode über einen viel zu umfangreichen Zeitraum
de gradatie die Gradation, die Abstufung
het uiterste das Äußerste, das Extrem
al zijn gradaties en uitersten himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt
het keizerrijk onder Wilhelm II das Kaiserreich unter Wilhelm II.
zijn opkrullende snor sein aufgezwirbelter Bart
niet daadkrachtig, maar wel potent nicht tatkräftig, aber gleichwohl potent
Hij wandelt met zijn zes zonen. Er geht mit seinen sechs Söhnen spazieren.
Hij wandelt naar de nieuwsjaarviering van 1913. Er spaziert zur Neujahrsfeier von 1913.
de Eerste Wereldoorlog der Erste Weltkrieg
de catastrofe / de ramp die Katastrophe
gevolgd door de chaos van revolte en opstanden gefolgt vom Chaos durch Revolte und Aufstände
de Weimarrepubliek die Weimarer Republik
het vertier van de lustige jaren twintig die Unterhaltung durch die lustigen Zwanziger Jahre
de kolossale werkeloosheid en armoede die enorme Arbeitslosigkeit und Armut
de beurskrach van 1929 der Börsencrash von 1929
de machtsovername door de nazi's die Machtübernahme durch die Nazis
met hun marsen, knokploegen, pogroms en boekverbrandingen mit ihren Marschbefehlen, Rollkommandos, Pogromen und Bücherverbrennungen
de mars der Marschbefehl / der Marsch (Musikstück)
de knokploeg die Schlägertruppe, das Rollkommando
de pogrom das Pogrom, die Razzia gegen Juden
de Tweede Wereldoorlog die fris begon der Zweite Weltkrieg, der fröhlich begann
... en even catastrofaal eindigde als de eerste... ... und ebenso katastrophal endigte wie der Erste...
joden, zigeuners en links georiënteerden Juden, Zigeuner und Linke
de kaalslag in veel Duitse steden die Zerstörung in vielen deutschen Städten
de Stunde Null die Stunde Null
de weeropbouw der Wiederaufbau
de puinruimende Trümmerfrauen die Schutt aufräumenden Trümmerfrauen
de splitsing in Oost en West die Spaltung in Ost und West
het oorlogstrauma das Kriegstrauma
aanslagen van de Rote Armee Fraktion Anschläge der Roten Armee Fraktion
de intocht van Turkse gastarbeiders vanaf 1961 der Einzug türkischer Gastarbeiter ab 1961
de Wiedervereinigung die Wiedervereinigung
Geen geschiedenis zo 'rijk' als die van onze oosterburen. Keine Geschichte ist so "reich" wie die unserer östlichen Nachbarn.
de verschil tussen echte en namaak T-shirts van Da Costa der Unterschied zwischen echten und kopierten Lacoste-T-Shirts
honderd jaar geleden vor hundert Jahren
Armoede ging gehuld in oude dekens. Armut ging in alten Decken gehüllt.
morsige jurkens schmutzige Kleider
vettige pantoffels speckige Pantoffeln
schwarze Füße zwarte voeten
terwijl währenddessen
De rijken en machtigen dosten zich uit. Die Reichen und Mächtigen putzten sich heraus.
uitdossen herausputzen, schmücken
breed decoreerde uniformen reichlich dekorierte Uniformen
met punthelmen mit Pickelhauben
de punthelm die Pickelhaube
de hoge hoed der Zylinder
de gesteven kragen der gesteifte Kragen
Ze lieten zich in Afrika fotograferen. Sie ließen sich in Afrika fotografieren.
in een koets getrokken door negers in einer Kutsche, von Negern gezogen
de burgers en arbeiders die Bürger und Arbeiter
Hun aantal nam rond 1900 schrikbarend toe. Ihre Anzahl nahm um 1900 erschreckend zu.
de grote uittocht van landarbeiders naar de stad die große Landflucht der Landarbeiter in die Stadt
Keulen en Düsseldorf zagen hun inwonersaantal verdrievoudigd. Köln und Düsseldorf sahen ihre Einwohnerzahl verdreifacht.
binnen dertig jaar binnen 30 Jahren
dankzij de aantrekkingskracht van de staalindustrie dank der Anziehungskraft der Stahlindustrie
in het Ruhrgebied im Ruhrgebiet
Berlijn groeide uit tot een metropool van 3,8 miljoen inwoners. Berlin wuchs zu einer Metropole mit 3,8 Millionen Einwohnern.
um 1920 rond 1920
Steden maakten de burgers zichtbaarder. Städte machten die Bürger sichtbarer.
vanaf het begin van de twintigste eeuw seit Beginn des 20. Jahrhunderts
Op zondagmiddag flanerend over Unter den Linden. Sonntagmittag flanierend über Unter den Linden.
de Berlijnse Champs d'Elysée die Berliner Champs Elysée
marcherend in SA-uniformen door de natte straten van Hannover in SA-Uniformen marchierend durch die nassen Straßen von Hannover
ter gelegenheid van Hitlers verjaardag in 1933 anläßlich von Hitlers Geburtstag 1933
puinruimend in 1945 1945 schuttbeseitigend
op de Berlijnse Muur in de novemberavond van 1989 auf der Berliner Mauer am Noverberabend von 1989
het beeld van Duitsland als het land van de volksmassa's das Bild von Deutschland als das Land der Volksmassen
het beeld van de volksmassa's en de grote getallen das Bild der Volksmassen und großer Zahlen
Breedbeeldfoto's en bijschriften vullen elkaar aan. Großaufnahmen und Erläuterungen ergänzen einander.
6 miljoen oorlogsveteranen 6 Millionen Kriegsveteranen
na WO I nach dem 1. Weltkrieg
800 duizend krijgsgevangenen 800.000 Kriegsgefangene
3 miljoen stakers op het Potzdamer Platz 3 Millionen Streikende auf dem Potsdamer Platz
duizenden werklozen in de rij tausende Arbeitslose in einer Reihe
voor het stempelkantoor rond 1930 vor dem Arbeitsamt (zum Stempelngehen) um 1930
150 duizend gesneuvelde soldaten bij Stalingrad 150.000 bei Stalingrad gefallene Soldaten
honderduizend demonstrerende Ossies in Leipzig hunderttausend demonstrierende Ossis in Leipzig
in staat stellen instand setzen, befähigen
de fabricage van toestellen die Apparatefabrikation
In 1880 fotografeerde men nog met grote, logge (glas)platencamera's. 1880 fotografierte man noch mit großen, plumpen (Glas-)Plattenkameras.
Vanaf 1905 deed de Goerz-Anschütz-camera zijn intrede. Ab 1905 kam die Goerz-Anschütz-Kamera auf.
... die beweeglijker was. ..., die beweglicher war.
... en waarmee ook momentopnames konden worden gemakt. ... und womit auch Momentaufnahmen gemacht werden konnten.
gevolgd door de handzame Leica (1925) gefolgt von der handlichen Leica (1925)
... die verschillende opnamen achter elkaar mogelijk maakte. ..., die verschieden Aufnahmen hintereinander möglich machte.
Zeven jaar later bracht Agfa zijn Agfabox op de markt. Sieben Jahre später brachte Agfa seine Agfabox auf den Markt.
voor het luttele bedrag van vier Reichsmark für den geringen Betrag von vier Reichsmark
In 1939 bezaten ongeveer 7 miljoen Duitsers een fototoestel. 1939 besaßen ungefähr 7 Millionen Deutsche einen Fotoapparat.
Iedereen leek te fotograferen. Jedermann schien zu fotografieren.
de officiële foto's die offiziellen Fotos
ruimschoots aandacht voor de 'hobbyfotografie' reichlich Aufmerksamkeit für die "Hobbyfotografie"
uitgeoefend door amateurs betrieben von Amateuren
De expositie is vrij eenzijdig. Die Ausstellung ist ziemlich einseitig.
vervolgens darauf, weiter
wat 'clichematig' gebleven etwas "klischeeartig" geblieben
Het is precies de juiste typering voor meeste bijdragen. Das ist genau die richtige Charakterisierung für die meisten Beiträge.
Veel foto's zijn gemaakt uit oogpunt van propaganda. Viele Fotos sind vom Gesichtspunkt der Propaganda aus gemacht.
dus onderhevig aan censuur also der Zensur ausgesetzt
onderhevig zijn aan unterliegen, ausgesetzt sein
onlosmakelijk met elkaar verbonden unlösbar miteinander verbunden
de objectieve waarheid die objektive Wahrheit
voor zover die überhaupt bestaat soweit diese überhaupt besteht
tijdens WO I während des 1. Weltkriegs
centraal geleide instelling zentral geleitete Institution
in het leven roepen ins Leben rufen
het Bild- und Filmamt (Bufa) das Bild- und Filmamt (Bufa)
geaccrediteerde oorlogsfotografen akkreditierte Kriegsfotografen
opnamen van het front Aufnahmen von der Front
zegevierende soldaten siegende Soldaten
zegevieren siegen, triumphieren
dode tegenstanders tote Gegner
tijdens de nazi-jaren tussen 1933 en 1945 während der Nazizeit zwischen 1933 und 1945
delegeren delegieren
Berufsverbote voor marxistische fotografen Berufsverbote für marxistische Fotografen
in het linke kamp im linken Lager
De propagande was prominent aanwezig. Die Propaganda war tonangebend zugegen.
de naaroorlogse periode in Oost-Duitsland die Nachkriegszeit in Ostdeutschland
met leuzen als 'fotografie in de klassenstrijd' und... mit Parolen wie "Fotografie im Klassenkampf" en...
de 'zege van het socialisme' der "Segen des Sozialismus"
het KZ-lager das KZ-Lager
kort na de bevrijding kurz nach der Befreiung
De Endlösung ontbrekt elk spoor. Von der Endlösung fehlt jedwede Spur.
geen enkele foto te bespeuren kein einziges Foto zu bemerken
van de aanslagen, arrestatie, veroordeling en beweerde zelfmoord von den Attentaten, Verhaftung, Verurteilung und angeblichem Selbstmord
de Rote Armee Fraktion die Rote Armee Fraktion
Vaak vallen beeld en cliché met elkaar samen. Oft fallen Bild und Klischee zusammen.
de dommige Wilhelm II als miscaste keizer der ein bißchen blöde Wilhelm II. als falsch gecasteter Kaiser
de ijdele operettekeizer der eitle Operettenkaiser
Hitler met spuuglok en snorretje Hitler mit Spucke-Haarlocke und Schnurrbärtchen
als samenballing van het kwaad als Zusammenballung des Bösen
in korte Lederhose in kurzer Lederhose
Rudi Dutschke als ideale studentenleider in de jaren zestig Rudi Dutschke als idealer Studentenführer der 60er Jahre
Want hij kijkt scherpzinnig. Denn er schaut scharfsinnig.
bondskanselier Helmut Kohl als de vleesgeworden eenwording Bundeskanzler Helmut Kohl als die fleischgewordene Einswerdung
de vleesgeworden eenwording van de twee gescheiden Duitslanden die fleischgewordene Vereinigung der beiden getrennten deutschen Länder
het beroep van glazenwassers der Beruf der Fensterputzer
de meest alledagse snapshot der alltäglichste Schnappschuß
herleidbaar zurückführbar
een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis ein wichtiges, gesellschaftliches Ereignis
het politieke klimaat das politische Klima
een aaneenschakeling van politieke momenten eine Aneinanderreihung politischer Augenblicke
maatschappelijke omwentelingen gesellschaftliche Umstürze
Je hoeft bij wijze van spreken de sluiter maar open te zetten. Man braucht - wie man so sagt - nur den Schleier zu lüften.
bij wijze van spreken wie man so sagt
een opname krijgen eine Aufzeichnung bekommen
van stakingen, opstanden, oorlog, vervolging, bevrijding en verzoening von Streiks, Aufständen, Krieg, Verfolgung, Befreiung und Versöhnung
haast elke Duitse foto beinahe jedes deutsche Foto
afgaande op deze tentoonstelling auf diese Ausstellung hin
politiek en ideologisch getekend politisch und ideologisch gezeichnet
Wellicht kan dat ook niet anders. Womöglich kann das auch nicht anders sein.
wellicht vielleicht, womöglich
het resultaat das Ergebnis, das Resultat
hoe pedant het ook mag klinken so pedantisch es auch klingen mag
We kennen de Duitse geschiedenis als geen ander. Wir kennen die deutsche Geschichte wie kein anderer.
juist vanwege de fotografie gerade wegen der Fotografie

Zurück zum Seitenanfang

Inhalt Lernmaterialien Vokabeln Medien Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei Links Tandem Extras AnhangGrundlage dieser Seite:
Boek.
Rutger Pontzen: . Onvermijdelijke clichés uit een land van volksmassa's en grote getallen. De Duitse politiek is overal. de Volkskrant, donderdag 15 april 2004, bijlage blz. 14

Rezension zu: Das XX. Jahrhundert. Fotografien zur deutschen Geschichte. Deutsches Historisches Museum, Berlijn. Tot en met 27 juni (2004). http://www.dhm.de
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 3, 3. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum